W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ambitni i Przedsiębiorczy '08

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Ambitni i Przedsiębiorczy '08
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Miejski Urząd Pracy w Lublinie
Wartość całkowita: 7 423 400,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 7 400 000,00 PLN
Okres finansowania programu: 2007-2013
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013
Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Termin realizacji: 1.01.2008 - 31.12.2008
Tematyka: polityka społeczna

Celem projektu było ograniczenie zjawiska bezrobocia na terenie miasta Lublina poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu aktywności uczestników projektu,
 • wsparcie zatrudnienia uczestników projektu,
 • umożliwienie uczestnikom projektu wejścia na rynek pracy.

Uczestnicy:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, między innymi:

 • osoby do 25 roku życia i do 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
 • długotrwale bezrobotni,
 • bezrobotni po 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.

Projekt zgodnie z zasadą równości szans gwarantuje równy dostęp kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych do proponowanych działań w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia informatyczne,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • prace interwencyjne,
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych,
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Rezultaty udziału w projekcie:

 • rozpoznanie i rozwinięcie predyspozycji osobowych uczestników,
 • wypromowanie postaw związanych z mobilnością, elastycznością i koniecznością dostosowania do zmieniających warunków rynku pracy,
 • podwyższenie osobistych i zawodowych aspiracji,
 • zdefiniowanie celów zawodowych,
 • nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • zdobycie dodatkowych uprawnień,
 • podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji,
 • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców,
 • uświadomienie konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • nabycie doświadczenia zawodowego,
 • wypromowanie postaw przedsiębiorczości.

W ramach realizacji projektu „Ambitni i Przedsiębiorczy” wsparciem zostało objętych 1080 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (718 kobiet i 362 mężczyzn), w tym:

 1. 1080 osób zostało objętych poradnictwem zawodowym, w tym 888 osób pośrednictwem pracy,
 2. na staż zostało skierowanych 700 osób, z czego 381 osób zakończyło odbywanie stażu i zdobyło swoje pierwsze doświadczenie zawodowe oraz nabyło umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy (170 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie, co stanowi ok. 47% osób, które zakończyły odbywanie stażu),
 3. 99 osób zakończyło odbywanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz zdobyło nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy (34 osoby podjęło zatrudnienie, co stanowi ok. 34% osób, które zakończyły odbywanie przygotowania zawodowego),
 4. 79 osób ukończyło szkolenia informatyczne, które umożliwiły zdobycie nowych umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawcy:
  • „Podstawy obsługi komputera” – 20 osób,
  • „Zaawansowana obsługa komputerowych programów biurowych” – 20 osób,
  • „Grafika komputerowa” – 20 osób,
  • „Projektowanie stron internetowych” - 19 osób,
 5. 192 osobom zostały przyznane jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przede wszystkim w zakresie produkcji, usług (m. in. usługi remontowo-budowlane, reklamowo-fotograficzne, internetowe, fryzjerskie, kosmetyczne, projektowania instalacji, wnętrz i terenów zieleni, montażowe i serwisowe) i handlu.
 6. 1 osoba została skierowana na prace interwencyjne,
 7. pracodawcy otrzymali refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 6 stanowisk pracy, w tym 5 w ramach prac interwencyjnych.

W trakcie trwania projektu 407 osób podjęło pracę lub samozatrudnienie, co stanowi ok. 38% ogólnej liczby uczestników projektu.

Uczestnicy projektu zostali objęci badaniem ankietowym, którego celem było określenie oczekiwań przed rozpoczęciem i po zakończeniu projektu. W wyniku analizy przeprowadzonego badania okazało się iż, oczekiwania wskazane przed przystąpieniem do realizacji projektu zostały spełnione. Uczestnicy wyrazili największe zainteresowanie podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zdobyciem doświadczenia zawodowego oraz pomocą w znalezieniu zatrudnienia. Ponad 93% ankietowanych uczestników oceniło pozytywnie adekwatność udzielonego wsparcie do rzeczywistych potrzeb osób bezrobotnych. Około 85 % ankietowanych uczestników oceniło projekt pozytywnie.

 

projekt Ambitni i przedsiębiorczy '08 - logo Kapitał Ludzki NSS, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, UE-EFS