W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pakiet informacji dla osób z niepełnosprawnościami

Pakiet informacji dla osób z niepełnosprawnościami
07.05.202007:40

Obecna sytuacja w kraju, związana z ogłoszonym stanem epidemii, budzi wiele wątpliwości i pytań związanych zarówno z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, jak i w sprawach dotyczących szczegółowych zagadnień i spraw indywidualnych. Sytuacja ta spowodowała także szereg zmian w zakresie spraw związanych z niepełnosprawnością. Z tego względu prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

W Urzędzie Miasta Lublin funkcjonuje Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, a w nim Ośrodek Informacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, z którym można kontaktować się telefonicznie (). Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dostępny jest pod numerem telefonu: 81 466 34 73.

Przypominamy o nowej formie wsparcia finansowego uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych realizowanej przez MOPR w Lublinie w ramach Modułu III programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Informacje na temat pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych – uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych zamieszone są na stronie.

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kolejne pytania budzące wątpliwości, jakie mają osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z ww. pomocy. oraz  pytania dotyczące innych zagadnień zgłaszanych przez niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.

NOWE PYTANIA I ODPOWIEDZI:

31. Mój syn uczęszcza do warsztatu terapii zajęciowej poza miastem, a mieszkamy w Lublinie. Gdzie mogę się ubiegać o pomoc PFRON w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"?

Wniosek o pomoc w ramach ww. Programu kieruje się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Mieszkańcy Lublina wnioski mogą składać od 10 kwietnia 2020 r. do 4 września 2020 roku elektronicznie przez platformę System Obsługi Wsparcia (www.sow.pfron.org.pl), pocztą tradycyjną do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, lub do pojemnika na korespondencję wystawionego w siedzibie Działu przy ul. Diamentowej 2 (z uwagi na wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów). Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 466 53 92 oraz 81 466 53 96.

32. W jakim terminie należy złożyć wniosek o środki PFRON z Programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", aby jednorazowo dopełnić wszystkich formalności ?

Wnioski na pomoc w wysokości 500 zł przez 3 miesiące można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. Z racji, że pomoc ta może zostać wypłacona jednorazowo, za wszystkie miesiące, w których WTZ, ŚDS czy inna placówka dzienna nie działała, zalecamy złożenie jednego wniosku po 10 maja br. Wówczas jeden wniosek obejmie wszystkie miesiące, na które pomoc ta może być udzielona. Adresatem wniosków jest Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20 – 447 Lublin. Preferowanym sposobem na złożenie wniosku jest wykorzystanie platformy SOW (www.sow.pfron.pl)

33. Moja córka ma orzeczenie o niepełnosprawności, ale uczęszcza do ogólnodostępnej szkoły czy pomoc PFRON z Modułu III jej się należy?

Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół ogólnodostępnych pomimo posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie są adresatami programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

34. W kwietniu miałem odbyć 10 dniową rehabilitację, refundowaną przez NFZ, obejmującą zabiegi odbywające się 5 dni w tygodniu czy mogę uzyskać pomoc w wysokości 500 zł z programu PFRON ponieważ moja rehabilitacja z powodu epidemii została odwołana ? 

Katalog placówek oraz adresatów, których obejmuje pomoc w wysokości 500 zł została szczegółowo określona w warunkach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Zabiegi w placówce rehabilitacyjnej, refundowane przez NFZ, pomimo odbywania się ich w trybie ciągłym przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych nie kwalifikują się do pomocy w ramach Modułu III programu.

35. Chciałabym złożyć wniosek na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, a w niedalekiej perspektywie także na dofinansowanie likwidacji barier technicznych. Jak obecnie, w stanie epidemii, realizowane są wnioski o pomoc z PFRON?

Wnioski o dofinansowania ze środków PFRON są przyjmowane w trybie ciągłym. Stan epidemii wymusił na Dziale ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie zalecenie składania wniosków drogą korespondencyjną (MOPR, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin) lub wrzucanie ich do urny wystawionej w siedzibie działu. Można także skorzystać z platformy SOW (www.sow.pfron.org.pl), w szczególności w przypadku wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, a także programów: „Aktywny samorząd” oraz "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – Moduł III. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Prosimy o szczególną staranność przy wypełnianiu wniosków oraz kompletowanie załączników, które są wyszczególnione w treści każdego z wniosków. Wówczas urzędnicy mają możliwość po przyjęciu wniosku rozpocząć procedurę jego rozpatrywania, a jednocześnie klient jednorazowo (bez uzupełniania wniosku) dopełnia wszystkich formalności.

Dofinansowania PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wypłacane są na bieżąco, przy czym dopiero uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia umożliwiła wypłatę dofinansowań w pełnym zakresie rzeczowym. Pozostałe zadania np.: likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu są rozpatrywane na warunkach nieodbiegających od tych, które były realizowane w ubiegłym roku. Osoby, które złożyły wnioski są informowane o sposobie jego rozpatrzenia, a w kolejnych krokach będą  przekazywane instrukcje bezpiecznego podpisywania umów na dofinansowanie poszczególnych przedmiotów.

36. W jakim terminie przy obowiązujących obostrzeniach w przemieszczaniu się będę mógł skorzystać z rehabilitacji?

Od 4 maja br. zostały otwarte gabinety fizjoterapii. Rehabilitacja może się odbywać, lecz przy jej świadczeniu muszą być przestrzegane rygory sanitarne. Podmioty prowadzące rehabilitację muszą dezynfekować pomieszczenia i sprzęt po każdym pacjencie, stosować środki ochrony osobistej, wizyty umawiać w bezpiecznych odstępach czasu.

37. Z jakich zabiegów rehabilitacyjnych można skorzystać w II etapie „odmrażania gospodarki” oraz na jakich warunkach będzie odbywała się rehabilitacja?

Pacjent, który ma skierowanie od lekarza (rehabilitacja refundowana przez NFZ) lub komercyjnie chce skorzystać z zabiegów, może je odbyć, lecz w ograniczonym zakresie. Niedostępne są np.: zabiegi fizykoterapeutyczne, tj. ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia. Te wyłączenia wynikają z potrzeby zachowania bezpieczeństwa. Ograniczone są zabiegi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem i jednocześnie sterylizacja urządzeń jest bardzo skomplikowana i trudna do wykonania po każdym pacjencie lub wykonuje się ją dla kilku pacjentów równocześnie. Fizjoterapeuci wrócili do pracy, ale zaleca się im pracę indywidualną z pacjentem, tzw. „jeden na jeden”.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

 • W stosunku do pacjentów:

Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.

 • Związane z warunkami pracy

W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę). Odległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta odgrodzenia (np. przepierzenia lub ścianki).

 • W stosunku do pracowników gabinetu

Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic (rekomendowane maseczki według załącznika nr 3 –  Maseczki Medyczne, opracowanego konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych) przez fizjoterapeutów, oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

Szczegółowe wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju pod adresem.

Pomimo ww. ogólnych zasad i wytycznych dotyczących świadczenia rehabilitacji od 4 maja zaleca się kontakt z placówką rehabilitacyjną w celu uzgodnienia warunków obywania rehabilitacji dla poszczególnych pacjentów.

38. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy w maju?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek do 24 maja przysługuje na dziecko:

 • legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub 
 • z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • oraz na dziecko zdrowe do 8 roku życia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy się ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy z powodu COVID-19 zamknięta została szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do którego uczęszcza jego dziecko.

39. Z uwagi na zagrożenia związane z koronowirusem chcę zdecydować o dalszym pozostaniu w domu z niepełnosprawnym synem. Jeśli placówka, do której uczęszcza syn -  ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy zostanie otwarty czy nadal będę miała prawo do zasiłku opiekuńczego ?

Nawet gdyby placówka została otwarta, a pracujący opiekun podjąłby decyzję o pozostaniu w domu dziecka z orzeczeniem lub dorosłej osoby niepełnosprawnej, i sprawowałby nad nią opiekę, także otrzymałby dodatkowy zasiłek opiekuńczy.  Identyczne zasady stosuje się w przypadku rolników opiekujących się dzieckiem lub dorosłą osobą z orzeczeniem.

40. Jak wygląda pomoc dla osób niesłyszących w formie tłumacza języka migowego?

Polski Związek Głuchych prowadzi infolinię dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią COVID-19. Zachęcamy do korzystania z narzędzi, które są najlepiej przygotowane do pomocy osobom niesłyszącym.

Jednocześnie informujemy, że tłumacz języka migowego zatrudniony w Urzędzie Miasta Lublin dyżuruje w maju codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 13.00, pomagając także w kontakcie z placówkami medycznymi. Przypominamy, że informacja w urzędzie jest także dostępna na:  i za pomocą tłumacza języka migowego na stronie internetowej urzędu.

