W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (2 marca)

Sesja Rady Miasta Lublin (2 marca)
27.02.202310:35

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 2 marca 2023 r. (czwartek)

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9.00

Transmisja pod linkiem.

Otwarcie sesji.

 1. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 2. Zatwierdzenie protokołów: XLV i XLVI sesji Rady Miasta.
 3. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 4. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1698-1).
 5. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 808/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (z późn. zm.) (druk nr 1694-1).
 6. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druk nr 1695-1).
 7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2022 roku przez Gminę Lublin (druk nr 1687-1).
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • petycji dotyczącej utworzenia przystanku na ul. Jana Pawła II (druk nr 1712-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • skargi na działanie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (druk nr 1711-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1689-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1690-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1306/XLIII/2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 1710-1);
 • wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (druk nr 1692-1);
 • utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lublinie oraz nadania statutu (druk nr 1699-1);
 • założenia Branżowej Szkoły Usługowo-Gospodarczej II stopnia w Lublinie (druk nr 1708-1);
 • ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lublin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 1713-1);
 • określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 1700-1);
 • szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (druk nr 1688-1);
 • uchwały uchylającej w części uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka Śródmieście – CZĘŚĆ II (druk nr 1693-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Bystrzyca Wrotków – CZĘŚĆ V (druk nr 1701-1);
 • przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040) (druk nr 1696-1);
 • nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie w pobliżu ul. Hetmańskiej oraz ul. Husarskiej (druk nr 1697-1);
 • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej w Lublinie w pobl. ul. Tymiankowej, oznaczonej jako działka nr 34/56 o powierzchni 0,2104 ha (obr. 0030 – Rury Wizytkowskie, ark. 12) (druk nr 1702-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Gospodarczej 2 w Lublinie (druk nr 1691-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Strumykowej 89 i ul. Wądolnej 54 (druk nr 1703-1);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego położonych w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy oraz Al. Racławickich 42 (druk nr 1704-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobl. ul. Filaretów oraz w pobl. ul. Konrada Wallenroda (druk nr 1705-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1706-1);
 • wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1707-1).

9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła