W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicy Rury

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicy Rury
04.04.202211:56

Prezydent Miasta Lublin i jego Zastępcy po raz kolejny spotkali się z mieszkańcami Lublina w ramach cyklu „Plan dla Dzielnic”. Tematem spotkania, które odbyło się 18 stycznia, były wyzwania stojące przed dzielnicą Rury.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy. Idea projektu powstała w efekcie zakończenia prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Cykl „Plan dla Dzielnic” zainaugurowało spotkanie dla mieszkańców dzielnic Czuby Południowe i Węglin Południowy, które odbyło się 4 listopada. Kolejnym etapem Projektu będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.

– Miasto stale realizuje inwestycje, aby Lublin stał się miejscem atrakcyjnym i przyjaznym do życia. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wydano na ten cel blisko 5 mld zł. Kwota ta została przeznaczona zarówno na inwestycje ogólnomiejskie, istotne dla Lublina jako całości, jak i inwestycje w dzielnicach, poprawiające przede wszystkim jakość życia ich mieszkańców. Wiele z nich udało się zrealizować dzięki wsparciu funduszy europejskich. Obecnie Miasto przygotowuje się do kolejnego okresu programowania tych funduszy na lata 2021-2027. Spotkania w ramach projektu „Plan dla Dzielnic” pozwolą nam zdefiniować priorytety i właściwe określić cele, które należy uwzględnić podczas prac nad nowymi wnioskami o dofinansowanie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas spotkania z mieszkańcami dzielnicy Rury poruszono m.in. tematy remontów i przebudowy ulic i chodników, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, modernizacji obiektów oświatowych czy planowania przestrzennego.

Jedno z pierwszych zagadnień, jakie zostało podjęte przez mieszkańców, dotyczyło modernizacji obiektów oświatowych znajdujących się na terenie dzielnicy. Najczęściej wskazywano na konieczność przeprowadzenia prac remontowych w Przedszkolu nr 33 im. Kubusia Puchatka, w tym ogrodzenia i placu za budynkiem Przedszkola. Przy okazji omawiania tego zagadnienia, zgłoszono także potrzebę remontu boiska przy Zespole Szkół nr 5 w Lublinie. Ponadto zwracano uwagę, że stan wielu obiektów oświatowych w dzielnicy, z racji ich wieku, wymaga mniejszych lub większych prac remontowych. Zapewniono uczestników spotkania, ze Miasto ma świadomość tych potrzeb i stale poszukuje źródeł ich sfinansowania, jednocześnie podejmując działania zmierzające do skompletowania dokumentacji umożliwiającej wykonanie prac remontowych we wskazanych obiektach. Zadeklarowano, że w bieżącym roku zostaną wygospodarowane środki na modernizację ogrodzenia Przedszkola nr 33, natomiast remont budynku zostanie przeprowadzony po zakwalifikowaniu Przedszkola do sukcesywnie realizowanego w Lublinie programu termomodernizacji obiektów oświatowych. W kwestii remontu boiska przy ZS nr 5 wyjaśniono, że wykonana jest dokumentacja tego zadania, problemem jest sfinansowanie prac. Miasto obecnie poszukuje środków zewnętrznych na realizację remontu, szacunki mówią o kosztach wynoszących ok. 2,5 mln zł.

Podczas spotkania mieszkańcy podnosili również kwestię przebudowy i remontów ulic oraz chodników w dzielnicy. Wśród najważniejszych potrzeb wskazywano remont ul. Zana i ul. Wallenroda oraz modernizację kładki dla pieszych nad ul. Filaretów pomiędzy os. Mickiewicza i os. Piastowskim. W przypadku ulicy Wallenroda uczestnicy spotkania wyrazili swoje obawy dotyczące ryzyka przedawnienia się dokumentacji oraz poprosili o zaplanowanie miejsc parkingowych w liczbie odpowiadającej potrzebom mieszkańców, jednocześnie zachowując występującą tutaj zieleń. Padły również pytania o budowę ul. Wapiennej, która została wpisana do programu rewitalizacji. Poruszono także temat przedłużenia ul. Zana w stronę ul. Stadionowej i ul. Krochmalnej. Ponadto zgłoszono potrzebę zabezpieczenia środków na remont 30-metrowego odcinka ul. Bocznej Siewnej oraz przeprowadzenia remontów chodników przy ulicach Żniwnej, Letniej i Słonecznej.

W odpowiedzi wyjaśniono, że remont ul. Zana był ujęty w budżecie miasta, jednak nie został ostatecznie zrealizowany w związku z trudnościami finansowymi wynikającymi ze stanu pandemii. Jednakże zatrzymanie pewnych działań przez oszczędności związane ze stanem pandemii nie oznacza odstąpienia od ich wykonania. Miasto nie rezygnuje ani z modernizacji ul. Wallenroda, ani z remontu ul. Zana, jednak konieczne jest zapewnienie finansowania tych zadań. Przebudowa ul. Zana prawdopodobnie będzie zgłoszona do nowego okresu programowania funduszy europejskich, ponieważ wartość zadania szacowana jest na ok. 14 mln zł. W przypadku ul. Wallenroda Miasto dysponuje gotową dokumentacją, zaś wartość prac szacowana jest na ok. 9 mln zł. Wyjaśniono, że przebudowa tej ulicy realizowana będzie na podstawie tzw. ZRiD-u, a ten dokument co do zasady nie może utracić ważności. Wskazano jednocześnie, że może być konieczne ponowne przedyskutowanie projektu ul. Wallenroda w kontekście budowy miejsc parkingowych, ponieważ prowadzona nieopodal przebudowa ul. Pana Tadeusza budziła wiele emocji w związku z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Być może udałoby się wprowadzić jakieś drobne korekty. W kwestii kładki nad ul. Filaretów poinformowano, że Miasto dysponuje dokumentacją jej przebudowy, a środki na realizację zadania są zabezpieczone w tegorocznym budżecie. Aktualnie procedowane jest pozwolenie na budowę niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Dodatkowo poinformowano mieszkańców, że w ramach programu remontów realizowanego późną wiosną, prawdopodobnie uda się przeprowadzić prace na chodnikach przy ulicach Żniwnej, Letniej i Słonecznej. Potwierdzono także, że okolice ul. Wapiennej ujęto w lokalnym programie rewitalizacji oraz wyjaśniono, że to zadanie także będzie zgłoszone do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Na spotkaniu poruszono ponadto temat bezpieczeństwa pieszych na ul. Glinianej, gdzie znajdują się dwa niebezpieczne przejścia. Mieszkańcy zostali zapewnieni, że ich bezpieczeństwo jest dla Miasta priorytetem i zachęcono ich aby o szczegółach ewentualnych zmian na tej ulicy Rada Dzielnicy Rury porozmawiała z Wydziałem Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin oraz ze Strażą Miejską. Wielu mieszkańców zwróciło także uwagę na problemy komunikacyjne w pobliżu Hali Globus podczas organizowanych tam wydarzeń sportowych i kulturalnych. Zaproponowano, aby uczestników takich imprez zwolniono z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej. W odpowiedzi poinformowano, że Miasto podjęło już kroki, aby rozwiązać ten problem. W uzgodnieniu z gospodarzem hali – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, zdecydowano, że na czas organizacji wydarzeń, które przyciągają najwięcej uczestników opracowywana będzie tymczasowa organizacja ruchu. Pozwoli to na czasową zamianę skrajnych pasów ruchu ul. Zana na parkingi. Zmiany zostaną wdrożone już w tym roku.

Uczestnicy spotkania wskazywali także na istniejący od wielu lat problem z liczbą pojazdów parkujących na terenach w pobliżu Politechniki Lubelskiej, w tym w miejscach niedozwolonych i do tego nieprzeznaczonych. Zwrócono się z prośbą o zorganizowanie spotkania z władzami uczelni w celu omówienia możliwości budowy przez uczelnię parkingu wielopoziomowego dla pracowników i studentów, tak jak obecnie robi to Uniwersytet Medyczny. W tej kwestii wyjaśniono, że budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Chodźki była decyzją Uniwersytetu Medycznego i Miasto nie ma możliwości wywarcia w tej kwestii wpływu na inne uczelnie, ponieważ są to inwestycje finansowane z ich środków. Zapowiedziano jednak jeszcze bardziej restrykcyjne działania ze strony Straży Miejskiej w tej okolicy. Ponadto zapewniono, że Miasto stara się realizować działania, które mają na celu odciążenie obszarów położonych w centrum, m.in. stale rozwija komunikację miejską oraz buduje system parkingów Park&Ride. Przedstawiciele Miasta zaproponowali także rozważenie objęcia tych terenów strefą płatnego parkowania. Doświadczenia z innych części Lublina, np. z ul. Granicznej, pokazują, że mieszkańcy są zadowoleni z takich zmian i coraz częściej sami o nie wnioskują. Wprowadzenie opłat za parkowanie znacząco wpłynęło na zmniejszenie liczby parkujących samochodów.

