W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (14 grudnia 2023 r.)

Sesja Rady Miasta Lublin (14 grudnia 2023 r.)
08.12.202313:20

Obrady odbywać się będą 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad LV sesji Rady Miasta Lublin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LIV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 2007-1).
 6. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2024 r. (druk nr 1976-1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2024 rok (druk nr 1972-1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1973-1).
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Statutu Rady Seniorów Miasta Lublin (druk nr 2001-1);
  • skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie w sprawie braku odpowiedzi na złożony wniosek (druk nr 2010-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • skargi na działanie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie (druk nr 2011-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1977-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1978);
  • emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 1979-1);
  • zamiaru likwidacji Przedszkola nr 49 w Lublinie (druk nr 2008-1);
  • włączenia Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Zawodowej Prace Budowlane w Lublinie w skład Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (druk nr 1993-1);
  • projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 2014-1);
  • przyjęcia wieloletniego programu osłonowego Miasta Lublin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 1980-1);
  • podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (druk nr 1981-1);
  • zmiany uchwały nr 1426/XLVIII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (druk nr 2012-1);
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Niedrzwica Duża w sprawie powierzenia Gminie Lublin – miastu na prawach powiatu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża do Środowiskowych Domów Samopomocy w Lublinie (druk nr 2013-1);
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Lublin a Gminą Konopnica w sprawie powierzenia Gminie Lublin – miastu na prawach powiatu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Konopnica do Środowiskowych Domów Samopomocy w Lublinie (druk nr 2015-1);
  • zmiany uchwały nr 954/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Lublinie przy ul. Ametystowej 22 (druk nr 1983-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin (druk nr 1992-1);
  • zmiany uchwały nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (druk nr 1999-1);
  • ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (druk nr 2000-1);
  • udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Miasta Lublin (druk nr 2009-1);
  • inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. dra Witolda Chodźki 10 b w Lublinie (druk nr 1994-1);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie cmentarza parafialnego przy ul. Pszczelej (druk nr 2003-1);
  • zmiany uchwały nr 595/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I w rejonie położonym pomiędzy ulicą Szerokie, rzeką Czechówką, ul. Główną, ul. Deszczową, granicą miasta i ul. Nałęczowską oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I dla oznaczonych numerami terenów: I/6 i I/9 (druk nr 2004-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I w rejonie ulicy Majerankowej (druk nr 2002-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w zespole garażowym przy ul. Weteranów 11A w Lublinie (druk nr 1984-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Noworybnej 3 w Lublinie (druk nr 1985-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Łabędziej 6 w Lublinie (druk nr 1986-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Zana 14 w Lublinie (druk nr 1987-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Róży Wiatrów 1 w Lublinie (druk nr 1988-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1990-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych w budynku przy ul. Narutowicza 36 w Lublinie (druk nr 1991-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Doświadczalnej oraz al. Wincentego Witosa (druk nr 1995-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Wilhelma Hessa (druk nr 1996-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Gen. Józefa Zajączka oraz ul. Stefana Czarnieckiego (druk nr 1997-1);
  • wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Lublin darowizny lokali mieszkalnych nr -- oraz nr -- położonych w Lublinie przy ul. Konopnickiej - stanowiących własność Skarbu Państwa (druk nr 1998-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 2005-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 2006-1);
  • powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie na kadencję 2024-2027 (druk nr 1982-1);
  • wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie na kadencję 2024-2027 (druk nr 1989-1);
 10. Ustalenie harmonogramu posiedzeń Rady Miasta Lublin w 2024 roku.
 11. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła