W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Hej formularz

Hej formularz

Wypełnij formularz i spotkajmy się w Hej! na Peowiaków 11.

Zgłoś swój pomysł w Hej!

Klauzula informacyjna*

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  1. email: iod@lublin.eu lub
  2. pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. zgłoszenia chęci realizacji wydarzenia w przestrzeni młodzieżowej Hej!;
  2. promocji Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023;
  3. archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 5b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie rozpowszechniania wizerunków na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać w czasie funkcjonowania przestrzeni młodzieżowej Hej! przy ul. Peowiaków 11, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice oraz Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35–234 Rzeszów.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Ze względu na publikację danych osobowych w portalach Facebook, YouTube, Instagram oraz TikTok Pani/Pana dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Polityki prywatności tych podmiotów dostępne są:
  1. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  2. YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
  3. Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875;
  4. TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  7. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Urząd Miasta Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, pok. 107, 20-109 Lublin. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych zawartych w formularzu jest brak możliwości zgłoszenia chęci realizacji wydarzenia w otwartej przestrzeni młodzieżowej


* - pola wymagane

Kalendarz wydarzeń

<

11.12.2023

>

Listopad 2023

Grudzień 2023

Styczeń 2024

Luty 2024

Marzec 2024

Kwiecień 2024

Maj 2024

Czerwiec 2024

Lipiec 2024

Sierpień 2024

Wrzesień 2024

Październik 2024

PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1 2 3
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4 5
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30
1 2
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
27 28 29 30 31
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
1 2 3 4
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
29 30 31
1
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6
PonPoniedziałek WtoWtorek ŚroŚroda CzwCzwartek PiąPiątek SobSobota NieNiedziela
30
1 2 3