W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uchwalono projekt zmiany planu w rejonie ulicy Przeskok

Uchwalono projekt zmiany planu w rejonie ulicy Przeskok
25.06.202114:57

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta (24 czerwca) radni przyjęli projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok, umożliwiający lokalizację stadionu wielofunkcyjnego z funkcją obiektu żużlowego w pobliżu estakady na ulicy Krochmalnej. Za uchwałą głosowało 21 radnych biorących udział w sesji, pięciu wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Teren, którego dotyczy plan, położony jest w centralnej części miasta, w dzielnicy Za Cukrownią, między ulicą Przeskok, planowanym przedłużeniem ulicy Lubelskiego Lipca '80, ulicą Krochmalną a rzeką Bystrzycą.

W planie podtrzymano główną funkcję terenu, czyli tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji oraz zabudowy usługowej. Dodatkowo, celem zabezpieczenia prawidłowej obsługi komunikacyjnej dopuszczonych funkcji sportowo-rekreacyjnych i usługowych, wydzielono tereny dróg wewnętrznych nakazując zachowanie powiązań komunikacyjnych w ramach terenu. Jako funkcję wiodącą wyznaczono lokalizację ogólnodostępnej zieleni parkowej w formie parków, skwerów, zieleńców i łąk.

Obszar usług towarzyszących podzielono na dwa obszary oraz wyodrębniono nowy obszar usług towarzyszących, w którym dopuszcza się lokalizację stadionu wielofunkcyjnego z funkcją obiektu żużlowego. Wybrana została najlepsza możliwa lokalizacja dla takiej budowli, po gruntownej analizie terenów będących w posiadaniu Miasta, którą przeprowadzono jesienią 2019 roku. Nowy plan zagospodarowania, uchwalony przez Radę Miasta, zawiera wiele zapisów dotyczących ochrony zieleni i walorów doliny Bystrzycy.

W planie skorygowano linie zabudowy, parametry planowanej zabudowy, obszar lokalizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, strefy szczególnej przestrzeni publicznej, obszar obsługi komunikacyjnej. W rejonie projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Meandry Bystrzycy” wyznaczono obszar zieleni izolacyjnej, oddzielający projektowany zespół od obszaru, na którym dopuszcza się stadion wielofunkcyjny. W ramach strefy zieleni izolacyjnej nakazano realizację zwartej, wielopoziomowej zieleni urządzonej, jako kontynuacji nasadzeń o charakterze naturalistycznym, występujących w obrębie doliny rzeki Bystrzycy. W bezpośrednim otoczeniu obszaru gdzie dopuszcza się realizację stadionu, nakazano w szczególności lokalizację zwartej, wielopoziomowej zimozielonej zieleni izolacyjnej, spełniającej rolę ochronną  –  estetyczną i przeciwhałasową dla terenów mieszkaniowych, usługowych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Ponadto ustalono tam zagospodarowanie terenów nieutwardzonych wokół obiektów kubaturowych zielenią kształtowaną, z uwzględnieniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych doliny rzecznej. Dodatkowo wprowadzono nakaz integracji obiektów dominujących z zielonym otoczeniem, np. poprzez zastosowanie „pionowych ogrodów” – systemów elewacyjnych z nasadzeniami roślin na pionowych ścianach lub pnącej roślinności na elewacjach budynku. W przypadku realizacji stadionu obowiązuje nakaz zastosowania rozwiązań technicznych ograniczających emisję hałasu na sąsiednie tereny mieszkaniowe, usługowe oraz rekreacyjno-wypoczynkowe.

Propozycja lokalizacji stadionu żużlowego w obszarze objętym zmianą planu jest kontynuacją wcześniej przyjętej strategii dotyczącej obiektów sportowych w mieście Lublin. W dolinie rzeki Bystrzycy, kilkadziesiąt lat temu, powstał otwarty stadion treningowy „Motoru Lublin” przy ulicy Kresowej. Również bliżej Śródmieścia przy Al. Zygmuntowskich powstały kubaturowe obiekty sportowe, w tym również zadaszone, które obecnie są użytkowane jako stadion żużlowy „Motoru Lublin”. Następnie na przedłużeniu ulicy Muzycznej, także w obrębie doliny Bystrzycy, wybudowano stadion piłkarski „Arena Lublin” wraz z miejscami parkingowymi. Propozycja kontynuacji tych funkcji na terenie w rejonie ulicy Przeskok, jest wiec konsekwencją realizowania funkcji sportowych i rekreacyjnych w pobliżu Bystrzycy.

W czasie prac nad nowym planem zagospodarowania, w którym zawarto lokalizację dla nowego stadionu żużlowego projekt planu był dostępny dla wszystkich w czasie publicznego wyłożenia dokumentu do wglądu. Odbyła się też publiczna dyskusja nad planem, a każdy zainteresowany mógł nadsyłać uwagi do projektu do urzędu miasta. W efekcie nadesłano blisko 3,5 tysiąca uwag, w zdecydowanej większości były to uwagi popierające projekt nowego planu.