W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Obrady XXII sesji Rady Miasta Lublin w sposób zdalny

Obrady XXII sesji Rady Miasta Lublin w sposób zdalny
08.10.202015:23

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 15 października 2020 roku o godz. 9.00.

Link do transmisji obrad Rady Miasta Lublin.

Obrady, stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639) będą się odbywały w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w sesji zwołanej na dzień 15 października 2020 roku w zdalnym trybie obradowania (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość), zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

3. Zatwierdzenie protokołu XXI sesji Rady Miasta.

4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 859-1).

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • 6.1. petycji dotyczącej zmiany uchwały nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin (druk nr 870-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 6.2. skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w zakresie niestosowania standardów rowerowych przy projektowaniu łącznika pomiędzy ulicą Bernardyńską i ulicą Wesołą (druk nr 871-1) – Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 6.3. skargi na działalność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie nie realizowania uchwały nr 224/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Polityki Rowerowej Miasta Lublin” (druk nr 872-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 6.4. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 849-1);
 • 6.5. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 850-1);
 • 6.6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV w rejonie ulic: Jana Kasprowicza i Zadębie (druk nr 862-1);
 • 6.7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część III dla obszaru B – rejon ulicy Górskiej (druk nr 863-1);
 • 6.8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru D – rejon ulicy Żelazowej Woli (druk nr 864-1);
 • 6.9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, Obszar J – rejon ulicy Romea (druk nr 865-1);
 • 6.10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar D – rejon ulic: 1-go Maja i Kościelnej, obszar E – rejon ulic: Betonowej i Ciepłej oraz obszar F – rejon ulicy Fabrycznej i ronda Lubelskiego Lipca ‘80 (druk nr 866-1);
 • 6.11. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 676/XXI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-M – rejon ulic: Perliczej, Wróblej (druk nr 867-1);
 • 6.12. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV – obszar A (druk nr 886-1);
 • 6.13. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Przeskok, ul. Krochmalnej (druk nr 884-1);
 • 6.14. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Obrońców Pokoju 14 w Lublinie (druk nr 873-1);
 • 6.15. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 49 w Lublinie (druk nr 874-1);
 • 6.16. wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 875-1);
 • 6.17. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Narutowicza 74a w Lublinie (druk nr 876-1);
 • 6.18. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w osiedlu Szerokie (druk nr 877-1);
 • 6.19. wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Poznańskiej 101 oraz ul. Hetmańskiej (druk nr 878-1);
 • 6.20. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Szerokie (druk nr 879-1);
 • 6.21. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Ludwika Spiessa (druk nr 880-1);
 • 6.22. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Poznańskiej (druk nr 881-1);
 • 6.23. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 883-1);
 • 6.24. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 885-1);
 • 6.25. reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem w Lublinie i Domowi dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie (druk nr 846-1);
 • 6.26. reorganizacji Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 1 w Lublinie i Dom Dziecka im. Janusza Korczaka nr 2 w Lublinie (druk nr 869-1);
 • 6.27. zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 858-1);
 • 6.28. uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 882-1);
 • 6.29. wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2020/2021 (druk nr 868-1);
 • 6.30. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 851-1);
 • 6.31. nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 852-1);
 • 6.32. nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 860-1) – projekt grupy radnych;
 • 6.33. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin (druk nr 853-1);
 • 6.34. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 854-1);
 • 6.35. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 855-1);
 • 6.36. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr 856-1);
 • 6.37. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (druk nr 861-1);
 • 6.38. zmiany uchwały nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin zmienionej uchwałą nr 71/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. (druk nr 857-1).

7. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 848-1).

8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miasta Lublin (druk nr 887-1).

9. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 847-1).

10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła