W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zobacz efekty 2018-2023

Program

W ostatnich latach Lublin wykonał ogromny skok w kierunku nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się miasta.Doskonale widać tego efekty. Dziś jest miejscem, z którego wszyscy jesteśmy dumni – przyjaznym, otwartym na świat, odpowiadającym na potrzeby mieszkańców. Nie zwalniamy tempa, wspólnie budujemy miasto naszych marzeń - prezydent Krzysztof Żuk.

METROPOLIA LUBLIN


Budowa Dworca Metropolitalnego, rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej

Dworzec Metropolitalny - widok na perony

 • budowa dworca metropolitalnego łączącego PKP i PKS
 • zagospodarowanie przyległego terenu
 • rozbudowa terminalu odlotów Portu Lotniczego Lublin
 • dokończenie budowy sieci dróg w mieście


Nowy Stadion Żużlowy

Stadion żużlowy

 • rozbudowa i modernizacja obiektu przy Al. Zygmuntowskichlub wskazanie alternatywnej lokalizacji i budowa nowego obiektu


Nowoczesny transport miejski

autobus elektryczny na prąd

 • Lublin pierwszą w Polsce Modelową Strefą Czystego Transportu
 • rozwój ekologicznej komunikacji miejskiej
 • budowa węzłów przesiadkowych w dzielnicach 
 • budowa i modernizacja przystanków oraz rozwój systemu informacji pasażerskiej 
 • stacje ładowania dla samochodów elektrycznych 
 • udoskonalenie i rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem 
 • wprowadzenie Lubelskiej Karty Mieszkańca


Przyjazne Centrum Miasta

Lepsza przestrzeń miejska

 • rewitalizacja Podzamcza i Błoni pod Zamkiem 
 • woonerf na ulicach przyległych do deptaka 
 • kontynuacja budowy małych skwerów i miejsc do wypoczynku 
 • priorytet ruchu pieszego w Śródmieściu 
 • nowe place zabaw w Śródmieściu

 


Kultura, Sport i Turystyka

Kultura, sport i turystyka

 • miasto łączące przeszłość z teraźniejszością;
 • wydarzenia kulturalne na światowym poziomie;
 • wielkie wydarzenia sportowe;
 • wzrost liczby krajowych i zagranicznych turystów

 


Duma z Lublina

Duma z Lublina

 • umacnianie pozycji Lublina jako lidera Polski Wschodniej
 • promocja Lublina w Polsce i na świecie
 • uroczyste obchody Jubileuszu 450-lecia zawarcia Unii Polsko-Litewskiej

 

PRACA I NOWOCZESNA GOSPODARKA

Dobra praca dla młodych i atrakcyjne zatrudnienie dla Lublinian to mój priorytet. Stawiamy na nowoczesną gospodarkę, innowacyjne i zautomatyzowane przedsiębiorstwa. Chcemy, aby każdy z mieszkańców, wtym osoby dopiero wkraczające na rynek pracy, mógł znaleźć dla siebie w Lublinie odpowiednią drogę rozwoju zawodowego – Krzysztof Żuk


Dobra praca dla Lublinian

Dobra praca dla lublinian

 • dalszy rozwój lubelskiego rynku pracy i sektorów priorytetowych dla miasta
 • pozyskanie nowych inwestorów i wzrost zatrudnienia w sektorze produkcji i nowoczesnych usług
 • rozwój zautomatyzowanego przemysłu, przy współpracy z lubelskimi uczelniami

 


Wsparcie dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy

Wsparcie dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy

 • rozwój terenów aktywizacji gospodarczej i dopełnienie już istniejących
 • kontynuacja rewitalizacji terenów poprzemysłowych na terenie b. FSC
 • sprawny urząd dla przedsiębiorców
 • rozwój przemysłów kreatywnych
 • wspieranie eksporterów i umiędzynarodowienie lubelskich firm
 • powołanie Centrum Przemysłu 4.0

 


Pomoc dla młodych osób wkraczających na rynek pracy

Pomoc dla młodych osób wkraczających na rynek pracy

 • ciekawa praca dla młodych w dynamicznie rozwijającym się przemyśle i usługach
 • inkubatory przedsiębiorczości, przestrzenie co-workingowe i kreatywne dla młodych przedsiębiorców w dzielnicach
 • programy wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność
 • programy stypendialne dla absolwentów zostających w Lublinie
 • mikrogranty na innowacje dla młodych
 • nauka podstaw przedsiębiorczości w szkołach i przedszkolach

 


Akademicki Lublin pracujący dla gospodarki

Akademicki Lublin pracujący dla gospodarki

 • wspieranie przedsiębiorczości studenckiej oraz start-upów absolwentów lubelskich uczelni
 • przyciąganie studenckich talentów do Lublina
 • kontynuacja programu „Najlepsi zostają w Lublinie"
 • wspieranie przedsiębiorczości studenckiej oraz start-upów absolwentów lubelskich uczelni
 • wsparcie biznesu i uczelni w procesie transferu i komercjalizacji wiedzy
 • wykorzystywanie kreatywności studenckiej dla projektów rozwijających Lublin
 • wsparcie lubelskich uczelni w procesie umiędzynarodowienia i globalizacji oferty dydaktycznej

 

ZIELONE I EKOLOGICZNE MIASTO

Miasto tworzą mieszkańcy i przestrzeń, która ich otacza. Dbamy, by Lublin był zielonym, czystym, bezpiecznym miejscem, w którym każdy z nas będzie czuł się dobrze. Chcemy odpoczywać w przyjaznym otoczeniu, uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, mieć atrakcyjne miejsca do rekreacji – Krzysztof Żuk


