W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Projekt ProVaHealth realizowany przez Lublin

05.02.201810:07

Lublin, jako koordynator Klastra Lubelska Medycyna, realizuje projekt „ProVaHealth – Product Validation in Health''. Projekt uzyskał wsparcie z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ProVaHealth umożliwia dostęp do infrastruktury w obszarze zdrowia dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw, których celem jest komercjalizacja produktów i usług z możliwością walidacji produktu przez klienta końcowego. Projekt obejmuje 14 żywych laboratoriów w obszarze zdrowia z Regionu Morza Bałtyckiego.

Celem ProVaHealth jest odpowiedź na poniższe wyzwania:

 • większość infrastruktury Living Lab jest wykorzystywana tylko lokalnie lub regionalnie, co ogranicza liczbę dostępnych użytkowników końcowych;
 • trudności we wdrażanie innowacji na rynek.
 • ogólnym celem strategicznym jest „Region Morza Bałtyckiego jako jedno miejsce testowania i rozwoju produktów i usług związanych z opieką zdrowotną".

Informacje o projekcie:

 • Partnerzy: 17 organizacji z 8 krajów Morza Bałtyckiego
 • Czas trwania: 36 miesięcy (2017 – 2020)
 • Całkowity budżet: 3,022,842 €
 • Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju: 2,353,386 €
 • Całkowita wartość projektu po stronie Lublina: 121 530,00 Euro (632 142, 00 PLN)
 • Wartość dofinansowania dla Lublina: 85% EFRR – 103 300,50 Euro (537 320, 70 PLN)
 • Fundusz: Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
 • Część flagowego programu „Region zdrowia” ujętego w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, Obszar Polityki Innowacje
 • Partner Wiodący: Tallinn Science Park Tehnopol

Cele Projektu:

 • stworzenie lepszej współpracy między Health Living Labs w regionie Morza Bałtyckiego
 • zapewnienie łatwego dostępu do usług Living Lab dla MŚP
 • poprawienie efektywności wprowadzania na rynek nowych produktów i usług
 • w zakresie zdrowia
 • wdrażanie innowacji, tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozwój MŚP
 • poprawa stanu zdrowia, dobrego samopoczucia i jakości życia

Zakładane efekty:

 • dostarczenie usługi do 300 SMEs
 • globalna promocja usług świadczonych w ramach Żywych Laboratoriów
 • opracowanie zestawu narzędzi do samooceny Żywych Laboratoriów
 • opracowanie transgranicznej koncepcji Żywych Laboratoriów, w tym modelu świadczenia usług
 • długoterminowe plany biznesowe dla 14 Żywych Laboratoriów
 • poddanie walidacji produktu i/lub usługi świadczonej przez 14 MŚP
   

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://scanbalt.org/livinglabs/

 

The Municipality of Lublin City, as the coordinator of the Lublin Medicine – Medical & Wellness Cluster, implements the project "ProVaHealth - Product Validation in Health". The project has supported from the Interreg Region of the Baltic Sea Program 2014-2020 co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

ProVaHealth facilitates access to health infrastructures for startups and SMEs aiming for commercialization with excellent client validation opportunities, hands-on feedback and input for product development.

The project involves 14 health Living Labs from the Baltic Sea Region.

ProVaHealth aims to overcome the following challenges:

 • Most Living Lab infrastructure serves only locally or regionally meaning lack of clients
 • Slow market uptake of innovations.
 • The overall strategic aim is the “Baltic Sea Region as one test site for development of healthcare products and services”.
 • Project facts
 • Partners: 17 organisations from 8 Baltic Sea countries
 • Duration: 36 months (2017 – 2020)
 • Total budget: 3,022,842 €
 • ERDF co-financing 2,353,386 €
 • Total budget for The Municipality of Lublin City: 121 530,00 Euro (632 142, 00 PLN)
 • ERDF co-financing for the Municipality of Lublin City: 85% EFRR – 103 300,50 Euro (537 320, 70 PLN)
 • Fund: Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020
 • Part of the flagship “HealthRegion” recognized by the EU strategy for the Baltic Sea Region, Policy Area Innovation
 • Lead Partner: Tallinn Science Park Tehnopol

Our objectives

 • To create better collaboration between Health Living Labs in the Baltic Sea Region
 • To ensure smooth access to Living Lab services for SMEs
 • To improve market uptake of new products and services in health
 • Enforcing innovation, creation of new entreprises and growth of SMEs
 • Improving peoples health, well-being and quality of life

Our outcomes

 • Bring service to 300 SMEs
 • Open services of Living Labs promoted globally
 • Self-evaluation toolbox for Living Labs
 • Transnational Living Lab concept including a service model
 • Long-term business plans for 14 Living Labs
 • 14 SMEs have a product and/or service validated

More information about the project can be found at: http://scanbalt.org/livinglabs/

logo full coloured