W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Hotspot

Zasady korzystania z bezprzewodowego dostępu do zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz do Internetu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Urząd Miasta Lublin umożliwia bezprzewodowy dostęp do zasobów informacyjnych Urzędu oraz do Internetu, zwany dalej „dostępem”.
 2. Dostęp jest bezpłatny.
 3. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11 b/g/n/ac
 4. Z dostępu może korzystać każdy po zaakceptowaniu niniejszych zasad.

§2 Obowiązki Urzędu Miasta Lublin

 1. Urząd dołoży wszelkich starań aby zapewnić możliwie najwyższą jakość dostępu.
 2. Urząd zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
 3. Urząd zapewni ochronę przekazywanych danych w zakresie i na poziomie wynikającym z zastosowanej technologii.
 4. Każdemu użytkownikowi system automatycznie przydzieli pasmo o przepustowości 30 Mb/s.
 5. Czas trwania połączenia jest ograniczony do 2 godzin w trakcie pojedynczej sesji.

§3 Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:
  • przestrzegania przepisów prawa,
  • nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
  • przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety,
  • stosowania się do innych zaleceń Urzędu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników. W szczególności zabronione są:
  • powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług,
  • wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod,
  • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
  • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,
  • wysyłanie spamu.

§4 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia niniejszych zasad Urząd zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu.
 2. Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.
 3. Urząd nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
  • ujawnienie danych użytkownika;
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 4. Urząd nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika.
 5. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

§5 Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dostępna jest w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku, pod nr telefonu: 81 466 1100.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Obowiązujące zasady umieszczone są na stronie www.hotspot.lublin.eu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.