W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

15 listopada ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Lublin 2030

15 listopada ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Lublin 2030
08.11.202113:02

Zakończyły się prace nad projektem nowej strategii rozwoju miasta. W efekcie wszystkich dotychczasowych działań partycypacyjnych, a przy tym szeregu przygotowanych analiz i opracowań (dostępnych na stronie 2030.lublin.eu), powstał projekt dokumentu Strategii Lublin 2030, który w terminie od dnia 15 listopada do dnia 20 grudnia 2021 r. zostanie poddany konsultacjom społecznym. 15 listopada dokument zostanie opublikowany na stronie 2030.lublin.eu. Jest to drugi etap konsultacji społecznych w procesie tworzenia projektu strategii. W pierwszym etapie konsultowane były kierunki rozwoju Gminy Lublin zawarte w Raporcie Końcowym z prac Tematycznych Grup Roboczych. Przedmiotem obecnych konsultacji będzie natomiast ostateczny projekt Strategii Lublin 2030.

– Celem Strategii Rozwoju Lublina przyjętej w 2013 roku było stworzenie miasta otwartego, przyjaznego, przedsiębiorczego i akademickiego. Konsekwentna realizacja zapisów dokumentu pozwoliła odmienić Lublin i odbudować go zarówno pod kątem gospodarczym, jak i w zakresie jakości życia w mieście. Dlatego zależy nam, by wspólnie z Państwem kontynuować rozpoczęte działania na rzecz naszego miasta w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. Serdecznie dziękując za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w proces tworzenia Strategii Lublin 2030, zachęcam wszystkich, dla których Lublin jest ważny, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Ich rezultatem będzie wypracowanie ostatecznego dokumentu, który w perspektywie 2030 roku stanie się drogowskazem dla rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Tworzenie Strategii Lublin 2030 rozpoczęto od szerokich działań partycypacyjnych, dzięki którym zebrano kilkanaście tysięcy różnorodnych opinii i komentarzy na temat Lublina w 2030 roku. Kolejnym etapem było wypracowanie metodami warsztatowymi rekomendowanych kierunków rozwoju Gminy Lublin i określenie postępu, jaki ma wykonać Lublin do 2030 roku oraz zdefiniowanie, co należy zmienić i co zrobić, by je osiągnąć. Ten etap został podsumowany w postaci Raportu Końcowego z prac Tematycznych Grup Roboczych, który również poddany był konsultacjom społecznym. Rekomendacje płynące z Raportu Końcowego skonsultowane zostały z mieszkankami i mieszkańcami Lublina, z ciałami opiniodawczo-doradczymi Prezydenta Miasta Lublin, radnymi Rady Miasta Lublin, radnymi i członkami zarządów rad dzielnic, a także różnego rodzaju zespołami, instytucjami i organizacjami współpracującymi z samorządem oraz takimi, dla których działalność i przyjęta przez Miasto Lublin polityka rozwoju ma istotne znaczenie.

W ramach konsultacji społecznych, które rozpoczną się 15 listopada, mieszkańcy będą mogli wziąć udział w dwóch otwartych spotkaniach w formie debat, w wysłuchaniu publicznym, a także zgłosić swoje uwagi za pośrednictwem formularza dostępnego w formie papierowej w Biurach Obsługi Mieszkańców lub w formie online na stronie www.2030.lublin.eu. Tam też znajdzie się szczegółowy harmonogram wszystkich spotkań konsultacyjnych, a także projekt dokumentu Strategii Lublin 2030. Dokument opiniować będą równolegle również: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny, Zarząd Województwa Lubelskiego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, komórki i jednostki Urzędu Miasta Lublin oraz samorządy tworzące Lubelski Obszar Metropolitalny. Przebieg i wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 zostaną podsumowane w formie sprawozdania z przeprowadzonych działań konsultacyjnych, zawierającego zestawienie zgłoszonych uwag.

Etapy prac nad Strategią Lublin 2030:

I Powstanie koncepcji procesu opracowania Strategii Lublin 2030 (IV kwartał 2018 – IV kwartał 2019)

Pierwszy etap prac nad nową strategią poświęcony był opracowaniu ogólnej koncepcji procesu strategicznego i jego architektury, ustaleniu ram merytorycznych oraz określeniu działań i środków niezbędnych do ich realizacji. Powstał plan działań, który stał się podstawą merytoryczną wniosku nagrodzonego dotacją w konkursie „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanym przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

II Ustalanie społecznej wizji przyszłości Lublina (IV kwartał 2019 – IV kwartał 2020)

W drugim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 swoje zdanie na temat przyszłości miasta wyrażali mieszkańcy oraz przedstawiciele licznych środowisk i grup interesariuszy. Celem prowadzonych działań było zebranie jak największej liczby opinii i wyobrażeń dotyczących potrzeb i kluczowych wyzwań w zarządzaniu miastem, składających się na wizję jego przyszłości. Osią tego etapu procesu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? Zbieraniu opinii służyły m.in. spotkania tematyczne i środowiskowe w ramach idei Kafejki Partycypacyjnej oraz wydarzenia w formie punktów mobilnych, spotkań otwartych w dzielnicach oraz gry i warsztatów przyszłości realizowanych przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza – partnera społecznego projektu.

