W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa

„Plan dla Dzielnic” w dzielnicach Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa
07.07.202213:49

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Plan dla Dzielnic”. 20 kwietnia Prezydent i jego Zastępcy spotkali się z mieszkańcami dzielnic Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa.

– Po przerwie spowodowanej pandemią oraz zaangażowaniu Miasta w pomoc na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wracamy do spotkań z mieszkańcami lubelskich dzielnic. Chcemy poznać potrzeby i wyzwania stojące przed każdą z nich, aby przygotować plany ich dalszego rozwoju. W ostatnich latach realizowaliśmy duże inwestycje infrastrukturalne oraz zapewniające dostępność komunikacyjną Lublina. Równolegle rozwijaliśmy dzielnice. Teraz, szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, chcemy w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas spotkania z mieszkańcami dzielnic Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa najczęściej podejmowano tematy dotyczyły tworzenia i pielęgnacji terenów zielonych, nowych miejsc parkingowych oraz poprawy bezpieczeństwa.

Jedne z pierwszych zagadnień, jakie zostały poruszone przez mieszkańców dzielnicy Stare Miasto, dotyczyły nieuregulowanych kwestii własności staromiejskich nieruchomości oraz stanu technicznego niektórych kamienic. Padły również pytania o rewitalizację Błoni pod Zamkiem, które są największym obszarem zielonym w dzielnicy, a także o przebudowę Placu Zamkowego i jego połączenie z terenami po północnej stronie al. Tysiąclecia. Uczestnicy spotkania wskazywali również na problem parkujących na terenie Starego Miasta samochodów, w tym aut dostawczych, a także trudności w egzekwowaniu wyłączenia z zakazu wjazdu na ten obszar taksówek przewożących osoby starsze. Dopytywano ponadto o elektroniczny system filtrowania pojazdów wjeżdżających na teren Starego Miasta, który miał się pojawić na ul. Noworybnej. Zwrócono także uwagę na dostępność publicznych toalet w dzielnicy, w związku z faktem, że jest to obszar chętnie odwiedzany przez turystów i mieszkańców miasta.

Mieszkańcy dzielnicy Śródmieście najczęściej podejmowali tematy komunikacyjne, m.in. wnioskowali o wprowadzenie ograniczeń prędkości w dzielnicy (w tym na ul. Narutowicza), rozwiązanie problemu pojazdów parkujących w miejscach niedozwolonych i do tego nieprzeznaczonych (m.in. na ul. Staszica pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście a ul. Zieloną, czy w podwórzu przy ul. Okopowej 20) oraz regulację sygnalizacji świetlnych na niektórych skrzyżowaniach (m.in. na skrzyżowaniu ul. Prusa, ul. Dolnej 3 Maja i al. Solidarności oraz na skrzyżowaniu ul. Ruskiej, ul. Biernackiego i ul. Lubartowskiej). Uczestnicy spotkania poruszyli także temat zamarzających zimą przycisków do uruchamiania sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Prusa, ul. Jaczewskiego i ul. Północnej oraz konieczności obniżenia jednego z krawężników na skrzyżowaniu ul. Prusa, ul. Dolnej 3 Maja i al. Solidarności. Zwracano również uwagę na utrudnienia związane z wjazdem do bramy budynku przy ul. Narutowicza 16, 18, który koliduje z zatoką przystanku Mościckiego 02. Podniesiono także kwestię wyścigów ulicznych i związanego z nimi nadmiernego hałasu, m.in. na ul. Muzycznej, al. Piłsudskiego oraz Al. Racławickich. Mieszkańcy prosili ponadto o rozważenie możliwości zmiany lokalizacji wybranych przystanków w okolicy skrzyżowania ul. Prusa, ul. Jaczewskiego i ul. Północnej. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście wnioskował m.in. o uzupełnienie oznakowania na ul. Żwirki i Wigury przy skrzyżowaniu z Al. Racławickimi, gdzie obowiązuje obustronny zakaz zatrzymywania się. Wskazywał także, że w wyniku przebudowy Al. Racławickich została znacząco ograniczona przestrzeń dla pieszych, m.in. przez wytyczenie dróg rowerowych. Ponadto mieszkańcy Śródmieścia poruszali tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zwracano uwagę na zakłócanie ciszy nocnej w obrębie deptaka oraz na pl. Lecha Kaczyńskiego. Mieszkańcy dzielnicy prosili o zorganizowanie w centrum miasta punktu przyjmowania zgłoszeń i interwencji, ponieważ przeniesienie komisariatu Policji z ul. Okopowej na al. Unii Lubelskiej spowodowało pogorszenie jego dostępności, zwłaszcza dla osób starszych. Apelowano również o zajęcie się sprawą niesprawnych pojazdów, które blokują parking przed cmentarzem przy ul. Lipowej. Uczestnicy spotkania wnioskowali także o poprawę estetyki deptaka poprzez wykonanie dodatkowych nasadzeń oraz o utworzenie w dzielnicy wybiegu dla psów.

