W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin (25 października)

18.10.201812:51

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VII kadencji odbędzie się czwartek (25 października). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Sesja Rady Miasta Lublin w Internecie - słuchaj online

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołów XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • projekt apelu Rady Miasta Lublin o odwołanie Przemysława Czarnka z funkcji Wojewody Lubelskiego (druk nr 1593-1) – projekt grupy radnych;
 • zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 1567-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1568-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszarów położonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej (druk nr 1597-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego (druk nr 1598-1);
 • uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” (druk nr 1558-1);
 • uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „W drodze do rozwoju” (druk nr 1559-1);
 • zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2019 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu Making-City (energy efficient pathway for the city transformation: enabling a positive future) (druk nr 1561-1);
 • zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2019 w ramach dotacji celowej na wsparcie zadań Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk nr 1570-1);
 • wyrażenia zgody na współpracę partnerską w ramach realizacji projektu pt. „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” (druk nr 1560-1);
 • wyrażenia zgody na współpracę partnerską w ramach Agendy Miejskiej dla UE w temacie: Innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne (druk nr 1596-1);
 • ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr 1562-1);
 • zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1584-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wysokości 1599/10446 we własności nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 189b (druk nr 1574-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lawendowej 22 (druk nr 1575-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Bukietowej, ul. Wiązowej oraz ul. Leszczynowej (druk nr 1576-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wyzwolenia (druk r 1577-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Jagiełły 20 w Lublinie (druk nr 1578-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie w pobl. ul. Trześniowskiej (druk nr 1579-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Grabniak (druk nr 1580-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Niecałej 18 w Lublinie (druk nr 1581-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy al. Racławickich 22 w Lublinie (druk nr 1582-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie (druk nr 1583-1);
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1585-1);
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie (druk nr 1586-1);
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych przy ul. Zbożowej 22a i ul. Zbożowej 22i w Lublinie (druk nr 1587-1);
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej przy al. Kraśnickiej 223 w Lublinie (druk nr 1588-1);
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1590-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1589-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1592-1);
 • zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 1566-1);
 • uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (druk nr 1591-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1563-1);
 • zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie (druk nr 1569-1);
 1. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2017 roku (druk nr 1565-1).
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2017/2018 (druk nr 1595-1).
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 1556-1).
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 6. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1571-1).
 7. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2019 roku (druk nr 1572-1).
 8. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani – osadzeni w Areszcie Śledczym w Lublinie mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2019 roku (druk nr 1573-1).
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.