W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pakiet MOPR - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pakiet MOPR - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
02.04.202011:40

Prezentujemy pakiet informacji dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w związku z wprowadzonym stanem epidemii. Podstawowe numery telefonów i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zgromadzone są w jednym miejscu, by każdy mógł dogodnie znaleźć potrzebne informacje.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi zgłaszane przez mieszkańców Lublina korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie związane z ograniczonym dostępem do instytucji:

1. Korzystam ze świadczeń rodzinnych, ze świadczeń pomocy społecznej, a wypłaty zasiłków odbierałam dotychczas w formie autowypłaty w placówkach banku, jak mogę zmienić formę płatności na przelew bankowy?

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiczną występującą na terenie Polski oraz możliwość wprowadzania dalszych ograniczeń w funkcjonowaniu placówek banku rekomendujemy osobom korzystającym z autowypłaty świadczeń z MOPR, zmianę formy wypłaty – na rachunek bankowy (posiadany bądź wskazany).

Zgłoszenia zmiany formy wypłaty można dokonać podając dane osobowe i wskazany rachunek bankowy :

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego - jeżeli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;
 • za pośrednictwem pojemników umieszczonych w siedzibach MOPR Lublinie;
 • oraz w wyjątkowych sytuacjach, za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail), po dokonaniu telefonicznej weryfikacji przez pracownika merytorycznego MOPR.

2. Czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie rozpatruje zgłoszenia o pomoc osób dotychczas nie korzystających ze wsparcia:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie cały czas realizuje swoje zadania statutowe i zabezpiecza wsparcie osobom potrzebującym. Zmieniły się jedynie formy Kontaktu z pracownikami MOPR. Z uwagi na epidemię zrezygnowano z bezpośredniej obsługi interesantów na poczet kontaktu zdalnego tj. elektronicznego i telefonicznego. Pracownicy socjalni nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób korzystających już z pomocy czy też dopiero oczekujących wsparcia. Ich sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa ustalana jest w drodze kontaktu telefonicznego, a następnie weryfikowana w oparciu o dokumenty, oświadczenia przesłane elektronicznie jak również w oparciu o informacje udostępnione przez inne instytucje.

Obecnie kontakt z MOPR w Lublinie przebiega w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP);
 • za pośrednictwem operatora pocztowego (listownie);
 • za pośrednictwem pojemników umieszczonych w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • za pośrednictwem telefonów.

Dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów i filii MOPR w Lublinie:

 1. MOPR, ul. Koryznowej 2 d: tel. :
 2. Filia Nr 1 MOPR, ul. Lubartowska 6-8: tel. ;
 3. Filia Nr 2 MOPR, ul. Hutnicza 2: tel.;
 4. Filia Nr 3 MOPR, ul. Mieszka I 4: tel. ;
 5. Filia Nr 4 MOPR, ul. Kompozytorów Polskich 8: tel. ;
 6. Filia Nr 5 MOPR, ul. Nałkowskich 114: tel.
 7. Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR, ul. Głęboka 11: tel.;
 8. Specjalistyczna poradnia dla rodzin MOPR, ul. Popiełuszki 28: tel. ;
 9. Dział ds. osób niepełnosprawnych MOPR, ul. Diamentowa 2: tel. ;
 10. Wydział świadczeń socjalnych MOPR, ul. Zemborzycka 88-92: tel. ;
 11. Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej MOPR, ul. Poniatowskiego 4, tel. .

3. Straciłem pracę i nie mam dochodu, z jakich form pomocy mogę skorzystać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

W przypadku utraty dochodów spowodowanych utratą pracy zarobkowej rodziny mogą skorzystać z zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) oraz ze świadczeń finansowych przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W przypadku zasiłków rodzinnych uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia
 • albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego ze strony MOPR - (https://www.mopr.lublin.eu/id=poradnik/swiadczenia_rodzinne/zasilek_rodzinny)

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy:

 • przesłać drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub
 • przesłać pocztą tradycyjną,
 • złożyć w MOPR Lublin Wydział świadczeń socjalnych ul. Zemborzycka 88-92 do pojemnika na korespondencję wystawionego w okolicach wejścia do siedziby Wydziału.

O pomoc finansową realizowaną na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) mogą starać się osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej oraz trudnej sytuacji finansowej, o osiągany przez nie dochód nie przekracza:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 701 zł,
 • w przypadku osoby w rodzinie kwoty 528 zł.