Kwestie, na które najczęściej wskazywali mieszkańcy dzielnicy Wieniawa to potrzeba remontów ulic (m.in. ul. Popiełuszki, Skautów i Legionowej) oraz problem z niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych, szczególnie na terenach w pobliżu miasteczka akademickiego, a także na ul. Skautów. Mieszkańcy, którzy odczuwają sąsiedztwo wyższych uczelni wnioskowali o rozszerzenie strefy płatnego parkowania o ulice położone w ich pobliżu. Podczas spotkania padły również pytania o przebudowę ul. Sowińskiego oraz o możliwość poszerzenia odcinka ul. Skautów i przekształcenia go w drogę dwukierunkową, co ułatwiłoby mieszkańcom wyjazd z ulicy. Podniesiono ponadto kwestię korkowania się ul. Sowińskiego i ewentualnej możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Radziszewskiego, gdzie zatrzymywanie samochodów wymusza wzmożony ruch pieszych. Poruszono także temat wjazdu w drogę serwisową biegnącą wzdłuż przebudowanej ul. Poniatowskiego. Mieszkańcy zgłaszali również potrzebę wykonania dodatkowego oświetlenia w dzielnicy, m.in. na ul. Godebskiego oraz pomiędzy budynkami przy ul. Sowińskiego 1a, 3 oraz Al. Racławickich 24, 24a. Ponadto zwrócono uwagę na bezpieczeństwo pieszych na skrzyżowaniu ul. Weteranów i ul. Godebskiego, na którym występuje problem ograniczenia widoczności przez parkujące w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia samochody. Poruszono również kwestię zalewania garaży przy ul. Skautów podczas intensywnych opadów deszczu. Dopytywano także o możliwość zmiany organizacji ruchu na ul. Sowińskiego. Uczestnicy spotkania wskazywali ponadto, że istniejąca w dzielnicy infrastruktura często wymaga remontów, renowacji i modernizacji (m.in. wpisana do gminnej ewidencji zabytków fontanna przy Al. Racławickich 29 czy wewnętrzna droga asfaltowa przy Al. Racławickich 27).

Na spotkaniu poruszano także tematy ogólnomiejskie, m.in. skomunikowanie dzielnic z dworcem kolejowym podczas trwającej w jego sąsiedztwie budowy Dworca Metropolitalnego oraz potrzebę uporządkowania ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy.

Wydarzenie odbyło się 20 kwietnia 2022 roku w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12. Spotkanie poprowadzili: Paweł Prokop – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej oraz Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu razem z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem uczestniczyli jego zastępcy: Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania oraz Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta ds. Spraw Społecznych. Obecny był także Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek budżetowych, a także Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

„Plan dla Dzielnic” to projekt Miasta Lublin, którego celem jest opracowanie wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Idea projektu jest kontynuacją prac nad Strategią Lublin 2030, podczas których, mieszkańcy zgłosili ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Kolejnym etapem Projektu będą wspólne spacery z mieszkańcami w każdej dzielnicy.