W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (27 maja)

Sesja Rady Miasta Lublin (27 maja)
24.05.202109:52

PORZĄDEK OBRAD XXIX sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 27 maja 2021 r. (czwartek) na godzinę 9.00.

Link do transmisji

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 27 maja 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXVIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1121-1).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 6.1. skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w związku z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia interesów miasta i jego obywateli w zakresie przeciwdziałania niszczeniu ulicy Jemiołowej w Lublinie (druk nr 1134-1) - projekt Komisji
 • Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 6.2. skargi na działania Dyrektora Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” w Lublinie (druk nr 1135-1) - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • 6.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1116-1);
 • 6.4. uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej
 • prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1117-1);
 • 6.5. utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (druk nr 1119-1);
 • 6.6. opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1123-1);
 • 6.7. uchwalenia Programu ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 (druk nr 1124-1);
 • 6.8. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 1111-1);
 • 6.9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku (druk nr 1118-1);
 • 6.10. przystąpienia Gminy Lublin do Stowarzyszenia Lubelska Wyżyna IT (druk nr 1120-1);
 • 6.11. zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (druk nr 1122-1);
 • 6.12. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 1125-1);
 • 6.13. uchwały zmieniającej uchwałę nr 808/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 1126-1);
 • 6.14. nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie w rejonie ulicy Północnej (druk nr 1127-1);
 • 6.15. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1128-1);
 • 6.16. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1129-1);
 • 6.17. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie przy ul. Nałkowskich 82 (druk nr 1130-1);
 • 6.18. zmiany uchwały nr 691/XXI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem niewyodrębnionych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 1131-1);
 • 6.19. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości Gminy Lublin położonej przy ul. Hutniczej 24a w Lublinie (druk nr 1132-1);
 • 6.20. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Rybnej 7 w Lublinie (druk nr 1133-1).

7. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław
Pakuła