W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Gminy Lublin

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Gminy Lublin

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Lublin na rok 2018, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221 000 euro.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lublin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi podpisane zostały następujący umowy:

  1. Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Lublin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
  2. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Lublin w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
  3. Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lublin w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
  4. Ubezpieczenie sprzętu pływającego w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
  5. Ubezpieczenie majątku Składowiska odpadów Rokitno w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

W zakresie Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia przez Gminę Lublin i jej podległe jednostki organizacyjne, ochrona udzielna przez Ubezpieczyciela (konsorcjum Uniqa TU S.A. oraz Generali TU S.A.) zabezpieczana jest polisą o numerze 998 W 100 135.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych, wypłaty odszkodowania oraz do celów archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych oraz wypłaty odszkodowania.

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:

a) przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),

b) przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),

c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);.

7. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może obejmować dane potrzebne do realizacji celów o których mowa w pkt 3.

8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m. Lublin.

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

10. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.