W przypadku powyższych świadczeń brak jest formalnych wzorów wniosków, wystarczy zwykłe podanie z danymi adresowymi i telefonicznymi osoby zainteresowanej.

Zgłoszenie o pomoc należy:

 • przesłać pocztą tradycyjną,
 • przesłać pocztą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres poczty elektronicznej,
 • złożyć do pojemników wystawionych przez siedzibami MOPR w Lublinie
 • zgłosić telefonicznie.

Adresy i telefony MOPR:

 • MOPR, ul. Koryznowej 2 d: tel. :
 • Filia Nr 1 MOPR, ul. Lubartowska 6-8: tel. ;
 • Filia Nr 2 MOPR, ul. Hutnicza 2: tel. ;
 • Filia Nr 3 MOPR, ul. Mieszka I 4: ;
 • Filia Nr 4 MOPR, ul. Kompozytorów Polskich 8: tel. ;
 • Filia Nr 5 MOPR, ul. Nałkowskich 114: tel.

Podstawą przyznania zasiłków realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, który aktualnie zastąpiony został rozmową telefoniczną w drodze której ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osoby zainteresowanej pomocą – dlatego też należy pamiętać o tym, aby podać swój numer telefonu.

4. Jestem osoba starszą i niepełnosprawną, z uwagi na epidemię obawiam się wyjść z mieszkania zwłaszcza po zakupy, gdzie mogę się zgłosić po wsparcie w ich realizacji.

Osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie pod następujące numery telefonów: tel. . Pracownicy Ośrodka kontaktują osoby niesamodzielne ze współpracującymi z MOPR wolontariuszami, którzy realizują niezbędne zakupy.

Ponadto dla Seniorów w wieku 65+ ustalone zostały godziny, w których to wyłącznie Seniorzy będą mogli robić zakupy w sklepach. Jest to przedział czasowy od godziny 10.00 do godziny 12.00.

5. Moje dziecko korzystało z obiadów szkolnych przyznanych przez MOPR, teraz szkoły są zamknięte, co w tej sytuacji mam zrobić, czy przyznana pomoc przepada?

W sytuacji braku możliwości realizacji przyznanej przez MOPR pomocy w formie gorącego posiłku w szkole, należy zgłosić się (telefonicznie lub elektronicznie) do właściwego pracownika socjalnego z wnioskiem o zamianę wsparcia na świadczenie pieniężne na zakup artykułów spożywczych.

6. Jestem na kwarantannie nie mam nikogo bliskiego, kto dostarczy mi niezbędne zakupy, gdzie mam się zgłosić?

W sytuacji odbywania kwarantanny domowej Miasto Lublin zabezpiecza najistotniejsze potrzeby osób poddanych kwarantannie.

W takich przypadkach pracownicy MOPR w Lublinie dokonują telefonicznego rozeznania potrzeb, a następnie realizują zakupy i wraz ze Strażą Miejską dostarczają je na miejsce kwarantanny – pod drzwi domu lub mieszkania, bez kontaktu bezpośredniego z odizolowaną osobą i z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych w tym zakresie.

Potrzebę tego rodzaju pomocy należy zgłaszać pod następujące numery telefonów: tel. .

7. Jestem poddany kwarantannie domowej czy pracownicy MOPR mogą wyprowadzać mojego psa?

Główny Inspektorat Weterynarii wydał zalecenia dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi w trakcie kwarantanny. Nie ma żadnych przeszkód, aby w okresie kwarantanny opiekę nad swoimi zwierzętami na terenie domu lub gospodarstwa sprawował ich posiadacz, o ile stan zdrowia mu na to pozwala i nie musi się on w związku z tym nigdzie przemieszczać.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawana kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny:

 • przekazać psa rodzinie i znajomym (dla bezpieczeństwa nowych opiekunów pies powinien zostać wykąpany),
 • szukać wsparcia u wolontariuszy (Centrum Wolontariatu) oraz u członków organizacji społecznych.

Psa trzeba przekazać tej osobie przed drzwiami mieszkania, unikając bliskiego kontaktu.

Jeśli jest osobą, która podejmie się wyprowadzania zwierzęcia na spacer – to osoba ta powinna zachować szczególną ostrożność polegającą na:

 • odebraniu zwierzęcia z klatki schodowej bez wchodzenia do mieszkania osoby przebywającej na kwarantannie,
 • stosowaniu rękawiczek jednorazowego użytku,
 • zachowaniu dystansu - nie wolno psa głaskać.

