W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Ponikwoda

Warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Ponikwoda

Zgłoszenie

Termin: 24 stycznia 2024 r. / środa / godz. 17.00
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Lublinie, przy ul. Al. Spółdzielczości Pracy 65

Jeśli chce Pan/Pani wziąć udział w warsztacie, prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel.: 81 466 25 54.
O zakwalifikowaniu do udziału w warsztacie powiadomimy Pana/Panią telefonicznie lub mailowo.


Dlaczego pytamy o Twoje dane?

Formularz zawiera pytania, które są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji reprezentatywnej grupy osób z danej dzielnicy.
Twoje imię i nazwisko potrzebne jest tylko do kontaktu oraz do przekazanie materiałów niezbędnych w trakcie warsztatu.
Pytamy o Twój wiek, ponieważ chcemy by na warsztacie spotkały się osoby w różnym wieku, a w związku z tym innymi też potrzebami.
Zależy nam, by ostateczna lista uczestników była to grupa osób spełniająca w możliwie najwyższym stopniu warunek różnorodności.
Dziękujemy za chęć udziału w warsztatach.

Uczestniczę w spotkaniu jako *

Sytuacja rodzinna
Sytuacja życiowa/zawodowa*
Mobilność*

Aby wziąć udział w warsztatach potrzebuję*

Uczestnik/uczestniczka pełnoletni

Proszę o zaznaczenie poniższych zgód.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu w celu:*

 TAKNIE
rekrutacji i organizacji bieżącego warsztatu
przekazania linku do warsztatu organizowanego w formie on-line

Zgoda na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku dla osób pełnoletnich*

 TAKNIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku, w szczególności poprzez utrwalenie w formie fotografii, a także na rozpowszechnianie wizerunku w celu promowania projektu „Plan dla Dzielnic” dotyczącego kierunków rozwoju dzielnicy organizowanych przez Urząd Miasta Lublin, w szczególności:
na portalach społecznościowych (YouTube, Facebook)
na stronie lublin.eu oraz plandladzielnic.lublin.eu
w prezentacjach
w materiałach promujących projekt „Plan dla Dzielnic” (plakaty, ulotki).

Uczestnik/uczestniczka niepełnoletni

Proszę o podanie poniżej danych (imię i nazwisko) opiekuna prawnego oraz zaznaczenie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, zawartych w formularzu zgloszeniowym w celu:

 TAKNIE
rekrutacji i organizacji bieżącego warsztatu
przekazania linku do warsztatu organizowanego w formie on-line

Zgoda na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dla osób niepełnoletnich

 TAKNIE
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku, w szczególności poprzez utrwalenie w formie fotografii, a także na rozpowszechnianie wizerunku w celu promowania projektu „Plan dla Dzielnic” dotyczącego kierunków rozwoju dzielnicy organizowanych przez Urząd Miasta Lublin, w szczególności:
na portalach społecznościowych (YouTube, Facebook)
na stronie lublin.eu oraz plandladzielnic.lublin.eu
w prezentacjach
w materiałach promujących projekt „Plan dla Dzielnic” (plakaty, ulotki).

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku braku Pani/Pana zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku udział w warsztatach w formule stacjonarnej będzie możliwy, ale w czasie jego trwania należy poinformować o tym organizatora i przejść we wskazane przez niego miejsce na sali.
W przypadku braku Pani/Pana zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku podczas warsztatu w formule zdalnej należy wyłączyć kamerę zainstalowaną na urządzeniu, które jest wykorzystywane w celu udziału w spotkaniu.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu przeprowadzenia rekrutacji do udziału w warsztatach dotyczących kierunków rozwoju dzielnicy organizowanych przez Urząd Miasta Lublin – projekt „Plan dla Dzielnic”,
  • w celu przesłania ewentualnych linków umożliwiających dołączenie do warsztatu w przypadku konieczności zmiany formuły na zdalną a także przesłania materiałów związanych z tymi warsztatami,
  • w celach potwierdzenia udziału, przesłania podziękowań za udział oraz informowania o kolejnych spotkaniach,
  • w celach promocji projektu „Plan dla Dzielnic”,
  • w celach archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ODO w zakresie czynności związanych z organizacją spotkań oraz w zakresie rozpowszechniania wizerunków na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu wycofania udzielonej zgody, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie jest przechowywana wieczyście.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
 7. W przypadku konieczności zmiany formuły spotkania na zdalną Pani/Pana dane zostaną przekazane firmie Google LLC z siedzibą w USA (zasady ochrony danych stosowane przez Google LLC znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl) oraz firmie Zoom us (zasady ochrony danych stosowane przez Zoom us znajdują się pod linkiem: https://zoom.us/privacy).
 8. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 9. Ze względu na promowanie projektu: Plan dla Dzielnic na kanałach Youtube oraz Facebook Pani/Pana dane mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w zakresie celów realizowanych w oparciu o tę przesłankę poprzez wysłanie wiadomości email na adres: partycypacja@lublin.eu informującej o tym fakcie lub kontakt telefoniczny pod nr 81 466 2554 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie realizacji celu o którym mowa w pkt 3 ma charakter dobrowolny. Skutkiem niepodania danych zawartych w formularzu jest brak możliwości uczestnictwa w warsztatach.

Oświadczenie osoby pełnoletniej zgłaszającej się do udziału w spotkaniu.*

Oświadczenie opiekuna prawnego/opiekunki prawnej osoby niepełnoletniej zgłaszającej się do udziału w spotkaniu.

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Kontakt: Biuro Partycypacji Społecznej
konsultacje@lublin.eu
tel.: 81 466 2554


* - pola wymagane