III Formułowanie kierunków rozwoju Lublina (IV kwartał 2020 – II kwartał 2021)

W trzecim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 zebrane i opracowane w formie raportów tematycznych dane z działań partycypacyjnych oraz z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej, zostały poddane analizie, a następnie przełożone na kierunki rozwoju Lublina, stanowiące założenia do projektu Strategii Lublin 2030. Celem wypracowanych metodami warsztatowymi kierunków rozwoju Lublina było określenie postępu, jaki ma wykonać Lublin do 2030 roku oraz zdefiniowanie, co należy zmienić i co zrobić, by go osiągnąć. Wszystkie rekomendacje charakteryzowały się jednakową strukturą uwzględniającą wizję, diagnozę, cele oraz proponowane kierunki działań. Zadanie to realizowało 120 osób tworzących 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR) wybranych w procesie rekrutacji. Każda grupa robocza składała się z 10 osobowego zespołu ekspertów i „użytkowników” miasta, złożonego z lidera, pracowników miejskiego samorządu, przedstawicieli mieszkańców, reprezentantów organizacji trzeciego sektora, biznesu oraz uczelni wyższych, biorących udział w 4 warsztatach tematycznych i 2 konferencjach. Kierunki rozwoju wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze zostały podsumowane raportem i stanowiły założenia do projektu Strategii Lublin 2030.

IV Weryfikacja kierunków rozwoju Lublina (II kwartał 2021)

W czwartym etapie prac nad Strategią Lublin 2030, rozwiązania wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze w oparciu o wizje przyszłości mieszkańców zostały zweryfikowane pod kątem możliwości prawnych ich realizacji, wykonalności, adekwatności i możliwości realizacji, w tym sfinansowania. Pierwsze konsultacje kierunków rozwoju Lublina odbyły się w trakcie konferencji online „Strategia Lublin 2030. Mieszkańcy i eksperci o kierunkach rozwoju miasta”, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych dzięki przeprowadzeniu streamingu z wydarzenia. Kolejne opinie zbierane były w ramach punktów mobilnych, otwartych spotkań, dyskusji, a także w ramach cyklu kilkunastu spotkań środowiskowych dotyczących wybranych zagadnień związanych z rozwojem Lublina. Równocześnie kierunki rozwoju konsultowane były ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin, jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin, Radą Miasta Lublin, radami dzielnic i wszelkimi organami doradczymi, opiniodawczymi, pomocniczymi przy Prezydencie Miasta Lublin. Weryfikacja kierunków rozwoju Lublina stworzyła kolejną możliwość włączenia się w prace nad Strategią Lublin 2030 mieszkańcom i ekspertom, którzy nie znaleźli się w składach Tematycznych Grup Roboczych i nie wzięli udziału we wcześniejszych działaniach partycypacyjnych.

V Powstaje projekt Strategii Lublin 2030 (III–IV kwartał 2021)

W piątym etapie prac powstała pierwsza wersja projektu dokumentu Strategii Lublin 2030. Inspiracją do jego opracowania były kierunki rozwoju Lublina wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze i skonsultowane społecznie oraz wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Nad projektem pracował zespół redakcyjny złożony z pracowników Urzędu Miasta Lublin, przy udziale ekspertów zewnętrznych.

VI Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 (IV kwartał 2021)

W szóstym etapie prac, projekt Strategii Lublin 2030 przejdzie przez wewnętrzne konsultacje i uzgodnienia z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin i jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin. Projekt dokumentu Strategii Lublin 2030 zostanie udostępniony mieszkańcom Lublina do formalnych konsultacji społecznych. W ich ramach realizowane będą działania konsultacyjne m.in. w formie spotkań/debat, w trakcie których mieszkańcy miasta będą mogli ocenić projekt Strategii Lublin 2030, wypowiedzieć się na temat zawartości i formy dokumentu oraz wnieść do niego formalnie ewentualne uwagi, by te mogły zostać uwzględnione w finalnej wersji dokumentu. Dokument będzie także poddawany procedurze opiniowania i uzgadniania z Zarządem Województwa Lubelskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z sąsiednimi gminami i ich związkami.

VII Uchwalenie dokumentu Strategii Lublin 2030 (I kwartał 2022)

Po przeprowadzeniu uzgodnień instytucjonalnych oraz analizie uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych i wprowadzeniu tych zasadnych do dokumentu, ostateczny projekt Strategii Lublin 2030 zostanie przedłożony przez Prezydenta Miasta Lublin pod głosowanie przez Radnych Rady Miasta Lublin i zostanie formalnie uchwalony na jednej z sesji Rady Miasta Lublin.

VIII Rozpoczęcie wdrażania Strategii Lublin 2030 (I–II kwartał 2022)

Po przyjęciu Strategii Lublin 2030 przez Radę Miasta Lublin, rozpocznie się etap jej wdrażania, którego istotnym elementem jest wypracowanie szczegółowych strategii sektorowych, stanowiących rozwinięcie założeń opisanych w dokumencie Strategii Lublin 2030. Istotną częścią procesu wdrażania strategii jest program edukacyjny, którego zadaniem jest promocja Lublina oparta na doświadczeniach i wnioskach płynących z trzyletniego, opartego na partycypacji społecznej procesu tworzenia najważniejszego miejskiego dokumentu.