W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
21.03.202309:04

21 marca rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klasy I w tych szkołach podstawowych, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Nabór dotyczy także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rekrutujących się do oddziałów integracyjnych oraz kandydatów do oddziału sportowego. Postępowanie rekrutacyjne trwa do 28 marca do godz. 14.00.

– W procesie rekrutacyjnym na wolne miejsca, których po zakończeniu naboru pozostało ponad 570, mogą wziąć udział uczniowie spoza obwodów danej szkoły. O ich przyjęciu decydować będzie spełnienie określonych kryteriów, wyrażone ilością przyznanych punktów. Najwięcej uzyskują dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły, premiowane są również rodziny, które rozliczają podatek dochodowy w Lublinie – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Do 13 marca w szkołach podstawowych przyjmowane były zgłoszenia kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły. Wniosek złożyło 2414 kandydatów, z tego ze względów formalnych zaakceptowano 2377 wniosków. Szkoły, które po tym etapie dysponują wolnymi miejscami rozpoczynają dziś rekrutację kandydatów spoza obwodu. Rusza także rekrutacja kandydatów z orzeczeniem do oddziałów integracyjnych oraz rekrutacja do oddziału sportowego. Do dyspozycji kandydatów, którzy chcą kształcić się w innej szkole niż obwodowa dostępnych jest 574 miejsc.

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym na wniosek rodzica. Kandydat wybiera maksymalnie 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Lublin, które wskazuje we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów ogólnodostępnych decydują kryteria gminne oraz kryteria ustawowe. Kryteria gminne:

  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt,
  • kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt,
  • rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin, jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt,
  • jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt,
  • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Lublina – 1 pkt,
  • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt,
  • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie zostały zapisane do szkoły obwodowej, mogą złożyć wniosek rekrutacyjny do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem (edukacja włączająca) lub do klasy integracyjnej na miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Oddziały integracyjne dostępne są w Szkołach Podstawowych nr: 15, 28, 32, 43 oraz 51.

Oddział sportowy (dyscyplina sportowa: pływanie), dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 23, ul. Podzamcze 9. Rekrutując kandydata do klasy sportowej, do wniosku rekrutacyjnego należy dołączyć orzeczenie lekarskie, które potwierdza stan zdrowia dziecka umożliwiający podjęcie nauki w oddziale oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego. Kandydat musi przystąpić do prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy i uzyskać pozytywny wynik kwalifikujący do przyjęcia do oddziału.

Wniosek rekrutacyjny znajduje się na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu, w zakładce Aplikacje dla rodziców. Po wybraniu z listy punktu Nabór do szkół podstawowych uruchamia się panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły,
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki Pliki do pobrania, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.