Padły także pytania o problem piętrzenia wód Bystrzycy na potrzeby elektrowni wodnej, co prowadzi do podtapiania pobliskich posesji oraz odwodnienie ulicy Wapiennej. Podniesiono także temat utrudnień w odbiorze nieczystości ciekłych w tej okolicy, ponieważ przedsiębiorcy świadczący takie usługi w zasadzie nie dysponują już pojazdami na tyle małymi, by mogły wjeżdżać w wąskie sięgacze. Odpowiadając na te pytania poinformowano, że MPWiK realizuje przy ul. Wapiennej kanalizację sanitarną w głównym przebiegu ulicy. Niestety problematyczne są sięgacze ul. Wapiennej prowadzące w kierunku rzeki, właśnie ze względu na to, że są to wąskie uliczki, w których trudno jest umieścić infrastrukturę podziemną. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest poprowadzenie kanalizacji przez nieruchomości mieszkańców. W kwestii elektrowni wodnej i piętrzenia wody wyjaśniono, że Kompetencje do załatwienia tej sprawy posiadają Wody Polskie, Miasto nie jest stroną tego sporu i nie ma możliwości podjęcia działań w tej sprawie.

Wielu mieszkańców poruszało także zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym. Zwracano uwagę na problem „dogęszczania” dzielnicy nowymi budynkami mieszkalnymi, w tym na terenach zielonych oraz dopytywano o strefę ochrony osiedli przed zagęszczaniem zabudową wielorodzinną. Podniesiono także temat budowy domu seniora, który wzniesiono na terenach przeznaczonych na budynki użyteczności publicznej, gdzie po zakończeniu inwestycji podjęto działania zmierzające do rozpoczęcia sprzedaży mieszkań w tym budynku. Uczestnicy spotkania byli także zainteresowani zmianami planów zagospodarowania przestrzennego w okolicy Politechniki Lubelskiej oraz w rejonie ul. Leszka Czarnego. W przypadku terenów przy Politechnice Lubelskiej zwrócono uwagę, że planowana lokalizacja kolejnego budynku dydaktycznego na istniejących miejscach parkingowych, pogorszy i tak trudną sytuację w tej okolicy. Wnioskowano o znaczne podniesienie współczynników parkingowych w procedowanej zmianie planu zagospodarowania. Poruszono także kwestię przyszłości budynku dawnego Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki przy ul. Grażyny, czyli tzw. Empiku. Niepokój mieszkańców wzbudził złożony do Urzędu Miasta wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i planowanej w tym miejscu budowy budynku wielorodzinnego. Podjęto także zagadnienie kolorów elewacji budynków, które coraz częściej po przeprowadzonej termomodernizacji są zbyt jaskrawe i nie pasują do otoczenia. Dopytywano o możliwość wprowadzenia odpowiednich zapisów w tym zakresie w planach zagospodarowania przestrzennego tego obszaru. Padły również pytania o to, jak zostaną rozwiązane kwestie komunikacji w pobliżu Hali Globus, w związku z dopuszczeniem w tym miejscu w planie zagospodarowania przestrzennego budowy budynków biurowo-usługowych oraz parkingu wielopoziomowego. Ponadto przedstawiciele Rad Dzielnic apelowali o włączenie ich w proces planistyczny. Chcieliby mieć większy wpływ na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi przedstawiciele Miasta wyjaśnili, że nowa zabudowa na terenie dzielnicy dopuszczana jest w obecnie obowiązującym planie zagospodarowania na terenach niezabudowanych, które są do tego przeznaczone. Nie ma mowy o dogęszczaniu terenów całkowicie zagospodarowanych lub zabudowie obszarów wskazanych w planie jako tereny zielone. Jeśli chodzi o strefę ochrony przed zagęszczaniem zabudową mieszkaniową, to w tej części Miasta dotyczy ona os. Mickiewicza i os. Piastowskiego i na tych obszarach nie są planowane jakiekolwiek korekty w tym zakresie. Jedyne zmiany jakie zachodziły w planach zagospodarowania tych terenów dotyczyły zmian funkcji obszarów już przeznaczonych pod zabudowę, zwykle z usługowej na mieszkaniową. W kwestii domu seniora, poinformowano uczestników spotkania, że Miasto wydało pozwolenie na budowę tego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i przeznaczeniem tego terenu (dom seniora jest obiektem użyteczności publicznej). Inwestor rzeczywiście podjął próbę sprzedaży mieszkań w tym budynku, jednak Miasto nie wydało zaświadczeń o samodzielności lokali, co jest niezbędne do ich wyodrębnienia i sprzedaży. Odnośnie procedowanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Leszka Czarnego to po pierwszym wyłożeniu wpłynęło wiele uwag do jego zapisów. Po ich rozpatrzeniu i wprowadzeniu zmian do planu nastąpi jego drugie wyłożenie do wglądu, co będzie miało miejsce najprawdopodobniej na przełomie marca i kwietnia br. Zadeklarowano ponadto, że w przypadku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy Politechniki Lubelskiej, wskaźniki parkingowe dla tego obszaru zostaną ponownie przeanalizowane. Zapewniono także mieszkańców, że zmiany planu zagospodarowania, które potencjalnie zagrażały budynkowi dawnego Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki przy ul. Grażyny nie będą procedowane. W kwestii kolorów elewacji modernizowanych w dzielnicy budynków, Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania wyjaśniła, że jeśli w planie zagospodarowania nie zawarto zapisów dotyczących kolorystyki elewacji to w pozwoleniu na budowę nie można nakładać ograniczeń w tym zakresie. Niestety w planie uchwalonym w 2002 roku takich zapisów nie było. W odpowiedzi na pytania o nowy układ komunikacyjny przy Hali Globus, poinformowano, że w przypadku pojawienia się tu zabudowy, którą dopuszcza nowy plan oczywistym jest, że układ komunikacyjny zostanie przeprojektowany i przebudowany. Odpowiadając natomiast na prośby Rad Dzielnic o włączenie ich w proces planowania, wyjaśniono, że proces planistyczny jest szczegółowo opisany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i kluczowe jest zadośćuczynienie wymogom prawnym. W przeciwnym razie istniałoby ryzyko uchylenia uchwalonego już planu z uwagi na błędy proceduralne. Rady Dzielnic nie są formalną stroną procesu planistycznego. Mogą jednak konsultować, wyrażać opinie, czy zgłaszać wnioski, które będą oczywiście brane pod uwagę.

