W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Czym jest inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu, które uzupełnia już funkcjonujące instrumenty - rezerwę celową na zadania realizowane przez Rady Dzielnic oraz Budżet Obywatelski. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie której funkcjonuje ten mechanizm, precyzuje, że inicjatywa lokalna to:

Forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Schemat realizacji inicjatywy lokalnej w Lublinie

 1. Mieszkańcy Lublina chcą zrobić coś dla swojej najbliższej okolicy. Wpadają na pomysł mogący poprawić jakość ich otoczenia. Aby móc zrealizować swój pomysł potrzebują wsparcia ze strony Miasta.
 2. Na stronie www.lublin.eu znajdują informacje o możliwości zrealizowania pomysłu w ramach procedury inicjatywy lokalnej. Dostępne są tam materiały informacyjne nt. realizacji inicjatywy, uchwała precyzująca zasady realizacji inicjatywy lokalnej w Lublinie, wzór wniosku oraz tematy, w których inicjatywa może być zrealizowana. Pozwala to zweryfikować czy nasz pomysł zmieści się w tym mechanizmie.
 3. Po zapoznaniu się z materiałami informacyjnymi mieszkańcy ustalają co są w stanie zrobić sami jako wkład pracy bądź na co mogą sami wyłożyć pieniądze. Szacują ile może kosztować w całości realizacja przedsięwzięcia.
 4. Osoby zaangażowane w realizację pomysłu przystępują do wypełnienia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej oraz zbierają deklaracje od tych mieszkańców, którzy są gotowi wykonać nieodpłatną pracę przy realizacji pomysłu, włożyć wkład rzeczowy w realizację bądź chcą wesprzeć inicjatywę finansowo.
 5. W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku bądź pytań związanych z potencjalną realizacją inicjatywy lokalnej osoby zaangażowane udają się do Biura Partycypacji Społecznej na konsultacje w tym zakresie.
 6. Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami trafia do Biura Obsługi Mieszkańców. Pracownicy Biura Partycypacji Społecznej sprawdzają formalnie wniosek. Jeśli wniosek wymaga uzupełnień kontaktują się ze wskazanymi osobami prosząc o uzupełnienia.
 7. Do oceny merytorycznej wniosku Prezydent Miasta Lublin powołuje zespół. Zespół ocenia wniosek biorąc pod uwagę jawne kryteria, m.in. zaangażowanie mieszkańców w realizację inicjatywy (finansowe oraz rzeczowe), zgodność ze strategią Miasta oraz ewentualne koszty utrzymania powstałej inwestycji. Prezydent może poprosić o opinię wniosku Radę Dzielnicy lub ciało doradcze.
 8. Ocena wniosku dokonywana jest jak najszybciej i nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Osoby wskazane we wniosku do kontaktu informowane są o wynikach oceny. Jeśli istnieje możliwość zrealizowania inicjatywy podpisywana jest umowa pomiędzy mieszkańcami a Miastem Lublin. W jej ramach ustalane są wszystkie szczegóły realizacji inicjatywy.

Dodatkowe informacje

Inicjatywa lokalna musi dotyczyć minimum jednego z następujących obszarów:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności budowy, rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury (obiekty te muszą być własnością Miasta Lublin);
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocji i organizacji wolontariatu;
 7. edukacji, oświaty i wychowania, w tym nauki i szkolnictwa wyższego;
 8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, w tym wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa;
 9. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Do pobrania

Facebook Obywatelski Lublin