W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Bezpieczna przystań – utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bezpieczna przystań – utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Wartość całkowita: 171 853,72 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 128 279,13 PLN
Okres finansowania programu: 2008-2013
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców na lata 2008-2013
Termin realizacji: 1.09.2008 - 31.12.2009
Tematyka: polityka społeczna

Beneficjenci projektu: 12 cudzoziemców (2 rodziny).

Celem projektu była rozbudowa istniejącej oferty integracyjnej dla osób objętych ochroną międzynarodową, w tym w szczególności w zakresie:

  • poprawy dostępu do sytuacji mieszkaniowej poprzez utworzenie mieszkania chronionego;
  • wsparcia integracji społecznej cudzoziemców poprzez działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w środowisku przyjmującym cudzoziemców, w tym dialogu międzykulturowego pomiędzy środowiskiem przyjmującym, a cudzoziemcami,
  • wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych dzięki pomocy asystenta rodzinnego.

Realizacja projektu miała przyczynić się do poprawy sytuacji cudzoziemców rozbudowując ofertę integracyjną poprzez utworzenie mieszkania chronionego i inną metodę pracy środowiskowej - asystent rodziny.
Projekt miał za zadanie pomoc cudzoziemcom w przełamywaniu bariery w kontaktach międzyludzkich. świadomość samodzielności niewątpliwie przyczyni się do wzrostu poczucia własnej wartości. W konsekwencji cudzoziemcy będą w stanie pokonywać problemy życiowe oraz aktywnie uczestniczyć w życiu, co stopniowo doprowadzi do ich integracji, a tym samym niewątpliwie ułatwi funkcjonowanie na terytorium RP. Ponadto celem projektu było zwiększenie szans cudzoziemców na integrację społeczną. Dzięki wypracowanym metodom pracy, będą mogli uniezależnić się od instytucji pomocy społecznej, bez której obecnie nie są w stanie egzystować.
Utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców było podejściem niezwykle nowatorskim, które zapewnia konkretną pomoc - umożliwia cudzoziemcom uczestnictwo w życiu społecznym poprzez zabezpieczenie podstawowej potrzeby jaką jest potrzeba mieszkania. Podstawowym znaczeniem projektu dla grupy docelowej był fakt, iż mieszkanie funkcjonuje po zakończeniu realizacji projektu. Korzystać z niego będą kolejne grupy cudzoziemców.

Efekty realizacji projektu
W ramach projektu utworzone zostało mieszkanie chronione dla cudzoziemców. 12 osób otrzymało wsparcie w postaci możliwości przebywania w mieszkaniu chronionym oraz wsparcie w postaci pomocy asystenta rodzinnego. 12 cudzoziemców zamieszkujących mieszkanie chronione skorzystało z 8 wyjść kulturalnych.
Projekt przyczynił się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa cudzoziemców poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym oraz umożliwieniem przygotowania do pełnej samodzielności poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego. U osób uczestniczących w projekcie nastąpił wzrost radzenia sobie z problemami życia codziennego, uzyskały możliwość rozwijania i utrwalania poczucia odpowiedzialności za własne życie oraz naukę ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

 

projekt Bezpieczna przystań - logo UE, MOPR