Uczestnicy spotkania podnieśli także temat planowanych przez Miasto transakcji sprzedaży nieruchomości na terenie dzielnicy. Mieszkańców w szczególności interesowała działka obok kościoła pw. św. Józefa przy ul. Filaretów. Zainteresowanym wyjaśniono, że istnieje możliwość sprzedaży tej nieruchomości w przyszłości, jednak aktualnie nie została nawet podjęta uchwała Rady Miasta w tej sprawie.

Padły również pytania o projekty Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu, których nie udało się zrealizować. Wymieniono dwa projekty Budżetu Obywatelskiego na zagospodarowanie wąwozu oraz projekty Zielonego Budżetu dotyczące wąwozu, skweru Henryka Sienkiewicza oraz terenów przy ul. Filaretów. W kwestii Budżetu Obywatelskiego wskazywano także na niewystarczającą komunikację Miasta z autorami zwycięskich projektów, którzy nie są informowani o postępach w pracach, ewentualnych problemach w realizacji itp. Poinformowano mieszkańców, że dla pierwszego z projektów BO dotyczących wąwozu wykonana jest dokumentacja, jednak nie uzyskano jeszcze pozwolenia na budowę, ponieważ część terenu zagrożona jest zwrotem na rzecz spadkobierców dawnych właścicieli. W ramach realizacji drugiego projektu, na obecnym ciągu pieszym planuje się wykonanie ścieżki dla rowerów, obok zaprojektowany zostanie chodnik. Dokumentacja dla tego zadania zostanie odebrana prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br., w związku z tym prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. Część środków na ten cel jest już zabezpieczona w budżecie miasta na 2022 rok. W przypadku Zielonego Budżetu, wyjaśniono, że projekt przy ul. Filaretów został częściowo zrealizowany – wybudowano ścieżkę z rzeźbami, nasadzenia natomiast zostaną wykonane w bieżącym roku. Jeśli chodzi o projekt dotyczący skweru H. Sienkiewicza to również będą podejmowane działania zmierzające do jego realizacji. W kwestii problemów w komunikacji z autorami projektów, Miasto zadeklarowało, że będzie nadzorować prace zmierzające do poprawy tej sytuacji.

