Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stypendia sportowe

Gmina Lublin od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Kluby działające na terenie Miasta Lublin. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym na okres do 12 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Lublin.

Sportowcy, którzy zajęli medalowe miejsca w dyscyplinach sportu objętych systemem współzawodnictwa, reprezentują Klub mający siedzibę na terenie Miasta Lublin – mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego.

Stypendium jest przyznawane dla zawodników osiągających wysokie wyniki w dyscyplinach indywidualnych.

Zawodnicy mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego za wyniki osiągnięte w dwóch kategoriach dyscyplin sportowych:

I grupa - dyscypliny objęte programem:

 • Igrzysk Olimpijskich - dla sportowców reprezentujących sport olimpisjki;
 • Igrzysk Paraolimpijskich - dla sportowców reprezentujących sport paraolimpisjki;
 • Igrzysk Głuchych - dla sportowców reprezentujących sport osób niesłyszących;

II grupa - dyscypliny sportowe:

 • motocross,
 • wspinaczka sportowa,
 • sumo,
 • taekwon-do ITF,
 • kick-boxing,
 • karate kyokushin,
 • karate tradycyjne

Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

 • w terminie do 10 lutego każdego roku kalendarzowego złoży wniosek wraz z załącznikami, a w przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub opiekun prawny; 
 • jest członkiem klubu sportowego (stowarzyszenia kultury fizycznej) działającego na terenie Miasta Lublin, a w przypadku zawodników niezrzeszonych reprezentuje Miasto Lublin; 
 • uprawia jedną z dyscyplin wymienionych wśród dwóch grup i uzyskał wynik sportowy w konkurencji, w której startowało minimum 12 zawodników lub minimum 8 par, sztafet, osad, duetów lub załóg
 • osiągnął wynik sportowy podczas wymienionej grupy zawodów sportowych; 
 • zobowiąże się do realizacji programu szkoleniowego oraz do godnego reprezentowania Miasta Lublin, a w przypadku zrzeszenia w klubie sportowym, również do reprezentowania klubu sportowego działającego na terenie Miasta Lublin

Do wniosku dołącza się:

 • potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, poświadczone przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy wraz z informacją o liczbie startujących w konkurencji, w której osiągnięty został wynik sportowy uprawniający do ubiegania się o stypendium sportowe;
 • zobowiązanie wnioskodawcy do realizacji programu szkoleniowego oraz do godnego reprezentowania Miasta Lublin, a w przypadku zrzeszenia w klubie sportowym, również do reprezentowania klubu sportowego działającego na terenie Miasta Lublin;
 • dane do zeznania podatkowego;
 • oświadczenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego (należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku uczniów i studentów na zaznaczenie odpowiedniego tytułu do ubezpieczenia, w tym przypadku posiadam inny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia...);
 • W przypadku ubiegania się o stypendium sportowe przez osobę niepełnoletnią wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej - 10 zł.

  tytułem: za wydanie decyzji administracyjnej

  Numer rachunku bankowego:
  Urząd Miasta Lublin
  Bank Pekao S.A. V/O Lublin
  95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Wnioski można składać do 10 lutego każdego roku kalendarzowego osobiście w Wydziale Sportu i Turystyki, pok. 207, ul. Filaretów 44, lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Zasady przyznania stypendium określa Uchwała Nr 363/XII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe

Wykaz osób, które otrzymują stypendia sportowe w 2017 r.: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=292175

Aktualne druki do pobrania

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

(wpisz wynik liczbowo)