W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Podstawę działań miasta Lublin w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii stanowi Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin. Program określa cel główny, cele szczegółowe oraz zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Zawiera także skalę zjawiska narkomanii w Lublinie przedstawioną w raporcie z badania.

Diagnoza problemu
Monitorowanie zjawiska narkomanii dostarcza podstaw do planowania działań oraz oceny ich skuteczności.

Cel główny Programu
Zapobieganie powstawaniu uzależnienia od narkotyków oraz zmniejszanie rozmiarów narkomanii poprzez prowadzenie dla mieszkańców miasta Lublin działań edukacyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych.

Zadania do realizacji
Zadania na rzecz ograniczenia używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych zawarte w Programie dostosowane są do możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o możliwości finansowe oraz zasoby instytucjonalne i kadrowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień, opiera się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych i terapeutycznych we współpracy z różnymi środowiskami w tym zakresie.

Zadania do realizacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin:

Zadanie nr 1 - Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

Zadanie nr 1 będzie realizowane poprzez następujące działania:
1.1 Edukacja normatywna i rozwijanie umiejętności życiowych wśród uczniów i studentów oraz upowszechnianie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia zachowań problemowych, w tym zakażeń wirusem HIV.
1.2 Kształtowanie świadomości zdrowotnej na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych lub używania leków w celach pozamedycznych.
1.3 Działania edukacyjne adresowane do rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
1.4 Edukacja w zakresie przeciwdziałania narkomanii, tj. edukacja psychologiczna, społeczna, prawna w zakresie szkód wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
1.5 Organizowanie kampanii, debat, szkoleń oraz konferencji.

Zadanie nr 2 - Profilaktyka używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

Zadanie nr 2 będzie realizowane poprzez następujące działania:
2.1 Realizacja działań profilaktycznych z uwzględnieniem programów rekomendowanych opartych na sprawdzonych strategiach profilaktycznych.
2.2 Realizacja działań mających na celu motywowanie do zmiany ryzykownego zachowania.
2.3 Doskonalenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
2.4 Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona w szkołach wyższych i placówkach systemu oświaty, w szczególności poprzez realizację programów profilaktycznych ujętych w systemie rekomendacji.
2.5 Podejmowanie wczesnej interwencji profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym.
2.6 Działalność partyworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku na kontakt z narkotykami (kluby, dyskoteki, imprezy, miejsca rekreacji) oraz działalność streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych.
2.7 Realizacja działań zmierzających do eliminowania lub redukowania czynników ryzyka i kompensowania zagrożeń poprzez działanie czynników chroniących adresowanych do osób eksperymentujących oraz używających szkodliwie i ich rodzin.
2.8 Realizacja działań adresowanych do osób wysoce narażonych na czynniki ryzyka, w szczególności do osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy oraz członków rodzin.

Zadanie nr 3 - Wsparcie realizacji działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

Zadanie nr 3 będzie realizowane poprzez następujące działania:
3.1 Działania mające na celu zmniejszanie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem HIV – testowanie w kierunku zakażenia wirusem HIV.
3.2 Działania podjęte w celu zmniejszenia szkód lub ich ryzyka u osób przyjmujących narkotyki, ich rodzin realizowane w punktach informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem narkomanii.
3.3 Realizacja programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym procesie leczenia lub osób, które nie ukończyły terapii lecz utrzymują abstynencję.
3.4 Wsparcie psychologiczne i/lub terapeutyczne dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz członków rodzin.
3.5 Realizacja działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.
3.6 Prowadzenie terapii poprzez motywowanie, zapobieganie nawrotom choroby, pracę nad systemem wartości zdrowia i zdrowego stylu życia.

Zadanie nr 4 - Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie nr 4 będzie realizowane poprzez następujące działania:
4.1 Szkolenie różnych grup zawodowych w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, leków oraz w zakresie zagrożeń związanych z zakażeniem wirusem HIV.
4.2 Szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Zadanie nr 5 - Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Zadanie nr 5 będzie realizowane poprzez następujące działania:
5.1 Współpraca merytoryczna z podmiotami realizującymi Program oraz wymiana doświadczeń i informacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii.
5.2 Udzielanie rekomendacji podmiotom realizującym Program.

Zadanie nr 6 - Diagnozowanie problemów uzależnień.

Zadanie nr 6 będzie realizowane poprzez następujące działanie:
6.1 Przeprowadzenie badania oraz sporządzenie diagnozy pozwalającej ocenić aktualny stan problemów narkomanii na terenie miasta Lublin.

Realizacja zadań Programu finansowana jest ze środków finansowych pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do pobrania