8. Z uwagi na izolację i zagrożenie epidemią mam stany lękowe i depresyjne, jak mogę skorzystać ze wsparcia specjalistów?

W takich przypadkach mieszkańcy Lublina mogą skorzystać z telefonicznych porad specjalistów. Pomoc psychologiczna świadczona jest przez pracowników Specjalistycznej Poradni dla Rodzin MOPR w Lublinie oraz przez pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Wsparcie psychologiczne dla Mieszkańców Lublina dostępne jest w godzinach od 7.30 do 19.00, od poniedziałku do piątku, pod następującymi numerami telefonów:

Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są pod numerami:

 • 733 588 900 - całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • 733 588 600 - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 19.00.

Od 20 marca uruchomione zostały dodatkowe linie telefoniczne ze wsparciem psychologicznym, działające według następującego harmonogramu:

9. Jestem studentką i w ramach wolontariatu chciałam pomóc dzieciom z domu dziecka w nauce, czy jest to możliwe?

Z uwagi na stan epidemii (a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego) w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych wydany został do odwołania zakaz odwiedzin osób z zewnątrz, jak również ograniczono wyjścia dzieci do niezbędnego minimum – tylko w istotnych kwestiach np. zdrowotnych. Działanie to przede wszystkim ma na celu bezpieczeństwo zarówno dzieci przebywających w placówkach jak i pracowników placówek poprzez ich ochronę przed bezpośrednimi kontaktami zewnętrznymi, a w konsekwencji przed zagrożeniami związanymi z zachorowaniami na Covid-19. Jedyny możliwy w chwili obecnej kontakt z dziećmi to kontakt zdalny – telefoniczny lub elektroniczny.

10. Mam syna Jana ze stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie obowiązywało do lutego 2020 r. Termin komisji wyznaczony w miesiącu marcu został odwołany. Czy świadczenie pielęgnacyjne będzie przedłużone wraz z ubezpieczeniem?

Z uwagi na ogłoszony w naszym kraju stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego) przedłużeniu ulegnie okres ważności dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanych okresowo. 

Tzw. specustawa wprowadziła następujące rozwiązania:

 • orzeczenia, których ważność upłynęła w okresie od dnia 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r. zachowują ważność nie dłużej niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) pod warunkiem złożenia w terminie do dnia 7 marca 2020 r. kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia;
 • orzeczenia, którego ważność upływa od dnia 8 marca 2020 r. zachowują ważność nie dłużej niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Przedłużenie okresu ważności orzeczenia powoduje przedłużenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (wraz z ubezpieczeniem) z urzędu.

Ważne!

Przedłużenie prawa do świadczeń z urzędu dotyczy również innych świadczeń opiekuńczych i rodzinnych, w przypadku których jednym z warunków przyznania jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tj.: zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, a także specjalnych zasiłków opiekuńczych, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej poza miejscem zamieszkania.

11. Urodziło nam się dziecko, czy mimo stanu epidemii możemy wystąpić o świadczenie 500+ i będzie ono przyznane i wypłacone?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie mimo stanu epidemii realizuje swoje zadania statutowe i zabezpiecza wsparcie osobom potrzebującym. Zmieniły się jedynie formy kontaktu z pracownikami MOPR. Zrezygnowano z bezpośredniej obsługi interesantów na rzecz kontaktu zdalnego tj. elektronicznego i telefonicznego. Oznacza to, że wnioski od osób zainteresowanych świadczeniem 500+ cały czas są obsługiwane.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę i bez wymogu ustalania alimentów na dzieci od drugiego rodzica, w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

Co istotne, świadczenie 500+ można uzyskać nie wychodząc z domu. Wniosek o świadczenie wychowawcze wysyłamy za pośrednictwem bankowości elektroniczej, portalu Emp@tia lub portalu PUE ZUS. Natomiast informacja o przyznaniu świadczenia przyjdzie do na wskazany adres poczty elektronicznej, a przelew na wskazane konto bankowe.

Ważne!

Wypłaty zarówno świadczenia 500+ jak i pozostałych świadczeń i zasiłków realizowanych przez MOPR w Lublinie nie są zagrożone i dokonywane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.