W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Gminy Lublin

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Gminy Lublin

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Lublin na rok 2018, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221 000 euro.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lublin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi podpisane zostały następujący umowy:

 1. Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Lublin wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 2. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Lublin w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 3. Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lublin w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 4. Ubezpieczenie sprzętu pływającego w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
 5. Ubezpieczenie majątku Składowiska odpadów Rokitno w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

W zakresie Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia przez Gminę Lublin i jej podległe jednostki organizacyjne, ochrona udzielna przez Ubezpieczyciela (konsorcjum Uniqa TU S.A. oraz Generali TU S.A.) zabezpieczana jest polisą o numerze 998 W 100 135.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych, wypłaty odszkodowania oraz do celów archiwalnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla rozpatrzenia roszczeń odszkodowawczych oraz wypłaty odszkodowania.
 6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),
  2. przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO),
  3. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);.
 7. Zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może obejmować dane potrzebne do realizacji celów o których mowa w pkt 3.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m. Lublin.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.