Przyjazny Zalew Zemborzycki 

Przyjazny Zalew Zemborzycki

 • rewitalizacja terenu ośrodka Marina
 • uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia, infrastruktura do wypoczynku i rekreacji
 • projekty kulturalne i sportowe
 • współpraca ze środowiskami żeglarskimi, kajakarskimi, wodniackimi i wędkarskimi

 


Parki i miejsca rekreacji wzdłuż Bystrzycy

Parki i miejsca rekreacji wzdłuż Bystrzycy

 • realizacja projektów w ramach zagospodarowania doliny Bystrzycy - plaż miejskich, przystani kajakowych, ścieżek biegowych
 • budowa nowej rowerostrady
 • dodatkowe kładki na Bystrzycy
 • rewitalizacja Parku Ludowego oraz budowa parków Rusałka i nadrzecznego (okolice Wrotkowa)

 Jeszcze więcej zieleni w Lublinie

Jeszcze więcej zieleni w Lublinie

 • nowa jakość zarządzaniu zielenią i podwojenie wydatków na utrzymanie zieleni
 • zagospodarowanie przestrzeni wąwozów i dolin rzecznych
 • odbudowa starych i tworzenie nowych alei drzew
 • więcej zieleni w pasach drogowych
 • budowa ogrodów miejskich, parków kieszonkowych, łąk kwietnych
 • zielone przestrzenie dla mieszkańców w każdej dzielnicy
 • zagospodarowanie zieleni przy szkołach; kontynuacja programu „Nasze skwery o podwórka"

 


Lepsza przestrzeń miejska dla wszystkich

Lepsza przestrzeń miejska dla wszystkich

 • poprawa estetyki miasta
 • program zagospodarowania podwórek
 • nowe place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu w każdej dzielnicy
 • zielone przystanki i pętle autobusowe
 • więcej ławek i mebli miejskich dla mieszkańców
 • instalacja fontann i zdrojów wodnych w dzielnicach


Lublin bardziej eko

Lublin bardziej eko

 • realizacja programu antysmogowego
 • program wymiany pieców opalanych węglem
 • program wymiany lamp ulicznych na energooszczędne
 • termomodernizacja budynków
 • rozbudowa kanalizacji i budowa kanalizacji deszczowej w dzielnicach

 

MIASTO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Chcemy, aby Lublin był miejscem, w którym nam wszystkim żyje się dobrze, które inspiruje nas do działania i pozwala spełniać nasze ambicje na różnych polach. Wspólnie zaprojektowaliśmy najlepszą przyszłość dla Lublina i razem dokończmy realizację tej wizji - Krzysztof Żuk


Wsparcie rodzin i mieszkańców w każdym wieku 

Wsparcie rodzin i mieszkańców w każdym wieku

 • nowe mieszkania komunalne i uzbrojenie terenów miejskich pod budownictwo mieszkaniowe
 • dodatkowe projekty sportowe i kulturalne w dzielnicach
 • nowe obiekty sportowe, kulturalne i biblioteki
 • stworzenie dzielnicowych centrów aktywności, dziennego pobytu i klubów w każdej dzielnicy dla różnych grup wiekowych
 • nowe programy senioralne
 • rozbudowa usług w ramach Lubelskiej Karty Seniora
 • programy profilaktyczne i prozdrowotne dla rodzin i seniorów
 • bezpłatna komunikacja miejska i transport specjalny dla seniorów
 • utworzenie centrum profilaktyki zdrowotnej dla seniorów


Nowe szkoły, żłobki, przedszkola oraz programy dla uczniów

Nowe szkoły, żłobki, przedszkola i prorgamy dla uczniów

 • budowa nowych żłobków i przedszkoli oraz budowa i rozbudowa szkół w rozwijających się dzielnicach
 • dodatkowe wsparcie od miasta na opiekę nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • rozwój szkolnictwa zawodowego i branżowego
 • internet dla każdego ucznia i dofinansowanie do zajęć pozalekcyjnych
 • punkty profilaktyki społecznej w dzielnicach


Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

 • nowe miejsca w dziennych placówkach dla osób z niepełnosprawnościami
 • utworzenie miejsc opieki czasowej- wytchnieniowej
 • rozwój mieszkalnictwa chronionego
 • bezpłatne miejskie żłobki i baseny dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • utworzenie centrum wczesnej interwencji i rozwoju dziecka
 • wprowadzenie specjalistycznej usługi transportowej z opcją wnoszenia na piętro
 • utworzenie funduszu dostępności; rozszerzenie usług asystenckich


Jeszcze lepsze narzędzia partycypacji 

 • kontynuacja panelu obywatelskiego i powołanie zespołu dialogu obywatelskiego
 • zwiększenie środków na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu i Inicjatywy lokalnej
 • miejski portal otwartych danych i planowania przestrzennego
 • stworzenie indywidualnych strategii rozwoju dzielnic
 • przyjazny urząd dla mieszkańców


Więcej inwestycji i projektów w dzielnicach

Więcej inwestycji i projektów w dzielnicach

 • odnowienie nawierzchni, budowa ulic i chodników
 • Fundusz Inicjatyw Sąsiedzkich
 • likwidacja barier architektonicznych
 • program utwardzania dróg gruntowych; rozbudowa infrastruktury rowerowej


Bezpieczny Lublin

Bezpieczny Lublin

 • poprawa bezpieczeństwa w dzielnicach: rozbudowa systemu monitoringu, dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej
 • poprawa bezpieczeństwa na drogach: rozwiązania konstrukcyjne i urządzenia uspokojenia ruchu
 • poprawa bezpieczeństwa w szkołach: program walki z dopalaczami, monitoring, Straż Miejska bliżej szkół