W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu

Gmina Lublin od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Kluby działające na terenie Miasta Lublin. Jedną z form wsparcia jest przyznawanie nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, ustanowionych uchwałą nr 1648/LV/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.

Klauzule informacyjne dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

Uchwała reguluje tryb przyznawania nagród:

1) Nagrody Miasta Lublin dla zawodnika osiągającego najwyższe wyniki sportowe w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody;

2) Nagrody Miasta Lublin dla trenera wyróżniającego się w osiąganiu przez zawodników najwyższych wyników sportowych w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody;

3) Nagrody Miasta Lublin za całokształt pracy dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się wieloletnimi osiągnięciami w działalności sportowej, zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych oraz wyróżniających się w pracy związanej z rozwojem sportu na terenie Miasta Lublin;

4) wyróżnienia i nagrody finansowe w dziedzinie sportu za osiągnięte wyniki sportowe w danym roku kalendarzowym.

Wnioski w zakresie przyznania Nagród określonych w punktach od 1 do 3 mogą składać:

  • radni Rady Miasta,
  • organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
  • stowarzyszenia kultury fizycznej,
  • instytucje kultury fizycznej,
  • redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne,
  • inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań z dziedziny sportu.

Rekomendacje dotyczące przyznania Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, w oparciu o złożone wnioski, przedstawia Prezydentowi Miasta Kapituła do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, której skład powoływany jest co roku w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.

Wnioski o przyznanie Nagród określonych w punktach od 1 do 3 należy składać wyłącznie na druku wniosku stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Wyłonienie laureatów Nagród następuje do dnia 30 maja danego roku.

Wyróżnienia i nagrody finansowe.

Wyróżnienia i nagrody finansowe w dziedzinie sportu za osiągnięte wyniki sportowe w danym roku kalendarzowym wskazane w punkcie 4 przyznaje Prezydent Miasta Lublin:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rady Miasta Lublin właściwej ds. sportu,

3) na wniosek Wydziału Urzędu Miasta Lublin właściwego ds. sportu,

4) na wniosek podmiotów i organizacji sportowych.

W przypadku ubiegania się o przyznanie nagrody finansowej przez podmioty wymienione w pkt 2-4, wnioski mogą być składane po uzyskaniu przez zawodnika lub zespół wyniku określonego w § 3 na wzorze stanowiącym Załącznik do Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród finansowych w dziedzinie sportu za osiągnięte wyniki sportowe w danym roku kalendarzowym.

Do pobrania