W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Honorowy Patronat Prezydenta

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie tytułu Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, zajmuje się referat ds. organizacyjnych w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin (tel. 81 466 1912, e-mail: kancelaria@lublin.eu). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

Regulamin przyznawania wyróżnienia
”Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin”
Rozdział 1
Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin


§ 1

 1. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin – zwany dalej „Patronatem” – jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Lublin, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Lublin lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Lublin.
 2. Prezydent Miasta Lublin może zadecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym poza granicami Miasta Lublin, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Miasta Lublin.
 3. Prawo przyznania Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 2

Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

§ 3

Informacja o przyznaniu Patronatu, jak również informacja o odebraniu tego wyróżnienia zamieszczana jest na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin.

Rozdział 2
Procedura przyznawania Patronatu


§ 4

 1. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do Prezydenta Miasta Lublin pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin, na platformie ePUAP jak również dostępnym w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być przesłany na adres: Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, złożony w Punktach Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, przesłany pocztą elektroniczną na adres: patronaty@lublin.eu lub przekazany elektronicznie poprzez platformę ePUAP: /GminaLublin/skrytka.
 4. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miasta Lublin najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.
 5. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.
 6. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Lublin może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 4.

§ 5

 1. Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Lublin w zakresie zasadności przyznania wyróżnienia.
 2. Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin lub inny właściwy merytorycznie wydział/biuro Urzędu Miasta Lublin opiniujący wniosek może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 3. Właściwy merytorycznie wydział lub biuro Urzędu Miasta Lublin w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania przekazuje Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin opinię dotyczącą zasadności przyznania wyróżnienia wraz z uzasadnieniem oraz informacją na temat potrzeby obecności Prezydenta Miasta Lublin podczas przedsięwzięcia, któremu ma być przyznany Patronat.

§ 6

Zaopiniowany wniosek Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin kieruje do Prezydenta Miasta Lublin.

§ 7

 1. O przyznaniu Patronatu Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin niezwłocznie informuje organizatora przedsięwzięcia.
 2. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Lublin.

§ 8
W przypadku odmowy przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia powiadamiany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 9
Organizator otrzymuje odpowiedź dotyczącą przyznania bądź odmowy przyznania Patronatu w formie pisemnej.

Rozdział 3
Obowiązki organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem

§ 10

 1. Ubieganie się o objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem przez organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania Patronatu.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
  • poinformowania uczestników i współorganizatorów o przyznanym wyróżnieniu;
  • umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;
  • przedstawienia Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin projektów graficznych materiałów z zamieszczoną informacją o Patronacie przed ich rozpowszechnieniem;
  • ekspozycji znaków promocyjnych Miasta Lublin w widocznym miejscu podczas trwania przedsięwzięcia;
  • złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, zgodnie z wzorem formularza udostępnionym na stronie internetowej Samorządu Miasta Lublin, na platformie ePUAP jak również dostępnym Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, zawierającego dodatkowo:
   1. dokumentację fotograficzną,
   2. egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora przedsięwzięcia materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

§ 11
Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 10 ust. 2 stanowić może podstawę do odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.

Rozdział 4
Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Lublin


§ 12
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Lublin może odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie.

§ 13
Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.


Powyższy Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia nr 66/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 września 2013 r. zmieniającego zarządzenie nr 316/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin.

Do pobrania

Inicjatywy objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji spraw z zakresu przyznawania Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 66/9/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 września 2013 r. zmieniającego zarządzenie nr 316/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin, wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielona w ramach wnioskowania o przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Lublin lub wypełniania obowiązków wynikających z uzyskania tego wyróżnienia;
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin;
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu;
 8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:   
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) lub f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
 12. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach (wnioskach, pismach) składanych w celu uzyskania wyróżnienia „Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin” uniemożliwi realizację celów określonych w pkt. 3, w związku z czym takie dokumenty (wnioski, pisma) pozostaną bez rozpatrzenia.(*)

(*) Dotyczy wniosków, w których zamieszczono dane osobowe.