W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (25 maja)

Sesja Rady Miasta Lublin (25 maja)
19.05.202308:47

Porządek obrad L sesji Rady Miasta Lublin w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek)

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLIX sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1800-1).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027 (druk nr 1787-1);
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Panu Krzysztofowi Cugowskiemu (druk nr 1752-1) – projekt grupy radnych;
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Panu Władysławowi Żmudzie (druk nr 1794-1) – projekt grupy radnych;
  • petycji dotyczącej zmiany uchwały nr 175/XVII/1995 z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublinie (druk nr 1813-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1788-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1789-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1796-1);
  • zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 1810-1);
  • zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1811-1);
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – cz. V w obszarze położonym na północ od ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin – część wschodnia (druk nr 1808-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni dla obszaru D – rejon ulic: Bluszczowej i Daliowej (druk nr 1809-1);
  • ubiegania się przez Miasto Lublin o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029 (druk nr 1812-1);
  • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej w Lublinie w pobl. ul. Szczytowej, oznaczonej jako działka nr 2/12 o powierzchni 0,0142 ha (obr. 0027 – Rury Bonifraterskie, ark. 6) (druk nr 1797-1);
  • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1798-1);
  • nadania nazwy ulicom położonym w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1799-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiej 3 w Lublinie (druk nr 1790-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie (druk nr 1791-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. 3 maja 16 w Lublinie (druk nr 1792-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 13 w Lublinie (druk nr 1793-1);
  • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej stare koryto rzeki Bystrzycy (druk nr 1801-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej oraz ul. Erazma Plewińskiego (druk nr 1802-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Erazma Plewińskiego (druk nr 1803-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Jana Pawła II (druk nr 1804-1).
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1806-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem albo w użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1807-1).
 7. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 8. Zamknięcie obrad.