W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (24 czerwca)

Sesja Rady Miasta Lublin (24 czerwca)
18.06.202108:41

PORZĄDEK OBRAD XXX sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 24 czerwca 2021 r. (czwartek) na godzinę 9.00 (obrady w trybie zdalnym)

Link umożliwiający śledzenie obrad.

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 24 czerwca 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1151-1).
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin:
 7. Przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 1140-1).
 8. Opinie komisji Rady Miasta Lublin.
 9. Debata nad Raportem (z udziałem mieszkańców).
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 1148-1) – projekt Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 11. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1085-1).
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1139-1).
 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 15. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok.
 16. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 r. (druk nr 1084-1).
 17. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1143-1) – projekt Komisji Rewizyjnej.
 20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • petycji grupy podmiotów w sprawie zaprzestania finansowania przez miasto Lublin ze środków publicznych organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury promujących aborcję, ideologię LGBT lub które zaangażowane były w tzw. Strajk Kobiet (druk nr 1167-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego użytkowania boiska przy SP nr 29 (druk nr 1168-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1145-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1146-1);
  • zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie (druk nr 1141-1);
  • określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin (druk nr 1144-1);
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 1157-1);
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 1149-1);
  • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 1150-1);
  • delegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (druk nr 1142-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VC w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza (druk nr 1152-1);
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV w rejonie ulicy Pliszczyńskiej (druk nr 1153-1);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni w rejonie ulic: Dębowej i Goździkowej (druk nr 1154-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IVA w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk nr 1171-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego – obszar A – rejon ulicy: Przeskok (druk nr 1172-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin – część zachodnia (druk nr 1173-1);
  • powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców (druk nr 1155-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 10 w Lublinie (druk nr 1158-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 71 w Lublinie (druk nr 1159-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiej 10 w Lublinie (druk nr 1160-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nadrzecznej 12 (druk nr 1161-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1162-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1163-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 1164-1);
  • wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach grantu z Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy „Inter City Grants” oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2021 na rzecz wielostronnej współpracy samorządów Lublina, Wrocławia i Krakowa (druk nr 1165-1);
  • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1156-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 602/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie opłat za korzystanie z samooczyszczających się urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych na pętlach, przystankach komunikacyjnych i ulicach w Lublinie (druk nr 1170-1);
  • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 1169-1).
 21. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła