W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nowe projekty społeczne za ponad 30 mln zł

Nowe projekty społeczne za ponad 30 mln zł
27.06.201813:29

Miasto zrealizuje nowe projekty społeczne o łącznej wartości ponad 30 mln zł. Środki pozwolą na realizację kolejnych działań profilaktycznych oraz usamodzielniających dla osób potrzebujących poprzez utworzenie nowych miejsc usług społecznych, wykreowanie nowych form wsparcia dla rodzin, osób pozostający bez pracy czy niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Podjęte zostaną także działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekty do realizacji

I. Projekt „LUBInclusiON – działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”. Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Projekt zakłada stworzenia do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym min. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.

W ramach projektu realizowanych będzie kilka zadań, m.in:

 1. utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób – realizacja od stycznia 2019 r. (6 klubów przy Domach Pomocy Społecznej, dwa kluby przy Zespole Ośrodków Wsparcia),
 2. utworzenie 2 nowych mieszkań wspomaganych dla 6 osób przy ul Ametystowej 22 -projekt zakłada remont i przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie dwóch trzypokojowych mieszkań dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych
 3. utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej i całodobowej- w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Domu Pomocy Społecznej Kalina, w 2 Ośrodkach Wsparcia Kalina o charakterze Rodzinnych Domów oraz Centrum Rozwoju i Integracji przy ul. Głowackiego. Wsparcie to dotyczyć będzie nowo powstających placówek dziennego pobytu (3 placówki) oraz placówek opieki całodobowej (3 placówki) – działanie ściśle związane z rozbudowywaną obecnie powstająca nową infrastrukturą – zadanie realizowane będzie pod koniec 2019 r.
 4. realizowanie zintegrowanych usług społecznych o charakterze profilaktycznym i aktywizującym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - w ramach zadania przewidziane są zajęcia z obsługi komputera i internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów.
 5. utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kosmonautów- zakup sprzętu do wypożyczania sfinansowany zostanie w ramach projektu
 6. poprawa warunków i likwidacja barier w budynku DPS przy ul. Archidiakońskiej poprzez montaż nowej windy

Realizatorami projektu są Domy Pomocy Społecznej, Zespół Ośrodków Wsparcia, Lubelskie Centrum Aktywności obywatelskiej.

Wartość projektu: 13 705 135, 84 zł, wartość dofinansowania: 13 004 363, 70 zł, w tym 11 649 365,46 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe dofinansowanie ok 10% budżet państwa, 5 % wkład własny rzeczowy (nie finansowy),

Projekt realizowany będzie od września 2018 r., zakończony w 2021 r.

II. Projekt innowacyjny „Bank usług środowiskowych”. Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Projekt skierowany do 290 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Jest to innowacyjny projekt, który odpowiada na potrzeby mieszkańców oraz zidentyfikowane bariery w zakresie środowiskowych usług społecznych przy uwzględnieniu trendów demograficznych i zapotrzebowania na usługi opiekuńcze i wspierające. Projekt przyczynia się także do deinstytucjonalizacji systemu opieki i wsparcia osób potrzebujących i ich rodzin w celu skutecznego i jak najdłuższego utrzymania osób w miejscu zamieszkania.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 • usługi opiekuńcze nocne – w szczególności skierowane do osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 • usługi opiekuńcze uzupełniające – skierowane do nowych środowisk oraz osób, które wymagają zwiększenia wymiaru wsparcia,
 • usługa asystenta osoby niepełnosprawnej - uzupełnienie oferty usługi realizowanej przez miasto.

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców, usługi w ramach projektu będą bezpłatne w pełni finansowane ze środków projektu.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Lublinie.

Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać się do MOPR w Lublinie, ul. Koryznowej 2 d. Rekrutacje do projektu prowadzić będą w rejonach opiekuńczych także pracownicy socjalni. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień – październik 2018 r. Informacje zostaną zamieszczone także na stronie www.mopr.lublin.eu.

Wartość projektu ogółem: 5 811 267,00 zł, wartość dofinansowania z EFS 5 520 703,65 zł., wkład własny ok. 300 000 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2018 r. do 31 października 2020 r.

III. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnicy: osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat.

