W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin (28 lutego)

21.02.201913:51

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji odbędzie się w najbliższy czwartek (28 lutego). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00. Zachęcamy do oglądania lub słuchania obrad Radnych online.

Transmisja obrad Rady Miasta - na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu III sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 5.1. skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie (druk nr 142-1);
 • 5.2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 119-1);
 • 5.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 120-1);
 • 5.4. podwyższenia wysokości rezerwy celowej dla rad dzielnic Miasta Lublina do kwoty 350.000,00 zł (druk nr 154-1) – projekt grupy mieszkańców;
 • 5.5. zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 131-1);
 • 5.6. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 137-1);
 • 5.7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 136-1);
 • 5.8. ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 117-1);
 • 5.9. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VI A (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej) (druk nr 128-1);
 • 5.10. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka Śródmieście – CZĘŚĆ II (druk nr 144-1);
 • 5.11. pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr 122-1);
 • 5.12. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie w rejonie ul. Relaksowej (druk nr 133-1);
 • 5.13. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 134-1);
 • 5.14. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Róży Wiatrów 1 w Lublinie (druk nr 135-1);
 • 5.15. wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście (druk nr 147-1);
 • 5.16. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 152-1);
 • 5.17. zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 121-1);
 • 5.18. aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 143-1);
 • 5.19. uchwały zmieniającej uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (druk nr 129-1);
 • 5.20. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Bohaterów Monte Cassino o przebiegu od ul. Wojciechowskiej do al. Kraśnickiej (druk nr 123-1);
 • 5.21. zaliczenia al. gen. Władysława Sikorskiego od al. Solidarności do al. Warszawskiej, al. Kraśnickiej od al. Warszawskiej do ul. Bohaterów Monte Cassino oraz ul. Nałęczowskiej do kategorii dróg powiatowych i ustalenie ich przebiegu na terenie miasta Lublin (druk nr 124-1);
 • 5.22. pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Krańcowej o przebiegu od ul. Nadrzecznej do ul. Władysława Kunickiego, ul. Łęczyńskiej o przebiegu od ul. Mełgiewskiej do ul. Maszynowej, ul. Józefa Sowińskiego o przebiegu od ul. Leona Wyczółkowskiego do ul. Nowomiejskiej, ul. Feliksa Strojnowskiego o przebiegu od ul. Głuskiej do km 0+444 (droga bez przejazdu) oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych (druk nr 125-1);
 • 5.23. pozbawienia kategorii części drogi publicznej gminnej – ul. Wiązowej poprzez wyłączenie z użytkowania i ustalenie jej przebiegu (druk nr 126-1);
 • 5.24. upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 2019 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin (druk nr 116-1);
 • 5.25. wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „INTERCULTURE 4S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej” (druk nr 127-1);
 • 5.26. przystąpienia Gminy Lublin do sieci XARXA FP (druk nr 130-1);
 • 5.27. zapewnienia kandydatowi na repatrianta warunków do osiedlenia się na terenie miasta Lublin (druk nr 138-1);
 • 5.28. zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia Pana A-------- M----------, jego żony Pani A------------- M--------- oraz dwójki dzieci N------ M--------- i T----------- M-------------- (druk nr 140-1);
 • 5.29. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2019-2023 (druk nr 139-1);
 • 5.30. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej (druk nr 132-1);
 • 5.31. określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 145-1);
 • 5.32. powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum (druk nr 146-1).
 1. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 228/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 141-1).
 2. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2018 r. - 31.12.2018 r. (druk nr 153-1).
 3. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2018 roku przez Gminę Lublin (druk nr 118-1).
 4. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 5. Zamknięcie obrad.

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin