W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ponad 4 mln zł środków z rezerwy celowej dla dzielnic

Ponad 4 mln zł środków z rezerwy celowej dla dzielnic
11.08.202112:01

Remonty ulic, chodników i schodów, nowe oświetlenie, place zabaw, obiekty małej architektury, aranżacje roślinne, doposażenie bazy szkół a także różnorodne wydarzenia integracyjne, kulturalne i sportowe – to niektóre przykłady zadań z rezerwy celowej realizowane w dzielnicach Lublina. Dla większości z dzielnic Miasto rozdysponowało już po 150 tys. zł.

– Lublin konsekwentnie realizuje działania zachęcające mieszkańców do współdecydowania o przyszłości miasta i najbliższej okolicy. To m.in. funkcjonujący w naszym mieście, obok Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu czy inicjatywy lokalnej, system zgłaszania zadań do budżetu przez Rady Dzielnic. Dzięki aktywności dzielnic, które wskazują priorytety do realizacji w swoim najbliższym otoczeniu, w tym roku zostanie zrealizowanych 150 zadań. Pula tegorocznych środków do dyspozycji lubelskich dzielnic to ponad 4 mln zł – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Na terenie Miasta Lublin funkcjonuje 27 jednostek pomocniczych samorządu, czyli dzielnic, które powstały z inicjatywy mieszkańców na przestrzeni kilkunastu lat. W każdej z nich funkcjonuje Rada Dzielnicy jako organ uchwałodawczy oraz Zarząd Dzielnicy, który jest organem wykonawczym. Decyzje o przeznaczeniu środków z rezerwy celowej podejmuje Rada Dzielnicy w formie uchwały, natomiast realizacją zadań zajmują się już poszczególne komórki Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta. Każda dzielnica otrzymuje do dyspozycji po 150 tys. zł rocznie. Najczęściej środki te przeznaczane są na tzw. twarde zadania z zakresu infrastruktury – naprawy dróg i chodników, powstanie nowych miejsc parkingowych, skwerów, siłowni zewnętrznych, placów zabaw, ale są też wydatkowane na festyny dzielnicowe, wydarzenia kulturalne czy zajęcia dla dzieci i młodzieży. Decyzja o sposobie podziału środków wygląda w każdej dzielnicy inaczej, niektóre wybierają do realizacji jedno lub dwa większe zadania, inne dzielą środki na kilkanaście małych projektów. Głównym warunkiem realizacji zadań infrastrukturalnych jest ich realizacja na terenach miejskich.

Tegoroczna rezerwa dzielnicy Abramowice została przeznaczona przede wszystkim na poprawę stanu dróg. Wykonano już nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ul. Podleśnej. Taka nawierzchnia powstanie również na ul. Powojowej. W planach dzielnicy jest także wsparcie placówek oświatowych zlokalizowanych przy ul. Zdrowej – Przedszkola nr 83 w urządzeniu nowej sali, oraz SP nr 47, w wykonaniu podłogi w altanie przyszkolnej.

W trakcie przygotowania są zadania drogowe na Bronowicach – remont ul. Sokolej wraz z wykonaniem miejsc parkingowych, oraz chodnika przy ul. Plagego i Laśkiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną i Lotniczą do wysokości ul. Majdan Tatarski.

W dzielnicy Czechów Południowy przy ul. Radzyńskiej oraz ul. Lipińskiego pojawią się nowe ławki oraz kosze na śmieci, powstaną również dwa nowe miejsca postojowe w rejonie ul. Kiepury i Rogowskiego oraz dwa w okolicy przedszkola przy al. Smorawińskiego. Członkowie Rady Dzielnicy zawnioskowali także o montaż aktywnych elementów oznakowania przejścia dla pieszych ul. Elsnera – Górska – Symfoniczna oraz tzw. kocich oczek montowanych w nawierzchni. W planach jest również wymiana nawierzchni chodnika w ul. Północnej (do wysokości środków) oraz organizacja festynu sportowego. SP nr 5 przekazano także środki na zakup laptopów do wypożyczeń w przypadku nauki zdalnej.

