W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin pomaga obywatelom Ukrainy

Miasto Lublin pomaga obywatelom Ukrainy
09.04.202415:30

W związku z trwającą wojną w Ukrainie, Miasto Lublin pozostaje solidarne ze swoim sąsiadem i oferuje wsparcie.

Pakiet działań solidarnościowych i pomocowych na rzecz osób uciekających przed wojną:

Działające infolinie i numery wsparcia

 • 81 466 1000 - pod którym osoby przybywające z Ukrainy uzyskają informacje w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej. Pod tym numerem prowadzony jest również nabór wolontariuszy do obsługi miejskich punktów noclegowych dla obywateli Ukrainy, a także przyjmowane są zgłoszenia od mieszkańców dotyczące możliwości udostępnienia pokoju, mieszkania czy domu na czasowy pobyt dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie;
 • +48 665 500 410 - numer kontaktowy do Straży Miejskiej;
 • 81 532 08 27, 603 443 833, 603 256 566 - Polski Czerwony Krzyż;
 • +48 451 168 798 - Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Interwencyjne punkty noclegowe

W 3 lokalizacjach Lublina działają interwencyjne punkty noclegowe dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Na chwilę obecną może w nich znaleźć miejsce ponad 600 osób. Tej nocy (18/19 kwietnia 2024 r.) w punktach noclegowych przygotowanych przez Miasto schronienie znalazło 464 obywateli Ukrainy. W rezerwie są kolejne lokalizacje gotowe do uruchomienia w miarę potrzeb. Koordynacją zapewnienia wyżywienia oraz opieką nad osobami szukającymi tam schronienia zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z pracownikami Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszami.

Edukacja dzieci i uczniów z Ukrainy

Zainteresowane edukacją dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowane są do lubelskich przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, w przypadku szkół ponadpodstawowych, do szkoły umożliwiającej naukę zgodnie z rozpoczętym profilem kształcenia. Szczegóły procedury przyjmowania do placówek oświatowych oraz wsparcia językowego opisane są na stronie lublin.eu/edukacja.

Numer pesel dla obywateli Ukrainy

Numer PESEL uprawnia do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich innych świadczeń, nie jest jednak potrzebny do lekarza czy szkoły lub przedszkola. Na mocy specustawy obywatele Ukrainy, którzy otrzymają numer PESEL, będą mogli zostać nie tylko beneficjentami programu 500 plus. Przysługiwać im będzie także, m.in. prawo do świadczenia dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Aby otrzymać numer PESEL, obywatele Ukrainy powinni zgłosić się do Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88. Obok stanowisk do nadania numeru PESEL znajdują się tam również stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Obsługa w Centrum odbywa się w godzinach 7.45-15.15, od poniedziałku do piątku.

O nadanie numeru PESEL mogą się ubiegać wszyscy obywatele Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości ubiegającej się o to osoby, w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci dopuszcza się także akt urodzenia. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość nadania numeru PESEL na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Procedura nadania numeru PESEL jest podobna jak w przypadku dowodu osobistego. Potrzebna jest fotografia i pobranie odcisków palców. Obecność dzieci do 12 roku życia nie jest obowiązkowa, jeżeli rodzice posiadają niezbędne dokumenty i zdjęcie dziecka.

Dokumenty, które są podstawą do nadania obywatelom z Ukrainy numeru PESEL to m.in.

 • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę,
 • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy Ukraina-Polska,
 • fotografia spełniająca parametry fotografii jak do uzyskania dowodów osobistych dla obywatela naszego kraju (w punkcie przy ul. Zemborzyckiej 88 jest możliwość wykonania jej na miejscu),
 • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego - do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Centralny Ośrodek Informatyki filmu instruktażowego dotyczącego procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Ukraińscy obywatele, którzy chcą się ubiegać o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej powinni złożyć stosowne wnioski w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Magnoliowej 2. Biuro jest czynne w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Wnioski są dostępne w siedzibie Zespołu oraz na stronie: https://bip.lublin.eu/e-urzad/opisy-uslug/miejski-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w języku polskim, wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • kserokopie dokumentacji medycznej w wersji oryginalnej oraz w wersji przetłumaczonej na język polski, tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
 • kserokopie posiadanych orzeczeń innych organów w wersji oryginalnej oraz w wersji przetłumaczonej na język polski.

Do wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

 • fotografię na jasnym tle o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 • kserokopię orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji.

Do wniosku o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (opłata wynosi 21 zł, numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Lublin: 56 1240 1503 1111 0010 1647 7433)
 • fotografię na jasnym tle o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
 • kopia oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełno- sprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Warunkiem załatwienia sprawy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest posiadanie numeru PESEL. Ponadto należy legitymować się dokumentem ze zdjęciem pozwalającym ustalić tożsamość np. paszportem lub dowodem osobistym. Zaleca się, by zainteresowani obywatele Ukrainy na spotkania umawiali się z wyprzedzeniem pod numerem tel. 81 466 34 60, w celu ewentualnego zabezpieczenia obecności tłumacza.

Ponadto ukraińscy obywatele z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, którzy znaleźli schronienie przed działaniami wojennymi w naszym mieście mogą korzystać z pomocy Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych. W Ośrodku można pozyskać kompleksową informację i porady dotyczące problematyki niepełnosprawności, w szczególności w zakresie:

 • obowiązujących systemów orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych;
 • praw osób niepełnosprawnych;
 • możliwości uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego;
 • zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze;
 • spraw dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów;
 • likwidacji barier funkcjonalnych - architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się;
 • działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby niepełnosprawne;
 • rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • ulg i uprawnień wynikających z obowiązującego ustawodawstwa;
 • ustawowego wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych;
 • instytucji wspierających osoby niepełnosprawne;
 • spraw dotyczących organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • programów finansowanych ze środków PFRON;
 • funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin, jak też w zakresie sposobu poruszania się po nim w celu szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy.

Ośrodek, w którym można uzyskać informacje dotyczące pomocy osobom z niepełnosprawnościami znajduje się przy ul. Tomasza Zana 38, pokój 014a i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00. Kontakt pod numerem telefonu 81 466 30 83 lub przez e-mail: oion@lublin.eu.

Pełnomocnik ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi

Prezydent Krzysztof Żuk powołał Pełnomocnika ds. pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi. Został nim Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin. Do jego zadań należy w szczególności: koordynowanie we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego działań w zakresie przygotowania, wyposażenia i funkcjonowania miejsc zakwaterowania tworzonych przez Miasto; przygotowanie i wdrażanie procesów związanych z obsługą administracyjną uchodźców oraz koordynowanie we współpracy z właściwymi wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Lublin pomocy charytatywnej od podmiotów zewnętrznych.

Międzynarodowa pomoc dla Ukrainy

Prezydent Miasta Lublin wystosował apel do miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Lublina o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy szczególnie tym, którzy znajdują się nadal w Ukrainie. W efekcie do naszego miasta trafiają z całej Europy transporty z najpotrzebniejszymi produktami, zarówno od miast, które odpowiedziały w ten sposób na apel Prezydenta, jak i od międzynarodowych organizacji pozarządowych i agend rządowych.

W ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy do Lublina trafiły transporty z najbardziej potrzebnymi produktami, m.in z: Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Pomoc ta jest przekazywana do Ukrainy. Z Lublina do miast ukraińskich wyjechało już ponad 100 transportów ciężarowych i dwa kolejowe, m.in. z żywnością, artykułami medycznymi czy odzieżą.

Ponadto wiele zagranicznych miast i organizacji, z którymi współpracuje Lublin przekazuje darowizny na pomoc ukraińskim uchodźcom. W 2022 roku na ten cel wpłynęło około 3,5 mln zł. Otrzymane od partnerów zagranicznych środki pieniężne zostały przeznaczone m.in. na zakup artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, środki higieniczne i środki medyczne dla uchodźców przebywających w Lublinie. Z darowizn tych zakupiono także 10 sztuk agregatów prądotwórczych, które w pierwszych dniach stycznia 2023 roku trafiły do ukraińskich miast i miejscowości z regionów, gdzie w wyniku rosyjskich ataków infrastruktura energetyczna uległa największym uszkodzeniom.

Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie

Już w pierwszym dniu wojny powstał Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, którego organizatorami są Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza i Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa we współpracy z Miastem Lublin. Komitet zajmuje się udzielaniem pomocy i informacji osobom z Ukrainy oraz koordynacją pracy organizacji pomocowych i wolontariuszy. W pomoc zaangażowało się około 2 tysiące wolontariuszy, w tym 460 tłumaczy oraz kilkudziesięciu pracowników Urzędu Miasta Lublin i miejskich instytucji kultury. Wolontariusze Komitetu pomagali m.in. przy obsługiwaniu całodobowej infolinii dla ukraińskich uchodźców, organizowaniu pomocy prawnej i psychologicznej, czy wydawaniu posiłków i najpotrzebniejszych artykułów. Ponadto udzielali pomocy jako tłumacze w pomieszczeniach recepcyjnych i mieszkalnych, a także przy załatwianiu spraw urzędowych. W okresie luty-czerwiec 2022 Komitet zajmował się także koordynacją działań w zakresie przydzielania miejsc zakwaterowania w domach prywatnych. Formularz on-line, za pomocą którego mieszkańcy mogą zgłosić chęć udzielenia noclegu osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, nadal jest aktywny. Dodatkowo wolontariusze byli obecni na dworcach PKP i PKS, gdzie udzielali informacji dotyczących możliwości zakwaterowania i uzyskania dalszej pomocy, pomagali w tłumaczeniu czy zorganizowaniu kolejnych etapów podróży oraz rozdawali ciepłe posiłki i napoje. Za swoją działalność Komitet został wyróżniony nagrodą im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.