Infolinia ogólnopolska powstała dzięki wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotacji Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz środkom własnym Polskiego Związku Głuchych. Infolinia będzie działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy. Infolinię obsługują tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu.

Z tłumaczami można się połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

 • komunikator Skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM
 • aplikacja tłumacz on-line języka migowego
 • komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.pzg.org.pl,  www.pzg.warszawa.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na profilu Polski Związek Głuchych Zarząd Główny i  PZG Warszawa.

41. Moje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ukończyło ważność 24 lutego br. 26 lutego na kolejnej komisji otrzymałem lekki stopień niepełnosprawności, od którego się odwołałem w dniu 2 marca. Miejski Zespół ds. Orzekania w dniu 6 marca 2020 r. przekazał moje odwołanie wraz z dokumentacją medyczną do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Obecnie nie mam wyznaczonego terminu komisji w Wojewódzkim Zespole. Zatem czy moje orzeczenie, wygasłe 24 lutego r., będzie przedłużone, a tym samym będzie uprawniało mnie do dalszych świadczeń np: zasiłku?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – tj. przed 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii lub do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jego przedłużenia jest złożenie w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia.

Orzeczenie wydane 26 lutego 2020 r. z uwagi na złożone odwołanie nie stało się orzeczeniem ostatecznym, nie weszło do obrotu prawnego i nie może stanowić podstawy do uzyskania ulg i uprawnień. Złożenie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r. (a taki warunek Pan spełnił) dotychczasowe orzeczenie osoby orzekanej powinno zostać przedłużone z mocy prawa do dnia zakończenia postępowania odwoławczego i uzyskania nowego orzeczenia faktycznie potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej.

 

***

23. Moja córka ma całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm). Obecnie mamy obowiązek noszenia maseczki, czy jako osoba z autyzmem może tego uniknąć?

Obowiązek zakrywania ust i nosa funkcjonuje w Polsce od 16 kwietnia br. Usta i nos można zasłonić również chustką, apaszką lub szalikiem. Ma to na celu ochronę innych osób, przed ewentualnym zarażeniem koronawirusem ze strony osób przechodzących COVID-19 bezobjawowo. Jeśli nawet w ten sposób osoby z niepełnosprawnościami lub ze względu na stan zdrowia nie są w stanie zakrywać ust i nosa, są wówczas zwolnione z tego obowiązku. Natomiast nie ma konieczności dokumentowania swojego stanu zdrowia czy niepełnosprawności w sytuacji interwencji służb.

Poniżej podajemy pełną listę osób i sytuacji,  w których nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje:

 • dzieci do lat 4;
 • osób, które pobrykają się z problemami z oddychaniem – nie ma konieczności okazania zaświadczenia, czy orzeczenia;
 • osoby, które ze względu na swój stan zdrowia, nie są w stanie same założyć i zdjąć maseczki – nie ma konieczności okazania zaświadczenia, czy orzeczenia;
 • osób jadących wspólnie autem, jeżeli razem mieszkają;
 • osób jadących autem razem z dzieckiem do 4 roku życia;
 • osób pracujących, jeżeli nie mają one kontaktu z osobami z zewnątrz – jeżeli bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów, muszą zakładać maseczkę;
 • kierowcy zbiorowego transportu publicznego oraz przewoźnicy prywatni, jeżeli są odgrodzeni odpowiednio od pasażerów;
 • osoby duchowne sprawujące obrzędy religijne;
 • rolnicy w czasie pracy w gospodarstwie;
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Służb Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, w czasie pełnienia swoich funkcji.

24. Szkoły zostały zamknięte do 24 maja br. Jakie są postanowienia w sprawie ewentualnego uruchomienia warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych?

Działalność warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy czy placówek wsparcia dziennego decyzją Wojewody Lubelskiego pozostaje zawieszona do dnia 10 maja br.   

25. Samorządy mają realizować nowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób, które nie mogą z uwagi na epidemię COVID 19 korzystać z warsztatu terapii zajęciowej. Jaka jest to pomoc i w jakim wymiarze można z niej skorzystać?

PFRON uruchomił nowy program pod nazwą: "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Osoby niepełnosprawne korzystające z placówek dziennych oraz spełniające kryteria mogą uzyskać wsparcie w kwocie po 500 zł przez trzy miesiące. O pomoc można się ubiegać od 10 kwietnia do 4 września 2020 roku.