Na Czechowie Północnym powstanie oświetlenie skrzyżowania ul. Żelazowej Woli z ul. Poturzyńską oraz nowe miejsca parkingowe w pasie drogowym ul. Harnasie. Na ulicy Szpinalskiego w pobliżu SP nr 43 powstały już cztery miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zostanie również zorganizowany bieg „Czechowska Piątka” wraz z biegami dziecięcymi, spektakl teatralny a także dzielnicowy festyn familijny.

150 tys. będące w dyspozycji Rady Dzielnicy Czuby Południowe zostało podzielone na kilkanaście mniejszych zadań: m.in. projekt skweru u zbiegu ul. Bursztynowej i Filaretów, wymiana krawężników w części ul. Wyżynnej, remont ławek, konserwacja tablic ogłoszeniowych w dzielnicy, remont schodów wiodących od ul. Szafirowej do Parku Jana Pawła II oraz ustawienie tam dwóch przenośnych toalet. W tegorocznych planach jest również remont piłkochwytu na mini boisku przy ul. Szafirowej, rozbudowa monitoringu w SP nr 51, remont kilku pomieszczeń Przedszkola nr 81 oraz doposażenie Przedszkola nr 63. Dzielnica przekaże również środki na kwartalnik GO! wydawany przez DDK „Węglin”, podobnie jak dzielnice Konstantynów oraz Węglin Północny, a także na organizację koncertu dla mieszkańców.

Czuby Północne rozdysponowały fundusze przede wszystkim na doposażenie dwóch siłowni zewnętrznych oraz na nawierzchnię bezpieczną pod siłownią przy ul. Herbowej, a także wykonanie chodników ze schodami terenowymi w rejonie kościoła pw. Świętej Rodziny i ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Na Dziesiątej zostanie zmodernizowany ogród Przedszkola nr 3, dokończony remont ogrodzenia boiska przy ul. Siemiradzkiego oraz zakupione wyposażenie (rośliny i akcesoria) dla pracowni florystycznej SOSW przy ul. Wyścigowej. Dofinansowanie otrzymały również działania i letnie wydarzenia edukacyjno-kulturalno-integracyjne dedykowane dla mieszkańców tej dzielnicy przez DDK „Bronowice”. Rada przeznaczyła też środki na remonty chodników wzdłuż ulic Kochanowskiego i Leśnej, a także na ustawienie w letnich miesiącach przenośnej toalety w pobliżu „Zielonego Zakątka” przy ul. Siemiradzkiego.

Ze środków dzielnicy Felin została m.in. wysiana łąka kwietna przy ul. Doświadczalnej przy pętli trolejbusowej oraz powstały chodniki przy ul. Zygmunta Augusta. Rejon tej ulicy (pętla, okolice) oraz ul. Jagiełły (skwer i ulica) zostaną również objęte monitoringiem – przetarg na to zadanie został właśnie ogłoszony przez Miasto. Kolejnym działaniem w tej dzielnicy będzie budowa chodników i oświetlenia w planowanym parku Felin, co zostanie wykonane po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wyłonieniu wykonawcy. Zostaną także sfinansowane nasadzenia oraz przybędzie koszy na odpady.

W Głusku zamontowano latarnie uliczne przy ul. Zdrowej oraz poprawiono widoczność wyjazdu z ul. Głuskiej przez montaż lustra. Sfinansowane będą również warsztaty artystyczne, dwa koncerty chóru, zajęcia dla dzieci w MBP, a także OSP Głusk w zakresie umundurowania i remontu strażnicy. W przygotowaniu jest budowa chodnika przy ul. Wygodnej po stronie szkoły. Podobnie jak Abramowice, Rada Dzielnicy Głusk przeznaczy część środków rezerwy celowej na wsparcie Przedszkola nr 83 oraz SP nr 47 (lekcje gry w szachy, zakup monitora interaktywnego dla zerówki, wykonanie podłogi, dojścia i chodnika do altany). W parku u zbiegu ulic Głuskiej i Wygodnej na okres letni została ustawiona przenośna toaleta.