Miasto także wspiera działania związane z organizowaniem noclegu uchodźcom z Ukrainy w domach prywatnych. Za pośrednictwem Contact Center - 81 466 1000 można zgłosić pokój, mieszkanie, dom na czasowy pobyt dla obywateli Ukrainy. Dane zostaną wykorzystane w celach kontaktowych w ramach działań podejmowanych przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza. Zgłoszeń przez Contact Center można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.15.

Działania edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży

Miejskie instytucje kultury oferują także zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Analizując bieżącą sytuację, instytucje kultury Miasta Lublin dostosowują swoje działania do potrzeb uchodźców z Ukrainy. Już w pierwszych dniach wojny otwarto bezpłatne świetlice, w których zajęcia prowadzili doświadczeni animatorzy. Ponadto zapewniono działania kulturalne w miejscach zbiorowego zakwaterowania uchodźców, zorganizowano kursy języka polskiego dla dzieci i dorosłych, a oferta bibliotek miejskich została poszerzona o wydawnictwa w języku ukraińskim oraz dwujęzyczne.

Zbiórka darów

Przyjmowanie darów koordynuje Polski Czerwony Krzyż. Numer kontaktowy do PCK: 81 532 08 27.

Pomoc medyczna

Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej, pomoc ta udzielana jest identycznie, jak w przypadku polskich pacjentów.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Szczegółowe informacje w tym zakresie, dostępne są na stronie internetowej NFZ/Oddział Lublin.

Wprowadzona została również możliwość szczepienia przeciwko Covid-19 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w nocy, w weekendy i święta) uruchomiona została również Teleplatforma Pierwszego Kontaktu, działająca w języku ukraińskim: Телеплатформа першого контакту

Obywatele Ukrainy mogą także skorzystać z bezpłatnej pomocy stomatologicznej.

Zasady postępowania ze zwierzętami, które towarzyszą osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie

Ukraińscy obywatele powinni pamiętać, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej towarzyszące im zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki muszą posiadać:

 • prawidłowe oznakowanie (chip);
 • ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Podróżny, którego zwierzę nie jest oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie powinien po przekroczeniu granicy dokonać ,,zaczipowania”, a następnie zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z rosnącym napływem na terytorium Polski uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje miejski system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujący na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 1210 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

Więcej informacji odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dodatkowo nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, jak również ich bliskim pozostającym w kraju zapewniają Radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Obywatele Ukrainy mogą wysyłać zapytania prawne dotyczące przekroczenia granicy lub legalizacji pobytu, czy też prośby o kontakt prawnika na utworzony specjalnie do tego celu adres e-mail: . Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie udziela również porad i pomocy osobom, które chcą przeznaczyć lokal na potrzeby mieszkaniowe uchodźców lub dać zatrudnienie obywatelom Ukrainy. Uruchomiono także całodobowy numer telefonu +48 518 777 025, pod który można wysłać wiadomość SMS z prośbą o kontakt prawnika. Obsługa prawna może być zapewniona w języku polskim, ukraińskim, angielskim i francuskim.

Pomoc udzielona obywatelom Ukrainy:

 • ponad 532 tys. udzielonych noclegów w interwencyjnych punktach noclegowych,
 • 3 interwencyjne punkty noclegowe z około 550 miejscami,
 • blisko 250 posiłków wydawanych dziennie w obiektach noclegowych prowadzonych lub organizowanych przez Miasto,
 • blisko 532 tys. wydanych posiłków w obiektach noclegowych prowadzonych lub organizowanych przez Miasto,
 • około 2 tys. wolontariuszy zaangażowanych w pomoc (w tym 462 tłumaczy),
 • blisko 18,2 tys. nadanych numerów PESEL,
 • około 90 tirów z pomocą humanitarną, które trafiły do Lublina,
 • 100 transportów z pomocą humanitarną przekazane do Ukrainy.