W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (23 czerwca)

Sesja Rady Miasta Lublin (23 czerwca)
20.06.202210:12

Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Lublin w dniu 23 czerwca 2022 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XL sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1492-1).
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin:
  • Przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 1478-1).
  • Opinie komisji Rady Miasta Lublin.
  • Debata nad Raportem (z udziałem mieszkańców).
  • Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 1488-1) – projekt Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:
  • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1411-1).
  • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1479-1).
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
  • Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok.
  • Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 r. (druk nr 1407-1).
  • Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2021 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 1491-1);
  • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1490-1) – projekt Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • odwołania Pani Anny Paul z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Lublinie (druk nr 1441-1);
  • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie dostępności ul. Głowackiego w Lublinie dla mieszkańców budynków nr 28 i 28a (druk nr 1500-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1480-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1481-1);
  • niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (druk nr 1487-1);
  • zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2022-2024 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji – NET-IDEA” (druk nr 1511-1);
  • zmiany uchwały nr 1086/XLIII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1499-1);
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 1522-1);
  • zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 1523-1);
  • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1498-1);
  • ustanowienia pomników przyrody (druk nr 1489-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar A – rejon ulicy Julii, obszar B – rejon ulicy Klepackiego, obszar D – rejon ulicy Lazurowej (druk nr 1516-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru F – położonego w rejonie ulicy Karpackiej (druk nr 1517-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VC dla obszaru A – rejon ulic: Willowej i Tarasowej (druk nr 1518-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar F – rejon ulicy Pustowójtówny, obszar J – rejon ulic: Zagłoby i Judyma (druk nr 1519-1);
  • zmiany uchwały nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (druk nr 1521-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 1482-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 1483-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 1496-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Grodzkiej 30 (druk nr 1497-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1484-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 56 (druk nr 1485-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 (druk nr 1494-1);
  • wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 (druk nr 1495-1);
  • nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1486-1);
  • nabycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy Biskupińskiej (druk nr 1493-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1115/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zamiaru wzniesienia na terenie Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie pomnika Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich (druk nr 1520-1);
  • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny lokalu mieszkalnego nr 4B położonego w Lublinie przy al. Warszawskiej 70 stanowiącego własność Skarbu Państwa (druk nr 1501-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Sokolniki (druk nr 1502-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Morelowej (druk nr 1503-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Wiązowej oraz w pobl. ul. Leszczynowej (druk nr 1504-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego (druk nr 1505-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie w pobl. ul. Parczewskiej (druk nr 1506-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Pancerniaków 31a {Al. Wincentego Witosa 42a}, ul. Erazma Plewińskiego oraz ul. Doświadczalnej (druk nr 1507-1);
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Lublin na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Jacka Kuronia oraz ul. Lwowskiej 20 (druk nr 1508-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Anny Walentynowicz oraz ul. Chemicznej (druk nr 1509-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki handlowej położonych w Lublinie w pobl. Alei Mieczysława Smorawińskiego oraz ul. Jerzego Rudlickiego (druk nr 1510-1);
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1512-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Nowy Świat 42 stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1513-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1514-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1515-1).
 9. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła