W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Bezpieczna szkoła w strefie Schengen

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Unii Europejskiej Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bezpieczna szkoła w strefie Schengen
Zasięg: krajowy
Lider projektu: Gmina Lublin
Partner projektu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Wartość całkowita: 2 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 2 125 000,00 PLN
Okres finansowania programu: 2009-2014
Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy
Termin realizacji: 1.01.2015 - 30.04.2016
Zespół projektu: Tkaczyk Izabela – Kierownik projektu
Tematyka: polityka społeczna

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych.

Cele szczegółowe projektu:

 • podniesienie wiedzy kadr systemu oświaty i uczniów w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia bezpośredniego osób przebywających na terenie placówki szkolnej, a także prawidłowych zachowań związanych z zagrożeniami zjawiskami przestępczymi (np. handel ludźmi, narkomania, przemyt, cyberprzemoc);
 • podniesienie poziomu wiedzy 60 pracowników służb mundurowych (Partnerów Projektu) odpowiadających za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Gminie Lublin w zakresie przepisów dot. Schengen, języka angielskiego i ukraińskiego;
 • upowszechnienie efektów projektu.

Kluczowym działaniem projektu jest przeszkolenie wszystkich pracowników administracyjnych i dydaktycznych szkół i placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa (około 10 tys. osób).
Kadra zarządzająca szkołami i placówkami oświatowymi oraz instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki bezpieczeństwa w Mieście zyskają wsparcie proceduralne oraz wzrost wiedzy ich pracowników, pozwalające na bardziej efektywną realizację zadań:

 • procedura dla placówek oświatowych w zakresie prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie instytucji pozwoli na właściwe i metodyczne zachowanie dyrektora placówki oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także sprawne współdziałanie z odpowiednimi służbami;
 • podniesienie poziomu wiedzy pracowników Partnerów projektu w zakresie przepisów dot. Schengen, a także języka angielskiego i ukraińskiego (wschodnia granica Schengen) pozwoli na bardziej efektywne działanie tych służb, w tym współpracę ze służbami z innych krajów;
 • objęcie projektem wszystkich szkół i placówek oświatowych oraz służb odpowiadających za prowadzenie polityki bezpieczeństwa przyczyni się do bardziej efektywnego współdziałania tych instytucji, a w konsekwencji do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Kadra oświatowa oraz uczniowie i za ich pośrednictwem również rodziny pozyskają wiedzę na temat takich zagrożeń jak:

 • prawidłowe zachowanie w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym, podłożenia ładunku wybuchowego lub telefonicznego powiadomienia o tym fakcie, wtargnięcia psychopaty na teren instytucji;
 • identyfikowanie sytuacji stwarzających zagrożenie handlem ludźmi, a także identyfikowanie ofiar handlu ludźmi i sposoby zachowania wobec takich sytuacji – w szczególności dotyczy to uwrażliwienia dzieci i młodzieży na sytuacje, gdy ktoś proponuje „atrakcyjną” pracę za granicą, czy proponuje dziecku łatwy sposób zarobkowania;
 • właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia narkotykami, dopalaczami, substancjami psychoaktywnymi lub alkoholem;
 • umiejętność zachowania asertywności w stosunku do osób namawiających do zażycia/sprzedaży tych substancji;
 • wzorce zachowań w takich sytuacjach, w tym informacje nt. instytucji udzielających pomocy osobom zagrożonym tymi zjawiskami;
 • właściwe zachowanie na lotnisku, w samolocie; jak się zachować, gdy ktoś prosi dziecko o pomoc w przewiezieniu/przeniesieniu przez bramki kontroli nienależących do dziecka przedmiotów;
 • jak reagować na sytuacje zagrożenia bezpośredniego mogące mieć miejsce w transporcie lotniczym;
 • sposoby szybkiej i bezpiecznej ewakuacji z terenu instytucji w sytuacji pożaru czy rozpylenia gazu;
 • bezpieczne zachowania podczas korzystania z internetu, w tym uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potencjalne sytuacje zagrożenia pedofilią i innymi formami przestępczości mogącymi mieć miejsce za pośrednictwem sieci.

 

projekt Bezpieczna szkoła w strefie Schengen - logo Lublin-miasto inspiracji, Bezpieczna szkoła, Norway Grants