Obecni na spotkaniu Mieszkańcy os. Piastowskiego zwracali także uwagę na przypadki dewastacji elewacji budynków i prosili o interwencję w tym zakresie. Niestety obecność monitoringu na tym terenie nie zapobiega tym aktom wandalizmu. Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że monitoring nie zawsze obejmuje swoim zasięgiem miejsce zdarzenia. Kluczowe jest jednak zgłaszanie Straży Miejskiej takich zdarzeń niezwłocznie po ich zauważeniu. Pozwoli to na zabezpieczenie nagrania i ewentualne ustalenie sprawcy i przekazanie sprawy Policji. Dotychczas do Straży Miejskiej takie zgłoszenia z tego obszaru nie wpływały.

Podniesiono także kwestię stanu budynków przychodni zdrowia w dzielnicy, m.in. przychodni przy ul. Juranda. Poza zdewastowanymi elewacjami budynków problemem jest brak wind, co utrudnia pacjentom dotarcie do gabinetów lekarskich znajdujących się na wyższych kondygnacjach. W odpowiedzi potwierdzono, że część budynków, w których zlokalizowane są przychodnie zdrowia należy do Miasta. Jednakże ich remonty, czy to w zakresie odnowienia elewacji czy montażu windy, nie są łatwe do zrealizowania. Budynki najmowane są przez podmioty, które prowadzą tam działalność gospodarczą, zaś opłacane przez nie stawki czynszu są bardzo niskie. Miasto wielokrotnie proponowało tym podmiotom różne rozwiązania, m.in. partycypację w kosztach remontu przy zachowaniu dotychczasowych stawek czynszu lub podniesienie stawek przy jednoczesnym sfinansowaniu prac w całości z budżetu miasta. Niestety rozmowy z poradniami, które jak każdy przedsiębiorca działają dla zysku, nie zakończyły się do tej pory sukcesem.

W celu poprawy estetyki osiedli w dzielnicy uczestnicy spotkania zaproponowali także budowę podziemnych zbiorników na odpady. Aktualnie kontenery na odpady często stoją na chodnikach, co nie wygląda atrakcyjnie. Przedstawiciel Miasta wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami to właściciel nieruchomości odpowiada za altany śmietnikowe i miejsca gromadzenia odpadów, zaś zadaniem Miasta jest ich odbiór i transport oraz zapewnienie pojemników. W przyszłości realne jest partnerstwo i budowa podziemnych miejsc składowania odpadów, jednak obecnie rozstrzygnięto przetarg, który zapewnia obsługę odpadów przez najbliższe 3 lata i dopiero po tym okresie mogłyby nastąpić zmiany. Dodano również, że wiele wiat śmietnikowych zlokalizowanych jest na terenach miejskich i Miasto wielokrotnie proponowało wspólnotom mieszkaniowym ich przeniesienie na zarządzane przez nie nieruchomości, jednak zazwyczaj spotykało się to z brakiem zainteresowania.

Mieszkańcy dzielnicy, w szczególności ul. Grażyny, zwracali również uwagę na problem zanieczyszczeń związanych z obecnością gawronów, które pojawiły się w dzielnicy po wypłoszeniu ich z Ogrodu Saskiego. Padły pytania czy możliwe jest zorganizowanie płoszenia ptaków na terenie dzielnicy przez sokolnika. Jeden z mieszkańców wskazywał jednak, że w ciągu 15 lat populacja gawronów w Polsce zmniejszyła się o 60%, a jest to gatunek chroniony. Ponadto straszenie i przepędzanie gawronów jest jego zdaniem nieskuteczne, ponieważ ptaki te upodobały sobie wysokie drzewa, których w tej dzielnicy nie brakuje. Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta odpowiedziała, że problem zostanie skonsultowany z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Jednocześnie zapewniła, że Miasto podejmuje wiele działań w celu ochrony chroni przyrody, w tym zwierząt, np. montując na własnych nieruchomościach budki dla jerzyków. Budki takie wydawane są również zainteresowanym mieszkańcom, którzy mogą montować je na własnych nieruchomościach.

Podczas spotkania pojawiły się też postulaty budowania parkingów z płyt ażurowych. Uzasadniano to zmianami klimatu oraz potrzebą zatrzymywania wody w mieście. Mieszkańcom wyjaśniono, że nie wszędzie takie rozwiązanie może być zastosowane, jednakże w praktyce już obecnie takie płyty są układane, jeśli tylko pozwalają na to warunki.

