W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Założenia do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

16.09.201915:48

Prezydent Miasta Lublin zarządzeniem z dnia 13 września 2019 r. przyjął założenia do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami miasta w 2020 roku i w kolejnych latach będzie utrzymanie poziomu wydatków na inwestycje, w tym środków na wkład własny zadań współfinansowanych i planowanych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Powoduje to konieczność ograniczania dynamiki wydatków bieżących, w pierwszej kolejności zapewnienie pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne.

Zakładane nakłady inwestycyjne na lata 2020-2022 wynikające z planowanego do realizacji programu inwestycyjnego opiewają na łączną kwotę około 850 mln zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 380 mln zł.

– Priorytetem w przyszłym roku są dla nas wydatki inwestycyjne. Chcemy zakończyć zadania już rozpoczęte, w tym m.in. budowę szkoły przy ul. Berylowej, czy rewitalizację Parku Ludowego, a także kontynuować projekty transportowe. Negatywnie na dochody własne miasta będą jednak oddziaływać zmiany wprowadzone i planowane do wprowadzenia w systemie podatku dochodowego, tj. obniżenie stawki PIT z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników czy wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat. Zmiany te spowodują zmniejszenie należnych Miastu Lublin wpływów z tytułu udziału w PIT na kwotę około 65 mln zł rocznie. Pomimo postulatów zgłaszanych przez samorządy do chwili obecnej nie zostały podjęte przez Rząd działania zmierzające do wprowadzenia rekompensaty wyrównującej samorządom negatywne skutki zmian systemu podatkowego na poziom realizacji dochodów budżetowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie środków na wydatki obligatoryjne, tj. na funkcjonowanie jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w związku z realizacją zadań miasta, jako gminy i powiatu, a także na pokrycie kosztów obsługi długu i wpłatę do budżetu państwa.

Działania inwestycyjne

W związku ze znacznym uszczupleniem dochodów własnych, w zakresie wydatków majątkowych zakłada się przegląd i ponowną analizę pod kątem możliwości przesunięcia terminów realizacji i/lub przedefiniowania zakresów rzeczowych zadań inwestycyjnych. Jednocześnie miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach.

W pierwszej kolejności w 2020 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. m.in.:

 • zakończenie budowy przedszkola, szkoły i domu kultury przy ul. Berylowej,
 • rewitalizację przyrodniczą Parku Ludowego,
 • rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina",
 • rozbudowę niskoemisyjnej sieci komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz
 • z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF, rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej,
 • termomodernizację 6 obiektów oświatowych (SP nr 20, 33, 18, III LO, SPS nr 26, BS nr 7),
 • poprawę warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie.
 • budowa i przebudowa ulic: Kalinowszczyzna, Wiejska, Szafranowa, Leszka, Boya-Żeleńskiego,
 • poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka,

Kontynuowany będzie model demokracji partycypacyjnej w zarządzaniu miastem głównie poprzez realizację VI edycji Budżetu Obywatelskiego, w ramach której do wydatkowania przeznaczona zostanie kwota 15 mln zł oraz IV edycji Zielonego Budżetu z planowaną kwotą 2 mln zł.

Polityka podatkowa

W 2020 roku proponuje się wprowadzenie opłaty reklamowej na terenie Miasta Lublin po uprzednim podjęciu przez Radę Miasta stosownej uchwały warunkującej usytuowanie tablic i urządzeń reklamowych.

W 2019 roku stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie w stosunku do 2018 roku. Przedstawiona propozycja na 2020 rok spowoduje, że dla pięciu kategorii przedmiotów opodatkowania zostaną przyjęte górne granice stawek podatkowych, tj. dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 0,04 zł rocznie więcej za 1 m2), gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (o 0,17 zł za 1 ha), gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (o 0,11 zł za 1 m2), budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (o 0,38 zł za 1 m2) i budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (o 0,17 zł rocznie za 1 m2). Niższe niż górne stawki podatkowe proponuje się dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 0,72 zł za 1 m2), dla budynków mieszkalnych (o 0,02 zł za 1 m2).

W zakresie podatku od środków transportu na 2020 rok proponuje się pozostawienie stawek podatkowych obowiązujących na terenie miasta Lublin w 2019 roku, określonych w uchwale Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Podatek rolny i podatek leśny wzrosną o 2% względem 2019 roku.

Opłata za wieczyste użytkowanie i opłata przekształceniowa pozostaje bez zmian, zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miasta Lublin, podjętą w dniu 25 października 2018 r.

W 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich, proponuje się nie wprowadzać na terenie Miasta Lublin opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej.

W 2020 roku proponuje się pozostawienie cen biletów komunikacji zbiorowej na niezmienionym poziomie oraz utrzymanie dotychczasowych uprawnień do ulgowego lub bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej - dla dzieci do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, a także seniorów w wieku 65+.