Większość swoich funduszy Rada Dzielnicy Hajdów-Zadębie przeznaczyła na nową infrastrukturę przystankową wzdłuż ul. Kasprowicza, na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej. Sfinansowana została także uroczystość otwarcia muralu przy Mełgiewskiej poświęconego historii i działalności Fabryki Samochodów Ciężarowych. Planowany jest jeszcze piknik w tej dzielnicy oraz zakup i instalacja 3 lamp na parkingu przy ul. Grygowej.

Na Kalinowszczyźnie z rezerwy celowej został wyremontowany chodnik przy ul. Wołyńskiej, na odcinku od muru cmentarnego w stronę wąwozu. Takim remontem będzie objęty również fragment ul. Niepodległości.

Na Konstantynowie remont będzie dotyczył ul. Brzóski (na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do ul. Borelowskiego) oraz chodnika przy wjeździe do SP nr 57. W tej placówce przed nowym rokiem szkolnym zostaną również odnowione podłogi w części sal lekcyjnych.

Na Kośminku zmiany obejmą chodniki (remont ciągu pieszego ul. Kosmonautów od ul. Kossaka do ul. Tetmajera jest w trakcie opracowywania), oświetlenie (powstanie nowa latarnia przy kładce na ul. Garbarskiej), infrastrukturę (piłkochwyt na boisku przy ul. Wspólnej) oraz nowe nasadzenia zieleni na placu przy ulicach Sulisławickiej i Tetmajera.

Rada Dzielnicy Ponikwoda całość środków przeznaczy na wymiany nawierzchni ulic: części ul. Bluszczowej, łącznika od ul. Goździkowej do ul. Ziemiańskiej, ul. Grodzickiego, ul. Jeżynowej oraz ul. Brzozowej. Część robót została już zrobiona, pozostałe są w przygotowaniu.

Zaplanowane działania w dzielnicy Rury (tereny osiedli LSM) obejmą przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Pana Wołodyjowskiego oraz utworzenie wybiegu dla psów w tym rejonie (lokalizacja wybiegu jest w trakcie uzgodnień). Przekazano również środki szkołom – na doposażenie boiska w SP nr 3 oraz uroczystość 60-lecia SP nr 29.

Rady Dzielnic Sławin i Sławinek rozdysponowały wszystkie środki wyłącznie na drogi i chodniki. Na Sławinie zostanie wykonany remont części ul. Lawendowej (od ul. Zbożowej w kierunku ul. Kwiatów Polnych), na Sławinku z kolei będą wykonane remonty fragmentów chodników przy ulicach Batalionów Chłopskich, Harcerskiej, Dzieci Zamojszczyzny. Powstanie także fragment brakującego chodnika przy skwerze przy ul. Czeremchowej.

Na miejskich latarniach na pl. Zamkowym z rezerwy celowej Starego Miasta są już zamontowane nowe reflektory eksponujące detale architektoniczne kamienic. Zostaną również zorganizowane ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci ze Starego Miasta.

W dzielnicy Szerokie ułożono destrukt asfaltowy na czterech odcinkach ulic: Wiślan, Zakątek, Biskupińskiej (od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Łużyczan) oraz w części ul. Głównej (odcinek od ul. Nałęczowskiej do ul. Krystalicznej). Planuje się także poszerzenie chodnika o 0,6 m w ulicy Gnieźnieńskiej po stronie kościoła. Dla placu zabaw w rejonie ul. Wądolnej i Szerokie opracowano dokumentację projektową i obecnie trwają tam prace związane z rekultywacją trawnika. Na plac zabaw trafi nowy zestaw workout oraz zakupione jeszcze w ubiegłym roku urządzenia zabawowe.

Środki z rezerwy celowej Śródmieścia trafiły do IV LO przy ul. Szkolnej, które zadeklarowało budowę boiska do siatkówki plażowej, a także na remont części chodnika ul. Raabego, na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do ul. Akademickiej. Zostaną również ustawione dwa stojaki rowerowe przy ul. Dolnej Panny Marii na parkingu w pobliżu ul. Górnej.

Na Tatarach w tym roku kontynuowana będzie budowa przyłącza energii elektrycznej w amfiteatrze przy ul. Odlewniczej / Maszynowej (obecnie jest na etapie uzgodnień z PGE). Zostanie dofinansowany cykl imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, w tym Dni Dzielnicy Tatary. Remontem objęto także niewielkie fragmenty chodnika na ul. Gospodarczej i Łęczyńskiej. Przebudowano także chodnik przy przedszkolu przy ul. Motorowej 10, gdzie również wykonano miejsce postojowe. W przygotowaniu jest remont fragmentu chodnika w ciągu ul. Przyjaźni. Ponadto, do końca sierpnia na Tatarach, m.in. między blokami przy ul. Motorowej i Montażowej, zostaną zamontowane kosze na odchody zwierzęce.

Węglin Południowy przeznaczył środki przede wszystkim na nowe nasadzenia roślinne w tej dzielnicy oraz ochronę starodrzewu na osiedlu Świt. Ulepszono również destruktem asfaltowym nawierzchnię ul. Jaspisowej na odcinku łączącym ulicę z ulicą Berylową. Trwa projektowanie doposażenia placu zabaw przy ul. Gdańskiej/Podhalańskiej oraz przekazano środki ZS nr 13 na organizację dzielnicowego festynu. Przebrukowano również nawierzchnię ul. Gdańskiej na skrzyżowaniu z ul. Podhalańską oraz przebudowano chodnik na skrzyżowaniu ulic Podhalańskiej z Radomską.

Na Węglinie Północnym kontynuowano budowę chodników przy ul. Judyma, miejsc parkingowych przy ul. Wertera oraz oświetlenia ul. Jacyny-Onyszkiewicza na odcinku od ul. Piechoty do ul. Szczepańskiego. Wymieniono też asfaltową warstwę ścieralną oraz obrzeża w ciągu pieszo-jezdnym od ul. Parysa do ul. Tatiany. Ponadto, Rada Dzielnicy zadecydowała o wsparciu finansowym działań DDK „Węglin” kierowanych do mieszkańców tej dzielnicy.

Ze środków dzielnicy Wieniawa zostanie sfinansowane doposażenie trzech przedszkoli w tej dzielnicy – przy ul. Weteranów, Zuchów i Spokojnej m.in. w sprzęt multimedialny, a także XXIII LO w sprzęt komputerowy. Zgodnie z decyzją Rady Dzielnicy, ZNK wykonał remont miejskiej posesji zlokalizowanej przy budynku wspólnoty mieszkaniowej przy Al. Racławickich / ul. Poniatowskiego. W przygotowaniu jest także doposażenie placu zabaw przy ul. Popiełuszki w tyrolkę, a także wymiana nawierzchni fragmentów chodników w pasie drogowym ul. Legionowej. Wymieniono także nawierzchnię chodnika na kostkę brukową przy ul. Puławskiej. W tej dzielnicy zostanie również zorganizowany festyn integracyjny „Wieniawa łączy pokolenia”.

Połowę swojej rezerwy celowej Wrotków przeznaczył na budowę nowego chodnika w miejscu istniejącego wydeptu między ul. Samsonowicza a ul. Diamentową w pobliżu ul. Domeyki – obecnie trwają prace projektowe w tym zakresie. Pozostałą część środków przeznaczono na plac zabaw dla Żłobka nr 8 przy ul. Nałkowskich, który jest już gotowy, oraz na zakup laptopów dla SP nr 30 i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych tej szkoły.

Trzy zadania drogowe – remont chodnika al. Piłsudskiego, ułożenie destruktu asfaltowego na sięgaczach ul. Dzierżawnej oraz remont fragmentu chodnika ul. 1 Maja od strony ul. Wolskiej w kierunku Lubelskiego Lipca '80 – to z kolei zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią. Ponadto z tych środków zostały zorganizowane dla dzieci z tej dzielnicy zajęcia „Dobre Wakacje”.

Niemal cała rezerwa celowa dzielnicy Zemborzyce została przeznaczona na kontynuację budowy chodnika przy ul. Krężnickiej w kierunku granic miasta.