Padły również pytania o dalszą dostępność mikrograntów na działalność kulturalną oraz możliwość wykorzystania ich przez dom kultury prowadzony przez Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową. Zainteresowanym wyjaśniono, że nie jest możliwe przekazanie środków spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie precyzyjnie określa katalog beneficjentów takiego wsparcia i nie wymienia w tym miejscu spółdzielni mieszkaniowych. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości finansowania lub współfinansowania przez Miasto wydarzeń odbywających się w takim spółdzielczym domu kultury. Miasto przypomniała także, że między 2013 a 2019 rokiem realizowany był cykl wydarzeń pn. „Dzielnice Kultury” – miejska instytucja kultury Warsztaty Kultury rozdysponowała wtedy środki na mniejsze projekty o wartości do 5 tys. zł, w tym na projekty realizowane w dzielnicy Rury. Cykl został zawieszony na czas pandemii, ale nie jest wykluczony powrót do tej inicjatywy. Ponadto w ostatnich miesiącach w dzielnicy zrealizowano 5 projektów dotyczących działań kulturalnych, społecznych i sportowych, które sfinansowano z rezerwy celowej budżetu miasta. Mieszkańców poinformowano również, że na początku stycznia br. wybrana została organizacja realizująca działania sportowe w skali całego miasta, zaś Rady Dzielnic będą mogły wskazywać jakie inicjatywy w tym zakresie powinny być realizowane.

Część mieszkańców podnosiło także, że w dzielnicy Rury nie są realizowane większe inwestycje, ani nie są wykonywane pilne remonty w obiektach oświatowych. Przedstawiciele Miasta podkreślili, że stwierdzenia takie nie są prawdziwe choćby dlatego, że realizowane są tutaj projekty z Budżetu Obywatelskiego, który jest częścią budżetu miasta. Przypomniano również, że mieszkańcy dzielnicy korzystają m.in. z wyremontowanych ulic: Balladyny, Pana Tadeusza czy Pana Balcera, a w przyszłości planowana jest przebudowa ul. Wallenroda, dla której gotowa jest dokumentacja.

Ponadto Przedstawiciele Rady Dzielnicy dopytywali, czy możliwe jest zwiększenie środków, którymi dysponuje Rada realizując drobne zadania w dzielnicy. W tej kwestii wyjaśniono, że już w 2022 roku rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta wzrosła ze 150 do 170 tys. zł dla każdej dzielnicy. Potwierdzono także, że intencją władz Miasta jest systematyczne zwiększanie tej kwoty, jednak nie jest to łatwe w kontekście pandemii i wywołanych ograniczeń w dochodach. Dodatkowym problemem są zmiany w ustawach podatkowych, które również zmniejszyły dochody Lublina.

Podczas spotkania Mieszkańcy pytali ponadto o to, czy toczą się jakiekolwiek prace związane ze zmianą granic dzielnicy. Przewodniczący Rady Miasta Lublin, do której kompetencji należy zmiana granic dzielnic, zapewnił o gotowości Rady do podjęcia prac nad propozycjami, które rzeczywiście się pojawiają. Dodał także, że dla Rady Miasta oprócz pojawiających się wniosków o podział dzielnicy bardzo pomocne byłyby konkretne propozycje nowego przebiegu granic. Skonkretyzowanie propozycji w porozumieniu z Radą Dzielnicy pozwoliłoby szybciej zając się tą sprawą, a same zmiany nie wzbudzałyby dużych kontrowersji.

Mieszkańcy poruszyli także temat możliwości bezpośredniego spotkania z Prezydentem Krzysztofem Żukiem. Prezydent Żuk wyjaśniał, że mają oni możliwość spotykania się z jego Zastępcami, w tym Arturem Szymczykiem, który jest I Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin odpowiedzialnym za inwestycje. Prezydent dodał, że jest przez swoich Zastępców na bieżąco informowany o wszelkich sprawach, którymi się zajmują, stąd są mu one znane.

Wydarzenie odbyło się 18 stycznia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Rzeckiego. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego Zastępcy: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju oraz Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania. Obecny był także Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz m.in. dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.


 

Kalendarz wydarzeń Plan dla Dzielnic

<

02.06.2023

>

Maj 2023

Czerwiec 2023

Lipiec 2023

Sierpień 2023

Wrzesień 2023

Październik 2023

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
28 29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5