W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Głosuj 10 marca - wybierz Radę Dzielnicy

Głosuj 10 marca - wybierz Radę Dzielnicy
01.03.201914:48

Już w najbliższą niedzielę (10 marca) wybierzemy nowe Rady Dzielnic. Głosowanie trwać będzie od godz. 8:00 do 20:00. Każda dzielnica jest jednostką pomocniczą miasta, a za pośrednictwem Rady Dzielnicy mieszkańcy mogą wyrażać opinię o jego funkcjonowaniu, z dzielnicami konsultowane np. zmiany dotyczące komunikacji miejskiej, plany istotnych inwestycji miejskich lub zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Rada Dzielnicy dzieli rezerwę celową na drobne prace remontowe na swoim terenie w kwocie 150 tysięcy zł.

Głosowanie 10 marca

Łącznie w Lublinie jest 27 dzielnic. Wybory do Rad Dzielnic odbędą się we wszystkich dzielnicach miasta, jednak nie we wszystkich obwodach. Głosowanie nie odbędzie się tam, gdzie zgłosiła się zbyt mała (w 4 obwodach) lub wystarczająca liczba osób (23 obwody), do objęcia dostępnych mandatów. W dzielnicach, w których kandydatów było więcej od liczby mandatów (łącznie 53 obwody) wybory odbędą się w najbliższą niedzielę (10 marca). Szczegółowe informacje dotyczące każdej dzielnicy znajdują się tutaj.

Głosować będzie można od godziny 8:00 do 20:00.  Wyborca głosuje stawiając znak „X w kratce z lewej strony obok nazwisk maksymalnie tylu kandydatów, ilu członków Rady Dzielnicy jest wybieranych w obwodzie. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu mieszkańcowi Dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Dzielnicy, jeśli m.in. nie jest pozbawiony praw publicznych czy wyborczych prawomocnym wyrokiem sądu. Aby oddać głos należy okazać Obwodowej Komisji Wyborczej dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie tożsamości wyborcy.

Łącznie w tegorocznych wyborach zgłosiło się 609 kandydatów, do obsadzenia w dzielnicach jest 435 mandatów. Największe zainteresowanie mieszkańców było w dzielnicach:

 • Bronowice (w obwodzie nr 4 - 18 kandydatów na 6 mandatów, a w obwodzie nr 3 - 10 chętnych na 4 mandaty)
 • Sławin (obwód nr 1 - 16 kandydatów na 7 mandatów)
 • Szerokie (24 chętnych na 15 mandatów)
 • Hajdów-Zadębie (25 kandydatów na 15 mandatów)
 • Czuby Północne (obwód nr 5 – 12 osób chętnych na 5 mandatów)

Rada Dzielnicy – czym się zajmuje?

Każda dzielnica jest jednostką pomocniczą miasta, a Rada Dzielnicy jest jej organem uchwałodawczym i kontrolnym. Rada Dzielnicy realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał, stanowisk, apeli, opinii. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy, członkowie zarządu wybieranie są spośród członków Rady.

W zakresie zadań Dzielnicy Prezydent Miasta zasięga opinii oraz informuje Radę Dzielnicy, w szczególności w sprawach: planowania istotnych inwestycji miejskich na terenie Dzielnicy, nazewnictwa ulic, lokalizacji, likwidacji, łączenia, lub przekształcania jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, tj. placówek oświatowych, instytucji kultury i bibliotek, ośrodków rekreacji i sportu, zmian w przebiegu tras komunikacji miejskiej; opracowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Dzielnicę lub jej część, strategii miasta i wieloletnich planów.

Rada Dzielnicy decyduje również o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej - specjalnie utworzonej w budżecie miasta na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze, w kwocie 150 tysięcy złotych. Środki z tej rezerwy przeznaczane są głównie na drobne prace remontowo-modernizacyjne wykonywane w Dzielnicach, np: przebudowa i remonty dróg wewnętrznych, chodników i schodów, wykonanie i zakup wiat przystankowych, budowa placów zabaw, zieleńców, zagospodarowanie skwerów, remonty i modernizacja boisk i infrastruktury sportowej, doświetlenia ulic.

Do zadań Dzielnicy należy:

 • wyrażanie opinii mieszkańców Dzielnicy wobec organów Miasta Lublin;
 • wnioskowanie we wszystkich sprawach mających istotne znaczenie dla mieszkańców Dzielnicy;
 • wyrażanie opinii oraz przedkładanie wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta Lublin działających na terenie Dzielnicy;
 • opiniowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy;
 • zgłaszanie uwag i wniosków do projektów planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Dzielnicę lub jej część;
 • zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących sprzedaży miejskich nieruchomości gruntowych na terenie Dzielnicy;
 • współpraca z komisjami Rady Miasta, a zwłaszcza opiniowanie spraw dotyczących Dzielnicy, kierowanych do rozpatrzenia przez komisje Rady Miasta;
 • stały kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, m .in. poprzez dyżury członków Rady;
 • współpraca z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Dzielnicy;
 • współpraca z podmiotami i instytucjami w sprawach rozwiązywania istotnych problemów Dzielnicy;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska, przyrody oraz zieleni na terenie Dzielnicy;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tworzeniu na terenie Dzielnicy świetlic i klubów osiedlowych dla dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców;
 • współpraca z radnymi Rady Miasta;
 • informowanie mieszkańców o sprawach związanych z Dzielnicą;
 • inicjowanie i organizowanie aktywności społecznej mieszkańców Dzielnicy;
 • rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego w Dzielnicy: festynów i kół zainteresowań;
 • współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców Dzielnicy;
 • przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących Dzielnicy;
 • opiniowanie nazw i zmian nazw ulic;
 • opiniowanie planowanych inwestycji miejskich na terenie Dzielnicy;
 • współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych.