W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydział Ochrony Środowiska

Adres: ul. Tomasza Zana 38/I piętro, 20-601 Lublin
Telefon: 81 466 2600
Fax: 81 466 2601
Email:
Dyrektor: Marta Smal-Chudzik

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Wydział Ochrony Środowiska realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, geologii i hydrologii;
 2. nadzoru nad składowiskiem odpadów w Rokitnie;
 3. gospodarowania odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie gromadzenia i rozliczania dochodów uzyskiwanych  z tytułu gospodarowania odpadami;
 5. kontroli podmiotów gospodarczych i osób fizycznych dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska;
 6. nadzoru nad jakością wód, w tym odprowadzanych z kanalizacji deszczowej do rzek;
 7. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) realizowanej w trybie przepisów ustawy  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499, 1629, 2192 i 2193);
 8. przygotowywania wniosków do funduszy w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięć proekologicznych;
 9. opracowywania i realizacji programów proekologicznych i edukacji ekologicznej;
 10. prowadzenia rejestru zwierząt i roślin należących do gatunków zagrożonych wyginięciem;
 11. zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie na terenie miasta Lublin;
 12. znakowania obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt;
 13. sprawowania nadzoru nad: schroniskiem dla zwierząt pod względem właściwego wykonywania zadań z zakresu ochrony zwierząt, działalnością spółek wodnych, realizacją i odbiorem zadań inwestycyjnych wykonywanych z funduszy ekologicznych, realizacją Programu usuwania azbestu na terenie miasta Lublin oraz przedkładania przez Gminę Lublin Wodom Polskim sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 14. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji  udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań  Wydziału;
 15. wydawania zgód na organizowanie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, prowadzenia i aktualizacji ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 16. przyjmowania zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne;
 17. administracji geologicznej;
 18. oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
 19. postępowania z odpadami przemysłowymi i remontowo-budowlanymi.