Poniżej szczegółowo przedstawiamy do kogo jest kierowane wsparcie:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Uwaga: świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Program nie określa kryterium dochodowego, a świadczenia nie podlegają opodatkowaniu.

26. Mieszkam w Lublinie. Jak i gdzie mogę się ubiegać o pomoc w ramach programu PFRON w wysokości 500 zł z tytułu zamknięcia WTZ?

Należy wypełnić wniosek i wskazać w nim ośrodek, którego działalność została zawieszona, a z którego usług do tej pory osoba niepełnosprawna korzystała. Mieszkańcy Lublina wnioski mogą składać od 10 kwietnia 2020 roku do 4 września 2020 roku elektronicznie przez platformę System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl), pocztą tradycyjną do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, lub do pojemnika na korespondencję wystawionego w siedzibie Działu przy ul. Diamentowej 2 (z uwagi na wyłącznie bezpośredniej obsługi interesantów).

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 81 466 53 92 oraz 81 466 53 96.

27. Mam syna, który korzystał ze Środowiskowego Domu Samopomocy, który obecnie nie prowadzi zajęć i chcę się ubiegać o pomoc w ramach Modułu III "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". W jaki sposób muszę udokumentować „brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych"? Czy wystarczy moje oświadczenie czy powinnam uzyskać zaświadczenie z ŚDS?

W przypadku ubiegania się o pomoc w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" zaświadczenie nie jest dokumentem wymaganym do wniosku. Kryteria uprawniające do udziału w ramach Modułu III programu weryfikowane są na podstawie danych zawartych we wniosku oraz złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń.

28. Obecnie otrzymuję świadczenie opiekuńcze z ZUS na syna, który pobiera naukę w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Czy mogę się ubiegać o 500 zł w ramach nowego programu PFRON ?

Pomoc w ramach Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Świadczenie jednak nie przysługuje za miesiąc,
w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

29. Jeżeli pobieram 500 plus dla osób niesamodzielnych z ZUS, a obecnie będę się starać o pomoc w ramach Modułu III programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Czy skorzystanie ze środków PFRON uniemożliwi mi pobieranie 500 plus z ZUS-u?

Przedstawiciel biura prasowego MRPiPS informuje, że wypłata świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych nie jest zagrożone. Tzw. 500+ dla osób niepełnosprawnych jest cały czas wypłacane, a pomoc z PFRON nie wpływa na jego wysokość, czy też zawieszenie.   

Przypominamy, że od 1 października 2019 r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać świadczenie uzupełniające na pokrycie kosztów związanych z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną. Świadczenie jest adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość brutto tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy 1700 zł.

30. Jeżeli złożę wniosek o środki PFRON w wysokości 500 zł w maju lub czerwcu, czy wypłata nastąpi za wcześniejsze miesiące np. marzec i kwiecień?

Wniosek złożony przez adresata programu np. w maju 2020 roku może dotyczyć również poprzednich miesięcy (marca, kwietnia). Należy podkreślić, iż świadczenie w ramach Modułu III programu nie podlega rozliczeniu i kontroli przez Realizatora programu i PFRON. Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 4 września 2020 r. Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące, także z uwzględnieniem marca.

 

***

1. Złożyłem po raz pierwszy wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zostałem powiadomiony o zawieszeniu posiedzeń zespołu? Co teraz, kiedy i jak otrzymam orzeczenie?

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności reguluje kwestie orzekania w związku ze stanem epidemii w Polsce wywołanym COVID-19. Orzeczenie o niepełnosprawności może być obecnie wydane bez bezpośredniego badania osoby, która o nie wnioskuje. Zgodnie z rozporządzeniem lekarz, przewodniczący komisji orzeczniczej, może ocenić stan zdrowia osoby występującej o orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o orzeczenie, jeśli uzna ją za wystarczającą. Trwający stan epidemii znacząco wpływa na organizację pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył.

Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności oczekuje obecnie na uszczegółowienie powyższych regulacji.

2. Miałem mieć komisję lekarską w ZUS. Czy teraz muszę czekać do końca stanu epidemii?

W postępowaniach orzeczniczych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przyjęte zostały podobne rozwiązania. Każdy lekarz – członek zespołu – bez względu na posiadaną specjalizację, stosuje te same kryteria i standardy postępowania o wydanie orzeczenia, sporządza ocenę i określa funkcjonowanie osób orzekanych na tych samych poziomach. Taki lekarz nie przeprowadza badania osoby zainteresowanej, jego zadaniem jest ustalenie rodzaju i zakresu ograniczeń, będących skutkiem rozpoznanych przez lekarza specjalistę schorzeń, na podstawie dostarczonej dokumentacji.

