W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Gmina Lublin od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Kluby działające na terenie Miasta Lublin. Jedną z form wsparcia jest przyznawanie nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, ustanowionych uchwałą Rady Miasta Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu z późn. zm.

1. Dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe w 2021 roku za:

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich, Głuchych, Uniwersjadzie,

2) za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.

2. Dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych za: przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Uniwersjadzie lub zdobycia przez zawodnika lub zawodników miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów.

Wnioski mogą składać: radni Rady Miasta, organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszenia kultury fizycznej, instytucje kultury fizycznej, redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne, inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Wnioski o przyznanie Nagród należy składać wyłącznie na druku wniosku stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Nr 38/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu z późn. zm. w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Kompletnie wypełnione, podpisane zgodnie z reprezentacją wnioski można składać w jeden z poniższych sposobów:

 1. w Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Lublinie przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolska 11,
 2. w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin przy ul. Filaretów 44,
 3. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby reprezentujące podmiot muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
 4. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku składania wniosku przez organizację pozarządową, wniosek powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją określoną w statucie organizacji - dotyczy to również wniosku składanego przez ePUAP.

UWAGA: Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Do pobrania

Nagroda Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe.

Nagroda przyznawana jest zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody:

Nagroda zostaje ustanowiona w celu:

 1. uhonorowania zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe,
 2. stworzenia zachęty i motywacji do uzyskiwania najwyższych wyników sportowych przez zawodników,
 3. nagradzania zawodników, których sukcesy sportowe przyczyniają się do promocji miasta Lublin na arenach międzynarodowych.

Wysokość nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł,

 1. za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł,
 2. za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich do 20.000 zł.

Nagroda Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych.

Nagroda zostaje ustanowiona w celu:

 1. uhonorowania trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, którzy przyczynili się do osiągania przez zawodników najwyższych wyników sportowych,
 2. stworzenia zachęty i motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do uzyskiwania najwyższych wyników sportowych przez zawodników,
 3. nagrodzenia trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, których zawodnicy osiągnęli sukcesy sportowe i przyczyniają się do promocji Miasta Lublin na arenach krajowych i międzynarodowych,
 4. uhonorowanie trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w pracy związanej z rozwojem sportu na terenie miasta Lublin.

Wysokość Nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł, w tym:

 1. trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł,
 2. trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub zawodników do zdobycia miejsca medalowego w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów do 20.000 zł.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu przyznaje Prezydent Miasta

Lublin po uprzednim zaopiniowaniu przez Kapitułę Nagród Miasta Lublin. Kapituła jest ciałem społecznym liczącym 9 osób.

Członków Kapituły corocznie powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta Lublin:

 • 5 osób na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, zgłoszony po

zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta Lublin właściwej ds. sportu,

 • 4 osoby na wniosek Prezydenta Miasta Lublin.

Przewodniczącego Kapituły powołują spośród jej członków wspólnie Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Miasta.

Kandydatów do nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu mogą zgłaszać w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku:

 1. radni Rady Miasta,
 2. organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenia kultury fizycznej,
 4. instytucje kultury fizycznej,
 5. redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne,
 6. inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Podstawa prawna:

Zasady i tryb przyznawania nagród w dziedzinie sportu reguluje Uchwała Nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu. Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubelskiego w części obejmującej § 1 ust. 3 pkt 9 Załącznika nr 1 do uchwały.

Zmiana: Uchwała nr 744/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego.