W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Program "Sportowa szkoła"

Projekt „Sportowa Szkoła” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej. Założeniem projektu jest bezpłatne udostępnianie organizacjom pozarządowym sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin. Projekt jest kolejną ze strony Gminy Lublin formą wsparcia finansowego miejskich klubów sportowych, zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży, który stworzył również zasady racjonalnego wykorzystania obiektów szkolnych.

Dokumentem regulującym zasady projektu jest Zarządzenie nr 54/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie projektu bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin z późn. zm.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.

Szkoły  udostępniają sale gimnastyczne w godzinach pozalekcyjnych, w okresie od 1 września do 30 czerwca (od poniedziałku do piątku) w wymiarze minimum 2 godzin dziennie. Informacje o terminach dostępności obiektów sportowych na formularzu wg wzoru określonego przez Wydział Sportu. Dyrektorzy szkół składają do dnia 31 marca każdego roku. Projekt umożliwia również korzystanie z sal gimnastycznych w podanym okresie w soboty i niedziele oraz w okresie wakacji. Ponadto Dyrektorzy szkół w trakcie roku szkolnego mogą zgłaszać informację dotyczącą dodatkowych godzin na udostępnienie sal gimnastycznych.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez organizację pozarządową do dnia 15 kwietnia każdego roku wniosku aplikacyjnego wg wzoru określonego przez Wydział Sportu. Zgodnie z opracowanym Regulaminem projektu organizacja pozarządowa może aplikować po jednej sali dla każdej sekcji sportowej, weryfikacja wniosków następuje w oparciu o analizę:

 • dotychczasowej współpracy przy realizacji zadań zleconych ze środków Gminy Lublin,
 • wyników sportowych,
 • liczby szkolonych zawodników,
 • działalności statutowej organizacji.

Decyzję o kwalifikacji wniosku do udziału w projekcie podejmuje Dyrektor Wydziału Sportu do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. O podjętej decyzji w sprawie kwalifikacji wniosku niezwłocznie informowana jest wnioskująca organizacja pozarządowa.

Organizacja pozarządowa będąca uczestnikiem projektu zobowiązana jest do:

 • zapewnienia niezbędnych warunków organizacyjnych do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa
 • szkoleniowcy prowadzący zajęcia powinni legitymować się  kwalifikacjami zgodnymi z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków
 • zawarcia ze szkołą umowy użyczenia na korzystanie z sal gimnastycznych, której wzór określa załącznik do Regulaminu projektu bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym sal gimnastycznych przez szkoły prowadzone przez Gminę Lublin pn. „Sportowa szkoła”
 • umieszczenia na stronie internetowej organizacji informacji o korzystaniu z projektu Sportowa Szkoła oraz przekazania dyrektorowi szkoły informacji o prowadzonych zajęciach celem umieszczenia ich na stronie internetowej Szkoły

Organizacja pozarządowa może zostać wykluczona z projektu i otrzymać dwuletnią karencję w przypadku :

 • naruszenia postanowień regulaminów obiektów i projektu,
 • wykorzystywania sali gimnastycznej niezgodnie z przeznaczeniem,
 • wprowadzenia dodatkowych opłat związanych z prowadzonymi zajęciami w ramach projektu,
 • zalegania z płatnościami na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy.

Decyzję w przedmiocie wykluczenia z projektu podejmuje Dyrektor Wydziału Sportu.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do aplikowania w programie.

Do pobrania