W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (26 marca)

Sesja Rady Miasta Lublin (26 marca)
21.03.202016:02

Oglądaj sesję Rady Miasta Lublin w internecie. Transmisja dostępna jest pod linkiem

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9.00.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek)

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 9.00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XV sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego za rok 2019 (druk nr 672-1).
 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin za 2019 r. (druk nr 674-1).
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2019 (druk nr 671-1).
 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin za 2019 r. (druk nr 673-1).
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2019 roku (druk nr 675-1).
 10. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2019 roku (druk nr 670-1).
 11. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2019 r. - 31.12.2019 r. (druk nr 664-1).
 12. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 676-1).
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. skargi na działalność Prezydenta Miasta Lublin dotyczącą niezrealizowania wniosku w sprawie przywrócenia miejsc parkingowych (druk nr 687-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  2. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 667-1);
  3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 668-1);
  4. emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 669-1);
  5. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V C dla obszaru B – w rejonie ulic: Zelwerowicza i Poligonowej (druk nr 679-1);
  6. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, obszar A – rejon ulic: Nałęczowskiej, Grabowej, Przyjacielskiej, Cisowej i Morelowej (druk nr 683-1);
  7. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, obszar D – rejon ulic: Wojciechowskiej, Bohaterów Monte Cassino (druk nr 684-1);
  8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni – obszar K – rejon ulicy Morwowej (druk nr 685-1);
  9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni – obszar K – rejon ulicy Morwowej – wschód (druk nr 686-1);
  10. opracowania analizy zasadności przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Lipskiej, Stary Gaj, Koło i Janowskiej (druk nr 691-1) – projekt grupy radnych;
  11. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin” (druk nr 665-1);
  12. przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (druk nr 688-1);
  13. przyjęcia do realizacji II Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (druk nr 666-1);
  14. Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (druk nr 682-1);
  15. utworzenia Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” i nadania Statutu (druk nr 689-1);
  16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2019 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 678-1);
  17. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 690-1);
  18. Informacja Prezydenta Miasta Lublin z realizacji uchwały nr 228/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (druk nr 663-1);
  19. wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia przez Gminę Lublin do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin działającej w formie stowarzyszenia (druk nr 680-1);
  20. wystąpienia Gminy Lublin z Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (druk nr 681-1).
 14. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
 15. Zamknięcie obrad.