W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Skrzynka Dialogu Społecznego

Skrzynka Dialogu Społecznego

Zgłoś swoje pomysły, wyraź opinię

Zapraszam Państwa do dialogu i rozmowy na temat naszego miasta. Chciałbym, aby za pośrednictwem skrzynki dialogu zgłaszali Państwo swoje uwagi, opinie, pomysły. Bardzo cenię Państwa głos i liczę na aktywność. - Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin

Skrzynka Dialogu Społecznego umożliwia mieszkańcom Lublina komunikowanie się z Prezydentem. Za pośrednictwem Skrzynki Dialogu można zgłaszać swoje pomysły, wyrażać opinie i opisywać problemy naszego miasta.

Aby zgłosić problem bądź uzyskać poradę wystarczy wypełnić poniższy formularz.

 

Klauzula informacyjna*

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin: dane adresowe – Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia – pytania, uwagi lub opinii oraz udzielenia odpowiedzi, za pośrednictwem Strony Internetowej Skrzynki Dialogu Społecznego http://dialog.lublin.eu. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów przekazywania informacji na temat działań Gminy Lublin. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie powoduje brak możliwości dokonania przez Pana/Panią zgłoszenia.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielona w trakcie zgłoszenia. Ma Pani/Pan ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Z danych osobowych będziemy korzystać przez okres realizacji celów określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  1. podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
  2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulmin Skrzynki Dialogu Społecznego*

Regulamin korzystania ze Strony Internetowej Skrzynki Dialogu Społecznego pn. „dialog.lublin.eu”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Strona Internetowa pn. „dialog.lublin.eu” - zwana dalej „Stroną” - jest jednym z elementów Skrzynki Dialogu Społecznego, wprowadzonym w Urzędzie Miasta Lublin celem umożliwienia Mieszkańcom Miasta Lublin oraz wszystkim zainteresowanym osobom kontaktu z Prezydentem Miasta poprzez, w szczególności, możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz wyrażania opinii o sprawach dotyczących Miasta Lublin, pozostających w zakresie kompetencji Prezydenta, jako organu gminy oraz organu administracji publicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
  2. Zgłoszenie za pośrednictwem Strony pytania, uwagi, opinii lub też jakiejkolwiek innej formy dialogu społecznego nie jest traktowane jako złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi, wniosku w postępowaniu administracyjnym lub innym stosownym postępowaniu.
  3. Jeżeli zgłoszona za pośrednictwem Strony sprawa nie pozostaje w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Lublin jako organu gminy oraz organu administracji publicznej Użytkownik otrzymuje odpowiedź informującą o braku możliwości udzielenia informacji w tym zakresie, bez przekazywania sprawy organowi (podmiotowi właściwemu).
 2. Ogólne warunki korzystania ze Strony
  1. Korzystanie ze Strony wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Użytkownika jego Regulaminu, zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Portalu Miejskim - lublin.eu, którego Strona jest składową.
  2. Ze Strony może korzystać każda osoba będąca użytkownikiem publicznej sieci internetowej.
  3. Użytkownik zadając pytanie, zgłaszając uwagę lub przedstawiając opinię wyraża zgodę na publikację podanej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. Adres e-mail oraz dane osobowe nie podlegają publikacji na stronie internetowej.
  4. Użytkownik zadając pytanie, zgłaszając uwagę lub przedstawiając opinię wyraża jednocześnie zgodę na przechowywanie wszystkich informacji napisanych przez Użytkownika w bazie danych Portalu Miejskiego- lublin.eu, którego Strona jest składową.
  5. Pytanie, uwaga lub opinia powinny zawierać adres e-mail zadającego pytanie oraz przyporządkowanie do odpowiedniej kategorii.
 3. Odpowiedzi
  1. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do zadanego pytania, uwagi lub opinii i będzie udzielona jedynie w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Lublin jako organu gminy oraz organu administracji publicznej.
  2. Odpowiedź będzie przesłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  3. Odpowiedź będzie udzielona niezwłocznie.
  4. Termin udzielenia odpowiedzi będzie uzależniony od liczby napływających pytań, uwag lub opinii oraz od stopnia ich skomplikowania.
  5. Użytkownik otrzyma informację o późniejszym terminie udzielenia odpowiedzi,
  6. w przypadku, gdy nie będzie to możliwe w okresie 30 dni od otrzymania pytania, uwagi lub opinii.
  7. Udzielona odpowiedź nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w świetle obowiązujących przepisów prawa lub przesłanki do wszczynania stosownych postępowań administracyjnych lub sądowych.
 4. Zakazy i konsekwencje ich łamania
  1. Zabronione jest:
   1. używanie wulgaryzmów lub słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
   2. zamieszczanie tekstów zawierających groźby,
   3. obraźliwe wypowiadanie się o konkretnych osobach lub podmiotach, oskarżanie ich, poniżanie lub naruszanie dóbr osobistych.
  2. W przypadku złamania któregokolwiek z zakazów niniejszego Regulaminu, Redakcja Strony zastrzega sobie prawo do zastosowania poniższych środków:
   1. usunięcie wypowiedzi (z adnotacją – złamanie regulaminu),
   2. nieudzielenie odpowiedzi na pytanie (z adnotacją – złamanie regulaminu).
 5. Przetwarzanie danych osobowych
  1. W Portalu Miejskim - lublin.eu, którego Strona jest składową. przetwarzane są dane osobowe Użytkowników w zakresie podanym przez nich w zgłoszeniu i tylko w celach związanych z informowaniem ich o statusie dokonanych przez nich zgłoszeń.
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin: dane adresowe – Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
  3. Administrator może przekazać dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy z Administratorem.
  4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, którego dane dotyczą. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie przez Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


* - pola wymagane