W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki

Wydział Zdrowia i Profilaktyki
Adres: ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin, piętro II, sekretariat pok. 214
Telefon: 81 466 3400
Fax: 81 466 3401
Email:
Dyrektor: Jerzy Kuś

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Zdrowia i Profilaktyki ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, zgodnie z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. (j.t. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 listopada 2020 r.).
W okresie stanu epidemii czas przyjmowania i obsługi klientów w Urzędzie Miasta Lublin reguluje zarządzenie nr 2/12/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zakres działania

Wydział Zdrowia i Profilaktyki realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1.     inicjowania i koordynacji spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia;
 2.     prowadzenia spraw związanych z realizacją programów polityki zdrowotnej;
 3.     realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów  uzależnień w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii;
 4.     realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 5.     obsługi Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie;
 6.     wnioskowania w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji podległych  miastu Lublin jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia;
 7.     wydawania decyzji w sprawach przekazywania zwłok do celów naukowych;
 8.     prowadzenia spraw związanych z opieką nad dziećmi do lat 3, w tym  sprawowania nadzoru i udzielania dotacji podmiotom niepublicznym prowadzącym żłobki i kluby dziecięce;
 9.     prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o zwrot dotacji  udzielonych podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie zadań Wydziału.

Wydział Zdrowia i Profilaktyki sprawuje nadzór, w zakresie powierzonym przez Prezydenta, nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe miastu Lublin jednostki organizacyjne, w zakresie niezastrzeżonym przepisami prawa do kompetencji Rady i innych organów administracji publicznej:

 1.      Miejskim Zespołem Żłobków w Lublinie;
 2.      Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki  Zdrowotnej w Lublinie.