W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Stypendia sportowe

Gmina Lublin od wielu lat wspiera zdolnych sportowców, którzy reprezentują Miasto Lublin. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym służącym zapewnieniu zawodnikowi środków finansowych umożliwiających w roku otrzymywania stypendium realizację programu szkolenia sportowego, przyznawanym na okres 9 miesięcy w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Lublin.

Stypendium przyznawane jest za wyniki sportowe osiągnięte w jednej z indywidualnych dyscyplin i konkurencji sportowych mających istotne znaczenie dla Miasta Lublin:

1) objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych;

2) innych dyscyplin mających znaczenie dla Miasta Lublin, tj.: motocross, wspinaczka sportowa, sumo, taekwon-do ITF, kick-boxing, karate kyokushin, karate tradycyjne.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) w terminie od 1 do 10 lutego każdego roku, złoży w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny;

2) posiada miejsce zamieszkania na terenie Miasta Lublin;

3) osiągnął wynik sportowy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych lub dyscyplinach mających znaczenie dla Miasta Lublin, tj.: motocross, wspinaczka sportowa, sumo, taekwon-do ITF, kick-boxing, karate kyokushin, karate tradycyjne;

4) zobowiąże się do realizacji programu szkoleniowego.

Do wniosku dołącza się:

 • potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydane przez właściwy związek sportowy lub klub sportowy, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, nazwę i datę zawodów, dyscyplinę i konkurencję sportową (oraz wskazanie czy jest to konkurencja objęta programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych), zajęte miejsce, liczbę osób startujących w danej konkurencji;
 • w przypadku ubiegania się o stypendium sportowe przez osobę niepełnoletnią wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej - 10 zł.

  tytułem: za wydanie decyzji administracyjnej, imię i nazwisko zawodnika

  Numer rachunku bankowego:
  Urząd Miasta Lublin
  Bank Pekao S.A. V/O Lublin
  95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Wniosek wraz z załącznikami oraz oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy składać od 1 do 10 lutego 2020 roku osobiście w Wydziale Sportu, pok. 207, ul. Filaretów 44, lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Zasady przyznania stypendium określa Uchwała nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe.

Do pobrania

Wniosek o stypendium za osiągnięte wyniki sportowe.pdf
Wniosek o stypendium za osiągnięte wyniki sportowe
Oswiadczenie RODO do stypendiów za wyniki w sporcie.pdf
Oświadczenie RODO do stypendiów za wyniki w sporcie