Opłatę za gospodarowanie odpadami proponuje się pozostawić na poziomie ustalonym w 2019 r. Zgodnie z nowelizacją prawa Rada Miasta powinna w 2020 roku podjąć uchwałę zwalniającą w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli domów jednorodzinnych, którzy posiadają kompostowniki i kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

W 2020 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego będą nadal pobierane w wysokości określonej przez Radę Miasta Lublin w uchwale z dnia 2 lutego 2017 r. Będzie to 1 zł za godzinę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie dla dzieci do lat 5. W uchwale zostały również określone ulgi w odpłatności.

Wysokość opłat za czesne w żłobkach określona została przez Radę Miasta w uchwale z dnia 21 kwietnia 2011 r. w wysokości miesięcznie 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku będzie wynosić 2.600 zł, wobec czego opłata za pobyt w żłobkach wyniesie 260 zł. Opłata dodatkowa za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki, tj. 65,00 zł przy przyjętym wyżej wynagrodzeniu minimalnym.

Biorąc pod uwagę stały wzrost kosztów utrzymania obiektów oraz dopuszczalną przez przepisy prawa wysokość opłat na poziomie 50% kosztów utrzymania miejsca (bez kosztów wynagrodzeń) planuje się podniesienie opłaty miesięcznej za pobyt w bursach od 1 stycznia 2020 roku do wysokości 85 zł. Opłata miesięczna za zakwaterowanie we wszystkich bursach prowadzonych przez miasto wynosiła w 2019 roku 70 zł.

Opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 • od drugiego kwartału 2020 roku proponuje się podniesienie obowiązujących od 1 lipca 2016 roku opłat w strefie płatnego parkowania o ok. 10%. Jednocześnie planowane jest podniesienie opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłaty za parkowanie do kwoty 150 zł oraz za przekroczenie opłaconego czasu parkowania do kwoty 100 zł.
 • Proponuje się zwiększenie stawek za zajęcie pasa drogowego o ok. 100% pod prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem dróg, w związku z ustawianiem reklam, prowadzeniem handlu (z wyłączeniem ogródków gastronomicznych), organizacją imprez o charakterze komercyjnym oraz inne zajęcia na wyłączność.
 • Proponuje się podniesienie minimalnych stawek netto czynszu dzierżawnego gruntów w pasach drogowych dróg publicznych średnio o ok. 40% uwzględniając cel dzierżawy, kategorię drogi publicznej oraz położenie nieruchomości.

W 2020 roku proponuje się utrzymanie obowiązującej stawki czynszu za lokale mieszkalne. Ostatnia podwyżka czynszów, w wyniku której stawka bazowa wzrosła do 6,35 zł/m2, była wprowadzona od 1 maja 2016 roku. Według stanu na 30.06.2019 r. średnia stawka czynszu wyniosła 5,48 zł/m2, zaś koszt jednostkowy utrzymania lokalu mieszkalnego 7,16 zł/m2. Zatem średnia stawka czynszu pokrywa ok. 76,5% kosztów utrzymania.

Bez zmian na 2020 rok proponuje się zachowanie wysokości opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, a także za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych. W 2020 roku nie planuje się podniesienia stawek opłat za korzystanie z szaletów miejskich. Te zlokalizowane przy Placu Litewskim, ul. Gazowej, pod ul. Zamkową i w Ogrodzie Saskim dostępne są za opłatą w wysokości 2 zł.

Oświata, zdrowie i kultura

Pomimo ograniczonych możliwości budżetowych miasta zakłada się pełną realizację podstawowych zadań wynikających z polityki oświatowej, w szczególności: zapewnienie powszechnej dostępności szkół, utrzymywanie odpowiednich warunków działania szkół i placówek oświatowych, otoczenie opieką i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. W 2020 roku muszą zostać uwzględnione skutki podwyżek wynagrodzeń z 2019 r. zarówno nauczycieli jak i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

W zakresie ochrony zdrowia z budżetu miasta finansowane będą głównie zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także programy z zakresu polityki zdrowotnej, w tym kontynuowanie programu szczepień.

W 2020 roku dotowanych będzie 11 samorządowych instytucji kultury, kontynuowane będą najważniejsze cykliczne wydarzenia kulturalne, a także podejmowane będą działania mające na celu upowszechnianie działalności kulturalnej w mieście, w tym w dzielnicach miasta.

Założenia do projektu budżetu na 2020 rok są do pobrania na BIPie oraz załączone są poniżej.

Pliki do pobrania

Załącznik_Założenia do projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2020.pdf
Załącznik_Założenia do projektu budżetu Miasta Lublin na rok 2020