W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (28 kwietnia)

Sesja Rady Miasta Lublin (28 kwietnia)
22.04.202208:11

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Lublin w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXVII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1421-1).
 6. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1408-1).
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 r. (druk nr 1409-1).
 8. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021 – 2025 (druk nr 1410-1).
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2021 rok (druk nr 1426-1).
 10. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (druk nr 1427-1).
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • petycji dotyczącej nadania jednej z ulic Lublina nazwy „ul. Sieradzka” (druk nr 1437-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu pn. „Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19”, program Erasmus Plus 2021-2027, akcja kluczowa KA220-YOU, Partnerstwa współpracy, sektor Młodzież (druk nr 1419-1);
  • zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1412-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1413-1);
  • emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1414-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1436-1) – projekt mieszkańców;
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1418-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnego postoju pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lublin dla obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie (druk nr 1420-1);
  • zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Lublin a Miastem Charków (Ukraina) (druk nr 1430-1);
  • obwieszczenie Rady Miasta Lublin w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (druk nr 1434-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. G. Narutowicza 58/60 (druk nr 1415-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. G. Narutowicza 58/60 (druk nr 1416-1);
  • zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (druk nr 1429-1);
  • przystąpienia do projektu pn. „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze środków Komisji Europejskiej oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2023 – 2026 na jego realizację (druk nr 1435-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Częstochowie przy ul. Adama Czartoryskiego 13 (druk nr 1422-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w pobl. ul. Józefa Franczaka „Lalka” i przy ul. Generała Witolda Urbanowicza oraz spółki handlowej położonych w Lublinie przy ul. Relaksowej i w rej. ul. Józefa Franczaka „Lalka” (druk nr 1423-1);
  • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny części nieruchomości stanowiących własność spółki handlowej położonych w Lublinie w pobl. ul. Kasztelańskiej oraz ul. Relaksowej (druk nr 1424-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1425-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Elektrycznej 55a stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1428-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie (druk nr 1431-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 17 w Lublinie (druk nr 1432-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Zdrowej 14 w Lublinie (druk nr 1433-1).
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła