Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Honorowy Patronat Prezydenta

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, zajmuje się referat ds. organizacyjnych w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin (tel. 81 466 1917 lub 81 466 1918, e-mail: kancelaria@lublin.eu).

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

Regulamin przyznawania wyróżnienia
”Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin”
Rozdział 1
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin


§ 1

 1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin – zwany dalej „Patronatem” – jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Lublin, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Lublin lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Lublin.
 2. Prezydent Miasta Lublin może zadecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym poza granicami Miasta Lublin, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Miasta Lublin.
 3. Prawo przyznania Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 2

Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 3

Informacja o przyznaniu Patronatu, jak również informacja o odebraniu tego wyróżnienia zamieszczana jest na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin.

Rozdział 2
Procedura przyznawania Patronatu


§ 4

 1. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Miasta Lublin pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin, na platformie ePUAP jak również dostępnym w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być przesłany na adres: Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, złożony w Punktach Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, przesłany pocztą elektroniczną na adres: patronaty@lublin.eu lub przekazany elektronicznie poprzez platformę ePUAP: /GminaLublin/skrytka.
 4. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miasta Lublin najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.
 5. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
 6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Lublin może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.

§ 5

 1. Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Lublin w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.
 2. Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Lublin opiniujący wniosek może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 3. Właściwy merytorycznie wydział lub biuro Urzędu Miasta Lublin w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania przekazuje Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin opinię dotyczącą zasadności przyznania wyróżnienia wraz z uzasadnieniem oraz informacją na temat potrzeby obecności Prezydenta Miasta Lublin podczas przedsięwzięcia, któremu ma być przyznany Patronat.

§ 6

Zaopiniowany wniosek Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin kieruje do Prezydenta Miasta Lublin.

§ 7

 1. O przyznaniu Patronatu Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin niezwłocznie informuje organizatora przedsięwzięcia.
 2. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Lublin.

§ 8
W przypadku odmowy przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia powiadamiany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 9
Organizator otrzymuje odpowiedź dotyczącą przyznania bądź odmowy przyznania Patronatu w formie pisemnej.

Rozdział 3
Obowiązki organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem


§ 10

 1. Ubieganie się o objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem przez organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania Patronatu.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
 • poinformowania uczestników i współorganizatorów o przyznanym wyróżnieniu;
 • umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;
 • przedstawienia Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin projektów graficznych materiałów z zamieszczoną informacją o Patronacie przed ich rozpowszechnieniem;
 • ekspozycji znaków promocyjnych Miasta Lublin w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia;
 • złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, zgodnie z wzorem formularza udostępnionym na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin, na platformie ePUAP jak również dostępnym Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, zawierającego dodatkowo:
 1. dokumentację fotograficzną,
 2. egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora przedsięwzięcia materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

§ 11
Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 2 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.

Rozdział 4
Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Lublin


§ 12
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Lublin może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie.

§ 13
Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.


Powyższy Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia nr 66/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 września 2013 r. zmieniającego zarządzenie nr 316/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin.

Inicjatywy objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin:

Patronaty grudzień 2018

XVIII edycja Konkursu „O Kryształową Cegłę"
Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin
14 grudnia 2018