W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wybory ławników sądowych

Wszystkie informacje dotyczące naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/wybory-lawnikow-sadowych/

 

 

Informacja
w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych
na kadencję 2020-2023
(wraz z klauzulą RODO)

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Zgodnie z wnioskami Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Rada Miasta Lublin wybierze:

 • do Sądu Okręgowego w Lublinie – 200 ławników, w tym 6 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – 3 ławników, bez ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
 • do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – 58 ławników, w tym 49 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin  i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow); można ją również otrzymać we wszystkich punktach Biura Obsługi Mieszkańców UM i w Biurze Rady Miasta. Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Urząd Miasta udostępnia również wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów oraz formularz oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.

Kartę, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) należy dostarczyć do Biura Rady Miasta Lublin, Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin – osobiście w Ratuszu, II piętro, pok. 22 w godzinach:

 • 8.00-15.00 – do dnia 14 czerwca 2019 r.;
 • 8.00-19.00 – w dniach 17 czerwca – 1 lipca 2019 r.,

albo złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców UM w godzinach jego urzędowania lub wysłać za pośrednictwem poczty – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2019 r. (dzień 30 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

Ponadto informujemy, że zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Miasta Lublin VIII kadencji, wybór ławników sądowych przewidziany jest na sesji w dniu 17 października 2019 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku z wyborem ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej jako „RODO”, informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z wyborem przez Radę Miasta Lublin ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 160 i art. 162-164 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 Nr 121, poz. 693) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przetwarzania oraz przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr  14, poz. 67, z późn. zm.), z zastrzeżeniem, iż:
  • karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacją uzyskaną o nich od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, zostaną przesłane właściwym prezesom sądów,
  • karty kandydatów nie wybranych na ławników, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ww. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, a w przypadku ich nieodebrania, podlegają zniszczeniu w terminie kolejnych 30 dni.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na polecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Prezydent Miasta Lublin.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo sprostowania/poprawiania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Dyrektor
Biura Rady Miasta Lublin


/-/ Dorota Bartoszczyk

Lublin, dnia 21 maja 2019 r.