W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Sesja Rady Miasta Lublin (30 czerwca)

27.06.201910:06

Najbliższa sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji odbędzie się w niedzielę (30 czerwca). Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9:00.

Transmisja obrad Rady Miasta - na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
 3. Zatwierdzenie protokołu VII sesji Rady Miasta
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin:
 • Przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 314-1).
 • Opinie komisji Rady Miasta Lublin.
 • Debata nad Raportem (z udziałem mieszkańców).
 • Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Lublin i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 319-1) – projekt Przewodniczącego Rady Miasta Lublin
 1. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:
 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 309-1).
 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 • Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok.
 • Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 r. (druk nr 226-1).
 • Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 317-1).
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 318-1) – projekt Komisji Rewizyjnej.
 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1)
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 315-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 316-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II (druk nr 347-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar III-A – rejon ulicy Szczęśliwej (druk nr 348-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-D – rejon ulicy Wiklinowej (druk nr 349-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-G – rejon ulicy Kaczeńcowej (druk nr 350-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-H – rejon ulicy Wielkopolskiej (druk nr 351-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zana i Filaretów (druk nr 352-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska dla obszaru A (druk nr 353-1);
 • ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jutrzenki w Lublinie (druk nr 354-1);
 • uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (druk nr 356-1);
 • wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie (druk nr 233-2) – projekt mieszkańców;
 • przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublin (druk nr 357-1);
 • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 321-1);
 • nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk 322-1);
 • nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 323-1);
 • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 324-1);
 • zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Władysława Kunickiego o przebiegu od ul. 1 Maja do ul. Wyścigowej (druk nr 325-1);
 • zaliczenia al. Solidarności o przebiegu od al. generała Władysława Sikorskiego do ul. Lubartowskiej, Alei Tysiąclecia o przebiegu od ul. Lubartowskiej do ul. Mełgiewskiej oraz ul. Mełgiewskiej o przebiegu od Alei Tysiąclecia do ul. Turystycznej do kategorii dróg powiatowych (druk nr 326-1);
 • pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Bohaterów Monte Cassino o przebiegu od al. Kraśnickiej do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej o przebiegu od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II o przebiegu od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Lubelskiego Lipca ‘80 o przebiegu od ul. Fabrycznej do ul. Cukrowniczej, ul. Krochmalną o przebiegu od ul. Cukrowniczej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Diamentową o przebiegu od ul. Krochmalnej do ul. Wrotkowskiej oraz ul. Wrotkowską o przebiegu od ul. Diamentowej do ul. Mariana Smoluchowskiego (druk nr 327-1);
 • pozbawienia kategorii dróg gminnych ul. Cukrowniczej o przebiegu od ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Krochmalnej, ul. Wyścigowej o przebiegu od ul. Władysława Kunickiego do ul. Spacerowej (druk nr 328-1);
 • zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 1 Maja o przebiegu od ul. Władysława Kunickiego do ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (druk nr 329-1);
 • ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, przez Miasto Lublin (druk nr 331-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023” (druk nr 337-1);
 • zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelki Kazachstanu polskiego pochodzenia (...) (druk nr 339-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Lublinie (druk nr 332-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Biernackiego 20 w Lublinie (druk nr 333-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Puchaczej 6 w Lublinie (druk nr 334-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Zamojskiej 33 w Lublinie (druk nr 335-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Dulęby 6 w Lublinie (druk nr 336-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 346-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Skalistej 21 stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 341-1);
 • nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 342-1);
 • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 343-1);
 • powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na kadencję 2019-2023 (druk nr 320-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 340-1);
 • szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (druk nr 355-1)
 1. Sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów do Rad Dzielnic zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. (druk nr 344-1).
 2. Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina, zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2019 r. (druk nr 345-1).
 3. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 338-1)
 4. Wolne wnioski i informacje radnych
 5. Zamknięcie obrad

Wersje elektroniczne wszystkich projektów uchwał będą opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.