3. Moje dziecko miało orzeczenie ważne do końca lutego, komisję w MZOON wyznaczoną na koniec marca odwołano. Co teraz? Pobieram świadczenie opiekuńcze na dziecko? Przecież bez orzeczenia stracę świadczenie?

W uchwalonej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czytamy, że „z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”:

 1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła do 90 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, to zachowuje ono ważność:
  • pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia,
  • nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy, to zachowuje ono ważność nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 3. jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);
 4. jeśli ważność orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub samodzielnej egzystencji upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu, zachowuje ono ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia;
 5. także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji;
 6. powyższe zasady dotyczące orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji mają zastosowanie także w stosunku do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy).

4. Czekałem na komisję orzekającą o stopniu niepełnosprawności, gdyż moje orzeczenie było na czas określony. Otrzymałem informację o odwołaniu komisji. Co muszę teraz zrobić? Najbardziej zależy mi na karcie parkingowej, której ważność kończy się wraz z końcem ważności orzeczenia.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach (punkt wyżej), także karty parkingowe zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podobnie wydłużeniu ulega także termin ważności m.in. legitymacji emeryta-rencisty.

5. Jestem mamą 16 letniej uczennicy szkoły specjalnej, wraz z zamknięciem placówki zmuszona byłam organizować opiekę dodatkową rodzinną nad córką, bo ja pracuję. Czytałam, że będzie możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Na jakich zasadach? Jakie dokumenty muszę złożyć?

Jak czytamy w/w ustawie, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie mógł otrzymać rodzic pracujący, zwolniony z wykonywania pracy, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek będzie przysługiwał na dziecko, w wieku do ukończenia 8 lat oraz na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, albo z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia 18 r.ż.

W związku z tym, osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca br. może:

 • złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy lub kolejny okres.

Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten (oświadczenie) zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów albo wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym.

Do wypłaty zasiłku opiekuńczego wymagane są dokumenty na ogólnych zasadach, w tym wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (w tym przypadku skoro decyzja o zamknięciu placówek miała miejsce 20 marca br., to należy uznać, że jest to nieprzewidziane zamknięcie placówki). W takim przypadku, po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., taki wniosek będzie potraktowany  jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Obecnie zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach dziennych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązuje do dnia 10 kwietnia 2020 r.

6. Mam dorosłego niepełnosprawnego syna, zawieszona jest działalność środowiskowych domów samopomocy. Do tej pory korzystałam ze zwolnienia lekarskiego, by móc się nim opiekować. Czy to prawda, że teraz będę mógł skorzystać ze specjalnego zasiłku?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni będzie także się należał ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością, gdy zamknięta zostanie szkoła, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, ośrodek wsparcia, warsztat terapii zajęciowej czy inna placówka dziennego pobytu o podobnym charakterze, do której uczęszcza jego dziecko.

Zależnie od rozwoju sytuacji rząd będzie mógł wydłużyć okres wypłacania zasiłku.

7. Jestem osobą starszą i niepełnosprawną. Mam problemy z poruszaniem się. Gdzie mogę się zgłosić o pomoc w zakupach zwłaszcza, że słyszę ogłoszenia, aby osoby starsze ograniczyły wychodzenie z domu?

Osoby starsze i z niepełnosprawnościami, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod następujące numery telefonów: tel. . W miarę możliwości i zapotrzebowania pomocy udzielają pracownicy socjalni lub/i współpracujący z MOPR wolontariusze organizacji pozarządowych oraz innych jednostek i służb.

8. Jestem osobą głuchą, jak mogę skorzystać z e-porady lekarskiej skoro potrzebuję tłumacza języka migowego a poradnia tłumacza nie zapewnia? Sms nie wystarczy do kontaktu i uzyskania porady.

W związku ze zgłaszanymi uwagami dotyczącymi znacznie utrudnionego dostępu osób Głuchych i niesłyszących do usług medycznych w ramach zalecanej obecnie formy e-porady, Urząd Miasta Lublin  informuje  o możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego realizującego usługi na rzecz Urzędu. Kto może skorzystać z tej pomocy?

 • osoby Głuche lub niesłyszące porozumiewające się za pomocą języka migowego, 
 • osoby Głuche, niesłyszące, która nie mają w najbliższej rodzinie wsparcia ze strony osoby porozumiewającej się mową. 

Jak wygląda pomoc?

 • Jest to wsparcie poprzez wybrany przez Państwa komunikator (Glide, WhatsApp, Messenger, e-mail, sms) z tłumaczem języka migowego.
 • Tłumacz pomoże w kontakcie telefonicznym z placówką służby zdrowia.

Kontakt z Panią Tłumacz Magdaleną Gach jest możliwy w następujący sposób:

 • sms: 607 211 608
 • adres mailowy:
 • w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00-12 oraz od 13-16. 

Zapraszamy osoby niesłyszące lub niedosłyszące do skorzystania z tej usługi. 

9. Gdzie i w jaki sposób informację o obecnej sytuacji i wsparcie mogą otrzymać osoby głuche lub niedosłyszące? Czy są jakieś specjalne numery telefonów lub adresy mailowe?

Osoby niesłyszące i niedosłyszące swoje pytania i wątpliwości dotyczące epidemii mogą wysłać smsem pod numer : 693 397 185  (całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie).

Jeśli osoba jest niesamodzielna, nie ma nikogo bliskiego i potrzebuje wsparcia może wysłać SMS pod numer:  882 431 094  (telefon kontaktowy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie).

Informacje te są zawarte na stronie Urzędu Miasta Lublin www.niepelnosprawni.lublin.eu także w wersji z tłumaczeniem na polski język migowy.

W związku z tym, iż z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem Urząd Miasta Lublin nie przyjmuje klientów, informacja dla osób głuchych w urzędzie jest dostępna na:  oraz za pomocą tłumacza języka migowego online na stronie internetowej urzędu.

Przypominamy także, że osobiście w Urzędzie można tylko zgłosić: urodzenie dziecka, odebrać dowód osobisty i sporządzić akt zgonu przy ul. Leszczyńskiego 20.

pozostałych sprawach dokumenty należy składać elektronicznie, za pomocą poczty lub do urn w miejscach: 

 • ul. Wieniawskiej 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12A,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Leszczyńskiego 20,
 • ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 • ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji),
 • pl. Litewski 1 (w zakresie spraw Biura Zamówień Publicznych);
 • ul. Peowiaków 13 (w zakresie spraw Wydziału Spraw Mieszkaniowych)

10. Do kiedy obowiązuje zawieszenie działalności WTZ-ów, a co z pracownikami i ze środkami na ich działalność?

W związku ze stanem epidemii, zgodnie z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 24 marca 2020 roku działalność placówek dziennych została zawieszona do 10 kwietnia, dotyczy to także zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowych. Jednostki mogą liczyć na finansowanie, pomimo braku zajęć.

11. Czy i w jaki sposób zostanie przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności?

Osoby niepełnosprawne zachowają dotychczasowy status i będą mogły korzystać z ulg, świadczeń i uprawnień przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli ważność orzeczenia upłynęła do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa i zainteresowany złożył w tym terminie kolejny wniosek o wydanie orzeczenia, wówczas regulacja zakłada wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Wydłużeniu ulegają również orzeczenia, których ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy.

12. W jaki sposób i do kiedy zostaną przedłużone świadczenia z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi w sytuacji, kiedy orzeczenie tych osób straciło ważność?

Po wejściu w życie specustawy wszystkie świadczenia zachowują ważność w odniesieniu do orzeczeń, których termin upływa po 1 kwietnia 2020 roku (tj. od dnia wejścia ustawy w życie). Świadczenia z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną zostają przedłużone automatycznie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie będzie nadal je wypłacał.
W przypadku kiedy orzeczenie utraciło ważność przed 1 kwietnia 2020 roku, pracownicy MOPR będą weryfikować w porozumieniu z Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy wniosek o kolejne orzeczenie zostało złożone w terminie obowiązywania ostatniego orzeczenia. Jeśli termin ten został przez klienta pomocy dochowany świadczenia nadal będą wypłacane.

13. Gdzie osoby Głuche mogą uzyskać informacje o bieżącej sytuacji w kraju, o obowiązujących zaleceniach, przepisach itp. z tłumaczeniem na język migowy?

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polski Związek Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomili wideoinfolinię dla osób Głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią COVID-19.

