W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Departament Inwestycji i Rozwoju

Wydział Ochrony Środowiska
Adres: ul. Tomasza Zana 38/I piętro, 20-601 Lublin
Telefon: 81 466 2600
Fax: 81 466 2601
Email:
Dyrektor: Marta Smal-Chudzik

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Ochrony Środowiska realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
 2. usuwania odpadów przemysłowych i remontowo-budowlanych z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania;
 3. usuwania azbestu z terenu miasta Lublin;
 4. gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed hałasem, geologii i hydrologii;
 5. ocen oddziaływania na środowisko;
 6. ochrony powietrza;
 7. ochrony przed polami elektromagnetycznymi;
 8. przygotowywania i prowadzenia kampanii ekologicznych;
 9. ochrony zwierząt;
 10. gospodarowania odpadami komunalnymi;
 11. prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 12. prowadzenia spraw związanych z eksploatacją składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie i infrastrukturą towarzyszącą w zakresie gospodarowania odpadami;
 13. prowadzenia spraw związanych z powierzeniem Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi Lubartowskiej zadania własnego Gminy Lublin w zakresie   budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych;
 14. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 15. sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych oraz przygotowania danych do opracowywania analiz;
 16. prowadzenia ewidencji właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi;
 17. prowadzenia postępowań dotyczących określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 18. prowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020);
 19. prowadzenia kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 20. nadzoru nad realizacją przez podmioty odbierające odpady komunalne usług zleconych przez Gminę;
 21. realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Lublin;
 22. monitorowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla strefy aglomeracja lubelska, Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi;
 23. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań Wydziału.