Formy wsparcia:

 • szkolenia (315 osób) - kwota stypendium 1.017,40 zł,przy uczestnictwie w szkoleniu wynoszącym 150 godzin
 • staże (380 osób) - kwota stypendium 1.017,40 zł / m-c
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (155 osób)- w wysokości 18.000 zł – 20.000 zł.
 • bony na zasiedlenie (148 osób) - w wysokości 8 000 zł
 • prace interwencyjne (30 osób)
 • refundacja doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (20 osób)
 • refundacja w wysokości 18.000 zł – 20.000 zł na 1 wyposażone stanowisko pracy

Realizatorem projektu jest Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

Osoby zainteresowane mogą już się zgłaszać się do MUP – wstępna rekrutacja już trwa.
Wartość projektu wynosi 9 312 441,02 zł (projekt pozakonkursowy, w pełni finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

Termin realizacji projektu: 01.07.2018r. - 31.12.2019r.

IV. Projekt „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin”

Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz wspierania roli rodziny, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności rodzin objętych asystą i co istotniejsze dzieci przebywających w tych rodzinach (62 osoby),tj.:

 • wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny i zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę),
 • wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”),
 • utworzenie Punktu konsultacyjno – doradczego – pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego – punkt będzie funkcjonował od października 2018 r. w siedzibie MOPR przy ul Hutniczej 1a.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Informacje o projekcie można uzyskać w MOPR w Lublinie, ul. Koryznowej 2d oraz zostaną zamieszczone na stronie www.mopr.lublin.eu.

Wartość projektu ogółem: 590 208,13 zł, wartość dofinansowania: 560 707,63 zł.

Termin realizacji: 1.10.2018 r. - 30.09.2020 r.

V. Projekt „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin”. Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

W ramach projektu realizowane będą kompleksowe działania i formy wsparcia, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności społeczno-wychowawczych 20 opiekunów zastępczych jak i wzrostu umiejętności psychospołecznych 30 dzieci przebywających w tych rodzinach tj.:

 • Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE),
 • Wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia
  w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny),
 • Wsparcie psychologiczne.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Informacje o projekcie będą dostępne od października b.r. w MOPR w Lublinie, ul. Koryznowej 2d oraz zostaną zamieszczone na stronie www.mopr.lublin.eu.

Wartość projektu ogółem: 333 374,99 zł, wartość dofinansowania: 316 691,99 zł.

Planowany termin realizacji: 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.

Projekty już realizowane

1. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (IV) ”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego przez Miejski Urząd Pracy.

Uczestnicy: osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej należące co najmniej do jednej z grup: osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, rolników i członków ich rodzin.

Formy wsparcia:

 • szkolenia (40 osób),
 • staże (412 osób),
 • prace interwencyjne (40 osób),
 • refundacja doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (65 osób).

Termin realizacji: 01.01.2018r. - 31.03.2019r.
Wartość projektu wynosi 4 988 841,63 zł.

2. Od marca 2018 r. MOPR realizuje projekt pn. „Sami dla siebie”

Działanie 11.1 Aktywne włączenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin, poprzez realizację kompleksowych kontraktów socjalnych, w tym PAI. Uczestnicy to osoby w wieku 15-64 lata, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne - należące do III grupy osób sprofilowanych jako oddalone od rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne.

W ramach projektu do realizacji zaplanowano:

 • trening motywacyjno – wprowadzający,
 • warsztaty umiejętności społecznych,
 • kursy o charakterze zawodowym lub edukacyjnym,
 • pośrednictwo pracy.

Termin realizacji: 01.03.2018 r. - 29.02.2020 r.

Wartość projektu ogółem: 1 460 463,36 zł, wartość dofinansowania: 1 241 393,85 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać informację w MOPR w Lublinie, ul. Koryznowej 2d oraz w poszczególnych Filiach Ośrodka i na stronie www.mopr.lublin.eu.

3. Projekt „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" w ramach

Projekt zakłada m.in rozwój usług Punktu Domowej Opieki, rozwój działalności Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Niecałej i przy ul. Maszynowej oraz wsparcie działalności 11 Klubów Seniora w różnych formach, np. terapii zajęciowej, wsparcia psychologicznego, edukacji w zakresie nowoczesnych technologii, rehabilitacji ruchowej czy dowozu ciepłych posiłków.

Projekt realizowany jest od listopad 2017 r do 30 września 2020 r

Łączna wartość projektu to 3,7 mln zł, dofinansowanie w wysokości 3,12 mln zł,

4. Projekty inwestycyjne - budowa Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kolejnego Środowiskowego Domu Pomocy z miejscami całodobowego pobytu oraz dwóch Rodzinnych Domów Pomocy

na te projekty o wartości ponad 20 mln Samorząd Lublina uzyskał 13,5 mln zł dofinansowania.