W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (16 listopada)

Sesja Rady Miasta Lublin (16 listopada)
16.11.202308:39

16 listopada (czwartek) od. godz. 9.00 sesja Rady Miasta Lublin VIII kadencji

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1 w Lublinie)

link do transmisji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1948-1).
 6. Sprawozdanie z realizacji działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na Terenie Miasta Lublin w 2022 roku (druk nr 1949-1).
 7. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • 8.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1930-1);
 • 8.2. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1931-1);
 • 8.3. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 1936-1);
 • 8.4. wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2023/2024 (druk nr 1950-1);
 • 8.5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 1970-1);
 • 8.6. uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1971-1);
 • 8.7. projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin (druk nr 1929-1);
 • 8.8. zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelki Kazachstanu polskiego pochodzenia oraz jej męża (druk nr 1933-1);
 • 8.9. zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelki Ukrainy polskiego pochodzenia (druk nr 1934-1);
 • 8.10. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026 (druk nr 1937-1);
 • 8.11. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie (druk nr 1941-1);
 • 8.12. zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1942-1);
 • 8.13. pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr 1955-1);
 • 8.14. określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Miasta Lublin (druk nr 1961-1);
 • 8.15. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w rejonie ulic: A. Zelwerowicza i M. Dereckiego (druk nr 1945-1);
 • 8.16. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III w rejonie ulic: Koncertowej i E. Czaplińskiego (druk nr 1954-1);
 • 8.17. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru J – rejon ul. Przytulnej (druk nr 1943-1);
 • 8.18. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru K – rejon ulicy Ułanów (druk nr 1944-1);
 • 8.19. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV – obszar I – rejon ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej (druk nr 1953-1);
 • 8.20. uchwały zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 1932-1);
 • 8.21. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (druk nr 1962-1);
 • 8.22. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (druk nr 1963-1);
 • 8.23. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 29 (druk nr 1964-1);
 • 8.24. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1965-1);
 • 8.25. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1966-1);
 • 8.26. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (druk nr 1967-1);
 • 8.27. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (druk nr 1968-1);
 • 8.28. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 (druk nr 1969-1);
 • 8.29. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 29/4 o powierzchni 0,3938 ha (obręb 27 – Rury Bonifraterskie, ark. 1), położonej w Lublinie przy ul. Rzeszowskiej oraz jako działka nr 40/4 o powierzchni 0,0717 ha (obręb 27 – Rury Bonifraterskie, ark. 1), położonej w Lublinie w pobliżu ul. Jana Pawła II (druk nr 1935-1);
 • 8.30. wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w zespole garażowym przy ul. Biernackiego 20 w Lublinie (druk nr 1951-1);
 • 8.31. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Niecałej 18 w Lublinie (druk nr 1952-1);
 • 8.32. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wertera (druk nr 1938-1);
 • 8.33. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jana Turczynowicza 60a (druk nr 1939-1);
 • 8.34. wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Lublinie w rejonie ul. Wądolnej oraz ul. Strumykowej stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych (druk nr 1940-1);
 • 8.35. wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Stanisława Staszica stanowiących własność Gminy Lublin oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie (druk nr 1946-1);
 • 8.36. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich (druk nr 1947-1);
 • 8.37. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1956-1);
 • 8.38. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1957-1);
 • 8.39. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Filaretów/Rondo Niezależnego Zrzeszenia Studentów/w pobl. ul. Rubinowej/ul. Bursztynowej (druk nr 1958-1);
 • 8.40. określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, zbywanych w trybie określonym w przepisach Działu VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1960-1);
 • 8.41. określenia warunków udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym, zbywanych w trybie określonym w przepisach Działu VIa ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1959-1);

9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin

10. Zamknięcie obrad