W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Przyjęcia mieszkańców

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO I WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIASTA LUBLIN

  • Przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła - środa 26 czerwca, w godzinach 15.30 – 17.30,

  • Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin Stanisław Kieroński - wtorek 25 maja, w godzinach 13.30 – 15.30,

  • Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin Marcin Nowak - piątki 7, 14, 21, 28 czerwca, w godzinach 14.30 – 15.30,

  • Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin Marta Wcisło - środa 26 czerwca, w godzinach 13.00 – 15.00.

Na spotkania z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta nie są wymagane zapisy. Przedmiot sprawy mieszkaniec może zgłosić osobiście podczas dyżurów odbywających się w Biurze Rady Miasta przy Pl. Władysława Łokietka 1 w Lublinie, w pokoju nr 20 (II piętro). Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracowników sekretariatu Biura Rady Miasta (nr telef.- 81 466 1650) lub pracowników Biura Obsługi Mieszkańców, wtedy spotkanie odbędzie się na parterze Ratusza, w sali nr 1.

Mieszkańcy mogą również przekazać pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin lub Wiceprzewodniczących zawierające prośbę o wyjaśnienie sprawy drogą:
    elektroniczną na adres e-mail: brm@lublin.eu),
    pocztową na adres: Urząd Miasta Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin,
      faksem (81 466 16 51).

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
2. W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Inspektorem Ochrony Danych jest Witold Przeszlakowski. Można się z nim kontaktować poprzez:
    e-mail: iod@lublin.eu;
    lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
    wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
    realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
    prawo dostępu do danych osobowych;
    prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
    prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
    prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

Zastępca Dyrektora
Biura Rady Miasta
/-/ Rafał Dziekanowski