Infolinię będą obsługiwali tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy będą pracować w systemie zmianowym na smartphonach lub laptopach z dostępem do Internetu.

Osoba Głucha będzie mogła zadzwonić na infolinię i uzyskać informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona. Z infolinii,  oprócz osób z wadą słuchu, skorzystają też placówki służby zdrowia, służby ratownictwa medycznego. Może się okazać to kluczowe, bo ułatwi przeprowadzenie wywiadów lekarskich z pacjentami, przyśpieszy ewentualną diagnozę i leczenie.

Z tłumaczami  będzie można się połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

 • komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM
 • aplikacja tłumacz on-line języka migowego
 • komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr  609 939 546

Narzędzie działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i pomocy.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

 • www.pzg.org.pl
 • www.pzg.warszawa.pl

oraz portalu społecznościowym Facebook na profilu Polski Związek Głuchych Zarząd Główny i  PZG Warszawa

 • https://www.pzg.org.pl/category/news/
 • https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/aktualnosci/infolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-osob-gluchych-efekt-wspolpracy-dla-dostepnosci/

Także na stronach internetowych Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina zamieszczane są bieżące komunikaty skierowane do osób niepełnosprawnych, w tym filmy z tłumaczeniem najważniejszych informacji na język migowy.

14. Miałam zaplanowaną rehabilitację ambulatoryjną zaraz po świętach. Czy będę mogła z niej skorzystać?

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, z wyjątkiem przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Placówki świadczące usługi rehabilitacyjne, stosując się do obostrzeń, ograniczają do niezbędnego minimum lub czasowo zawieszają udzielanie świadczeń wykonywanych planowo. Zatem ww. rehabilitacja nie odbędzie się. W celu uzgodnienia szczegółów należy skontaktować się z placówką, w której planowane jest leczenie.

15. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu środków pomocniczych w sytuacji braku bezpośredniej obsługi klienta w MOPR?

Od 1 stycznia 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie umożliwił składanie wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną. Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP mogą złożyć wnioski w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl). Dzięki temu wnioski można składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Do wniosków przygotowanych przez zespół SOW zostaną dołączone wykazy załączników.

W takiej formie można także złożyć wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Osoby, które nie mają możliwości złożenia wniosków elektronicznie mogą je przesłać pocztą lub wrzucić do urny umieszczonej w budynku, w którym mieści się Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR przy ul. Diamentowej 2 (aktualne godziny pracy od pn -pt: 8.00- 15.00).

16. Kto może skorzystać z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej? W jakich formach przedsiębiorca zatrudniający osoby z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc?

Tarcza antykryzysowa to projekt, który ma pomóc wszystkim dotkniętym gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa, w tym także pracownikom niepełnosprawnym czy osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą. Oznacza to, że obejmie zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców, ponieważ – w założeniu – ma ratować miejsca pracy oraz płynność finansową firm.

Zaproponowane przez rząd formy pomocy zawarte w projekcie tarczy antykryzysowej to: „postojowe” – dla pracowników firm, które wstrzymały działalność na czas epidemii; dopłata do pensji – wsparcie dla pracowników tych firm, które wciąż działają; jednorazowa zapomoga – dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na tzw. śmieciówkach, przejęcie opłacania składek ZUS przez Państwo, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie; zmiany w podatkach – mowa np. o wcześniejszym zwrocie, zmianach terminów, czy zniesieniu opłaty prolongacyjnej; zasiłki – dla osób na zwolnieniu lekarskim.

Poniżej link do strony rządowej z informacjami nt. tarczy antykryzysowej:

17. Jaką pomoc otrzymają zakłady pracy chronionej ?

Wsparcie dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej w okresie walki z pandemią koronawirusa polega na możliwości przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących pracownikami (a także byłymi niepracującymi pracownikami), wykonawcami pracy nakładczej lub innymi osobami świadczącymi pracę na rzecz dysponenta tego funduszu. Ponadto, pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej mogliby przeznaczyć je na wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zachowania ciągłości działalności gospodarczej.

18. Zatrudniam osoby niepełnosprawne. Na jakie dopłaty do wynagrodzeń mogę liczyć w obecnej sytuacji z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych ?

