W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (18 listopada)

Sesja Rady Miasta Lublin (18 listopada)
17.11.202108:19

PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 18 listopada 2021 r. (czwartek) na godzinę 9.00 (obrady w trybie zdalnym)

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 18 listopada 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

link do transmisji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1264-1).
 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nienależytego wykonywania zadań (druk nr 1262-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • petycji dotyczącej zmiany sposobu procedowania budżetu miasta Lublin (druk nr 1263-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1254-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1255-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 299/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2016-2022 (druk nr 1256-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 1257-1);
 • wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2021 rok, 2022 rok i 2023 rok (druk nr 1267-1);
 • przystąpienia Gminy Lublin do realizacji w partnerstwie z Gminą Jastków projektu w ramach konkursu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” (druk nr 1260-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1269-1);
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2020/2021 (druk nr 1253-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 840/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji wymienionych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także warunków i trybu tego obniżenia, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1271-1);
 • ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 1272-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 1285-1);
 • zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1275-1);
 • Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2022 r. (druk nr 1277-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” (druk nr 1276-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIB (Majdan Tatarski, Kośminek – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) dla obszaru D położonego w rejonie ulic: Sulisławickiej – Kosmonautów – Żelaznej (druk nr 1278-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar G – rejon ulicy Turniowej (druk nr 1279-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar A – rejon ul. Kieleckiej (druk nr 1280-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 981/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju (druk nr 1281-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar D – rejon ulicy Nowomiejskiej (druk nr 1282-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar C – rejon ulic: Wyżynnej i Szczytowej (druk nr 1283-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar R – rejon ulicy Deszczowej (druk nr 1284-1);
 • wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie (druk nr 1273-1);
 • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1261-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Wyzwolenia (druk nr 1265-1);
 • wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Lublin darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Lublinie przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 64 (druk nr 1266-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1268-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Stefana Roweckiego (druk nr 1270-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1274-1).

8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła