W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Uczniowskie kluby sportowe

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych mających siedzibę na terenie miasta Lublin jest prowadzona przez Prezydenta Miasta Lublin w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin.

Podstawę prawną oraz sposób prowadzenia ewidencji regulują przepisy art. 4 ust. 1-6  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz.176 j.t.) oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.U. z 2011 r., nr 243, poz.1449).

Wpis do ewidencji, zmiana danych oraz wykreślenie następuje na wniosek uczniowskiego klubu sportowego w formie decyzji administracyjnej. Postępowanie jest prowadzone w sposób określony przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t.).

Uczniowskie kluby sportowe z chwilą wpisania do ewidencji uzyskują osobowość prawną.

W ewidencji zamieszcza się następujące dane:

 1. datę wpisu;
 2. numer ewidencyjny;
 3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;
 4. nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;
 5. imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;
 6. informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;
 7. dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych (numer PESEL);
 8. cel działania;
 9. teren działania;
 10. datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji;
 11. inne uwagi.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania danych oraz wydawania zaświadczeń z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych są dostępne w kartach informacyjnych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin:

Uwaga!

Uczniowski klub sportowy jest zobowiązany złożyć do organu ewidencyjnego wniosek o zmianę danych w ewidencji terminie 14 dni od dnia dokonania następującej zmiany danych stowarzyszenia:

 • zmiana nazwy;
 • zmiana siedziby;
 • zmiana adresu klubu;
 • zmiana osób wchodzących w skład zarządu;
 • zmiana osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych (numery PESEL);
 • zmiana organu kontroli wewnętrznej;
 • zmiana statutu

WYDARZENIA POLECANE