Ustawa zakłada zwiększone dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych. Celem tego zapisu jest zapewnienie ciągłości zatrudnienia osób niepełnoprawnych. Ustawa zakłada podwyższenie:

 • podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł,
 • podstawy kwoty bazowej na osoby stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200 zł,
 • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach z 600 zł do 1200zł, w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dodatku do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach  z 600 zł do 900 zł, w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

19. W jaki sposób mogę przedłużyć zasiłek opiekuńczy ze względu na opiekę nad niepełnosprawnym 14-letnim synem?

W czwartek 9 kwietnia br. Rada Ministrów podjęła decyzję o kolejnym wydłużeniu terminu zamknięcia szkół do 26 kwietnia. Prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek zyskają rodzice dzieci do 18 roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także opiekujący się dorosłym niepełnosprawnym.
Zmiana terminu nie będzie wiązać się z jakimikolwiek dodatkowymi formalnościami – wystarczy tak jak dotychczas złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy (wzór dokumentu dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), w którym rodzic określi okres, w którym chciałby pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na opiekę nad dzieckiem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany do dnia 26 kwietnia na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

20. Złożyłam odwołanie od decyzji komisji ds. orzekania i obecnie nie posiadam orzeczenia? W jaki sposób będę mogła uzyskać orzeczenie?

Powyższą sytuację reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r. poz. 534), które weszło w życie w dniu 27 marca 2020 r.
W § 2 ww. rozporządzenia dopuszcza się możliwość sporządzenia oceny stanu zdrowia bez bezpośredniego badania osoby, w stosunku do której ma zostać wydane orzeczenie. Wymagane jest wówczas, aby dołączona do wniosku dokumentacja medyczna była wystarczająca do wydania oceny. W stanie epidemii orzeczenie może zostać wydane bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby orzekanej. 

21. Obecnie obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się. Jako osoba niepełnosprawna potrzebuję opiekuna podczas poruszania się, w jaki sposób mogę to zorganizować?

Osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie (podobnie, jak rodzice z dziećmi wymagającymi opieki tj. do 13 roku życia), podlegają wyłączeniu z obowiązku ograniczeń w przemieszczaniu się. Ograniczenie dotyczy przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się można w przypadku:
 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np. niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach. Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

22. Gdzie osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny mogą uzyskać w Lublinie informacje o obecnej sytuacji i możliwości pomocy i wsparcia?

W związku z epidemią koronawirusa, informujemy o ważnych numerach telefonów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Pod poniższymi numerami można otrzymać wsparcie w zakresie codziennego funkcjonowania oraz wsparcie psychologiczne.

 • 81 466 53 30 oraz 882 431 094 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych
 • 81 466 30 80 - Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 – 15.30,
 • 81 466 30 83 - Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 15.30,
 • 81 466 34 60, 466 34 65, 466 34 73, 466 34 69, 466 34 66 - informacja telefoniczna Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 • 81 466 55 46, 81 466 55 47, 81 466 55 48 - Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 19.00, pomoc psychologiczna
 • 733 588 900 - całodobowy Telefon Zaufania
 • 733 588 600 - Telefon Zaufania, czynny w godz. 7.00 – 19.00

Dodatkowe linie telefoniczne ze wsparciem psychologicznym:

 • 796 681 435 - dyżur interwencyjny, socjalny, czynny wtorek w godz 7.00 – 13.00
 • 796 679 896 - czynny wtorek w godz. 13.00 – 19.00
 • 576 705 528 - czynny środa w godz. 7.00 – 13.00
 • 576 704 832 - czynny środa w godz. 13.00 – 19.00
 • 534 803 933 - czynny czwartek w godz.  7.00 – 13.00
 • 576 705 517 - czynny czwartek w godz. 13.00 – 19.00
 • 534 803 920 - czynny piątek w godz. 7.00 – 13.00
 • 534 803 934 - czynny piątek w godz. 13.00 – 19.00

Inne istotne numery:

 • 693 397 185 - całodobowy telefon alarmowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
 • 800 190 590 - infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia
 • 22 560 16 00 - podstawowa infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00.

Dodatkowe numery telefonów ZUS, pod którymi pracownicy ZUS odpowiadają na pytania w najważniejszych aktualnie sprawach:

 • 22 290 87 01 informacje ZUS na temat świadczeń podczas kwarantanny lub izolacji oraz zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, placówki dziennej.
 • 22 290 87 02 informacja ZUS o wsparciu dla przedsiębiorców.
 • 22 290 87 03 informacje ZUS w sprawie odwołanych badań lekarskich i rehabilitacji leczniczej.

Infolinie ZUS działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.