W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wydział Oświaty i Wychowania
Adres: ul. Narutowicza 37/39/215, 20-016 Lublin
Telefon: 81 466 3900
Fax: 81 466 3901
Email:
Dyrektor: Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Oświaty i Wychowania realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. prowadzenia spraw dotyczących ustalania sieci publicznych przedszkoli,  szkół, granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, określania terenu działania publicznych poradni  psychologiczno-pedagogicznych oraz spraw związanych z zakładaniem,  reorganizacją i likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz innych placówek publicznych;
 2. prowadzenia spraw dotyczących działalności publicznych przedszkoli, szkół  podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych,  a także poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych, burs i internatów oraz młodzieżowych domów  kultury w zakresie zapewnienia im utrzymania oraz kadrowych i organizacyjnych warunków do pełnej realizacji programów nauczania,  wychowania i innych zadań statutowych;
 3. inicjowania i koordynowania prac związanych z przygotowaniem rozwiązań  dotyczących priorytetowych zagadnień polityki edukacyjnej miasta Lublin;
 4. koordynowania współpracy międzynarodowej przedszkoli, szkół i placówek;
 5. zatwierdzenia na dany rok szkolny arkuszy organizacyjnych podległych miastu  Lublin przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 6. prowadzenia spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego przez  dzieci i młodzież do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia oraz obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
 7. umieszczania nieletnich w ośrodkach wychowawczych oraz kierowania  uczniów do kształcenia specjalnego;
 8. nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych,  kadrowych, finansowych i administracyjno-gospodarczych;
 9. udzielania dotacji dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez  podmioty inne niż miasto Lublin, w tym prowadzenia spraw o zwrot dotacji, z zastrzeżeniem pkt 10;
 10. nadzoru nad działalnością w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, finansowych i administracyjno-gospodarczych w stosunku do jednostek oświatowych, których obsługę finansową prowadzi Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty;
 11. wydawania zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej  przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę  fizyczną oraz prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych  i udzielania oraz rozliczania dotacji dla tych szkół i placówek;
 12. kształtowania polityki w zakresie standaryzacji sposobu gospodarowania  budynkami i pomieszczeniami wykorzystywanymi na realizację celów oświatowych.

Wydział Oświaty i Wychowania, w zakresie powierzonym przez Prezydenta sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe miastu Lublin jednostki organizacyjne realizujące zadania w dziedzinie oświaty i wychowania w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, niezastrzeżonym przepisami prawa dla innych podmiotów.