W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Stypendia sportowe

Gmina Lublin od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Miasto Lublin. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym służącym zapewnieniu zawodnikowi środków finansowych umożliwiających w roku otrzymywania stypendium realizację programu szkolenia sportowego, przyznawanym na okres 9 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Lublin.

Stypendium przyznawane jest za wyniki sportowe osiągnięte w jednej z indywidualnych dyscyplin i konkurencji sportowych mających istotne znaczenie dla Miasta Lublin:

1) objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych;

2) innych dyscyplin mających znaczenie dla Miasta Lublin, tj.: motocross, wspinaczka sportowa, sumo, taekwon-do ITF, kick-boxing, karate kyokushin, karate tradycyjne.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) w terminie od 1 do 10 lutego każdego roku, złoży w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny;

2) posiada miejsce zamieszkania na terenie Miasta Lublin;

3) osiągnął wynik sportowy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych lub dyscyplinach mających znaczenie dla Miasta Lublin, tj.: motocross, wspinaczka sportowa, sumo, taekwon-do ITF, kick-boxing, karate kyokushin, karate tradycyjne;

4) zobowiąże się do realizacji programu szkoleniowego.

Do wniosku dołącza się:

 • potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydane przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, nazwę i datę zawodów, dyscyplinę i konkurencję sportową (oraz wskazanie czy jest to konkurencja objęta programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych), zajęte miejsce, liczbę osób startujących w danej konkurencji;
 • w przypadku ubiegania się o stypendium sportowe przez osobę niepełnoletnią wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej - 10 zł.

  tytułem: za wydanie decyzji administracyjnej, imię i nazwisko zawodnika

  Numer rachunku bankowego:
  Urząd Miasta Lublin
  Bank Pekao S.A. V/O Lublin
  95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Wniosek wraz z załącznikami oraz oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać w terminie określonym w uchwale.

Zasady przyznania stypendium określa Uchwała nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

Wykaz stypendystów sportowych, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego stypendium 2023.

Do pobrania