W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Adres: ul. Peowiaków 13, 20-007 Lublin
Telefon: 81 466 1610
Fax: 81 466 1611
Email:
Dyrektor: Łukasz Mazur

Godziny pracy

Dla pracowników Biura Nadzoru Właścicielskiego ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).

W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Biuro Nadzoru Właścicielskiego realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. prowadzenia banku danych spółek prawa handlowego oraz fundacji z udziałem miasta Lublin, w tym pełnej informacji w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych, finansowych, powiązań kapitałowych tych spółek oraz fundacji;
 2. obsługi organu wykonawczego – Prezydenta w zakresie: pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach prawa handlowego; zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia w spółkach prawa handlowego, w których miasto Lublin posiada udziały lub akcje;
 3. prowadzenia spraw związanych z nabywaniem lub ze sprzedażą akcji i udziałów miasta Lublin w spółkach prawa handlowego;
 4. konsultacji dotyczących projektów realizowanych w spółkach w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 5. przygotowywania analiz, informacji i raportów dotyczących spółek prawa handlowego oraz fundacji z udziałem miasta Lublin, a także innych podmiotów gospodarczych, z którymi miasto Lublin zamierza realizować wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne;
 6. analizy dokumentów przedkładanych przez członków rad nadzorczych desygnowanych do reprezentowania miasta Lublin w spółkach prawa handlowego oraz fundacjach z udziałem miasta Lublin;
 7. przygotowywania lub opiniowania projektów statutów i ich zmian oraz umów spółek prawa handlowego i fundacji z udziałem miasta Lublin oraz innych dokumentów korporacyjnych spółek;
 8. opracowywania regulaminów rokowań, przetargów, licytacji i konkursów w zakresie prowadzonych spraw;
 9. sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego i Skarbu Państwa, będącego we władaniu spółek prawa handlowego oraz fundacji z udziałem miasta Lublin;
 10. współpracy przy tworzeniu strategii spółek z udziałem miasta Lublin;
 11. przygotowywania raportów oraz prowadzenia innych spraw związanych z obejmowaniem przez miasto Lublin udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego;
 12. przechowywania dokumentacji i uchwał organów spółek i fundacji w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru właścicielskiego;
 13. gospodarowania udziałami i akcjami Skarbu Państwa nabytymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121 poz. 770 z późn. zm.), w tym wykonywania uprawnień, cofania i zbywania udziałów i akcji.
 14. Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, z upoważnienia Prezydenta, w zakresie związanym z wykonywaniem uprawnień właścicielskich, sprawuje nadzór nad: jednoosobowymi spółkami miasta Lublin, spółkami z udziałem miasta Lublin oraz fundacjami, w których Gmina Lublin jest fundatorem.